Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

15/07/20
Ysbyty Maelor Wrecsam yn defnyddio ffyrdd arloesol i helpu cleifion fod yn ffit ar gyfer llawfeddygaeth yn ystod COVID-19

Er y pandemig cyfredol, mae staff yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi dod o hyd i ffyrdd newydd i barhau i helpu cleifion fod yn ffit ar gyfer llawfeddygaeth er mwyn lleihau'r risg o gael cymhlethdodau yn dilyn eu llawdriniaeth. 

15/07/20
Ymestyn rhaglen cymorth cyflogaeth sy'n unigryw i Ogledd Cymru, yn wyneb pryder ynghylch effeithiau economaidd ac iechyd meddwl COVID-19

Mae pobl sy'n cael anhawster i ddod o hyd i swydd neu i'w chadw oherwydd anawsterau iechyd meddwl yn cael eu hannog i fanteisio ar raglen MI FEDRAF Weithio, sy'n rhoi cymorth dwys gan arbenigwyr cyflogaeth a gweithwyr iechyd proffesiynol.

10/07/20
Gwasanaeth Fasgwlaidd unedig Gogledd Cymru yn lleihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth

Mae gwaith tîm gwell a dull Gogledd Cymru gyfan i drefnu llawdriniaethau wedi gweld gwelliannau sylweddol ar gyfer cleifion gyda methiant yr arennau.

09/07/20
Canmol Llawfeddyg Orthopaedig yn Ysbyty Gwynedd am ddarparu rhaglen hyfforddiant ardderchog

Mae llawfeddyg yn Ysbyty Gwynedd wedi cael ei gydnabod am ddarparu cyfleoedd dysgu ardderchog ac am wella sgiliau llawfeddygol y rheiny sydd yno dan hyfforddiant. 

06/07/20
Anesthetydd o Ysbyty Gwynedd yn cael ei benodi i rôl newydd o fri i helpu i hyfforddi'r gweithlu gofal iechyd ar gyfer y dyfodol

Mae Meddyg o Ysbyty Gwynedd wedi cael ei benodi ar gyfer rôl newydd o fri gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), i oruchwylio darparu hyfforddiant efelychiad ymysg gweithwyr gofal iechyd.

02/07/20
Tîm Endosgopi Ysbyty Gwynedd yn cael eu canmol i'r cymylau gan glaf

Mae tîm Endosgopi Ysbyty Gwynedd wedi cael canmoliaeth fawr gan glaf ar ôl iddi gael 'gofal gwych' yn dilyn ymweliad diweddar â'r uned. 

30/06/20
Enillwyr digwyddiad Hacio Iechyd ar-lein cyntaf y DU yn dod o hyd i atebion arloesol i argyfwng COVID-19

Er gwaethaf yr heriau y mae COVID-19 wedi'u creu, mae achosion o'r firws wedi ysbrydoli clinigwyr i ddatblygu prosiectau arloesol er mwyn eu helpu i gyfathrebu'n well rhwng ei gilydd a'u cleifion.

29/06/20
Gwaith adeiladu'n dechrau ar gam cyntaf y gwaith mewnol fel rhan o ail ddatblygiad Ysbyty Rhuthun.

Mae'r gwaith ail ddatblygu i ddod ag ystod o wasanaethau iechyd o dan un to yn Ysbyty Rhuthun wedi dechrau.

22/06/20
Staff arlwyo a gafodd eu hanfon i'r ysbyty oherwydd COVID-19 yn diolch i'w cydweithwyr clinigol am achub eu bywydau

Bu i’r staff yn Ysbyty Gwynedd glapio a chymeradwyo wrth i ddau o’u cydweithwyr gael eu rhyddhau o’r ysbyty’r mis hwn ar ôl trechu COVID-19.

21/06/20
Goleuo Ysbyty Glan Clwyd gyda lliwiau'r enfys i ddathlu staff ac i nodi 40 mlynedd ers ei agor

Cafodd Ysbyty Glan Clwyd ei oleuo gyda lliwiau'r enfys ddoe i ddathlu ymdrechion staff y GIG i fynd i'r afael â COVID-19 ac i nodi 40 mlynedd ers agor yr ysbyty. Cafodd y safle ei oleuo am 9.44pm, hirddydd yr haf, i nodi pedwar degawd o ofal yn yr ysbyty ym Modelwyddan.

19/06/20
Prawf syml nad yw'n ymwthiol i helpu i roi diagnosis o broblemau gyda'r coluddyn ar gael i gleifion yng Ngogledd Cymru

Mae prawf newydd nad yw'n ymwthiol yn awr yn cael ei gynnig i gleifion gan eu Meddyg Teulu i'w gwblhau gartref, a all helpu i ddiystyru problemau difrifol gyda'r coluddyn yn effeithiol, megis canser.

19/06/20
Fferyllydd Gwrthficrobau yn datblygu adnodd dysgu ar-lein i helpu rhieni sy'n addysgu plant gartref i addysgu plant am atal haint a gwrthfiotigau.

Mae fferyllydd yng Ngogledd Cymru yn helpu rhieni sy'n addysgu plant gartref i gael mynediad at ddeunydd am atal haint, micro-organebau a defnydd o wrthfiotigau.

17/06/20
Canmoliaeth am y gefnogaeth anableddau dysgu 'anhygoel' yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud COVID-19

Mae pobl sydd ag anableddau dysgu a’u teuluoedd wedi canmol y gefnogaeth a dderbyniwyd gan staff y GIG a’r gwasanaethau cymdeithasol i’r cymylau yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud COVID-19.

17/06/20
Ymgyrch gwasanaethau canser hanfodol yn rhoi neges i gleifion: Peidiwch ag aros, peidiwch â'i gadael yn rhy hwyr

Mae gwasanaethau canser yn dal i fod ar gael yn ystod pandemig COVID-19 ac mae pobl sydd â symptomau canser posibl yn cael eu hannog i ofyn am gymorth a chyngor, meddai’r Gweinidog Iechyd heddiw.

16/06/20
Profion gwrthgyrff yn dechrau yng Ngogledd Cymru

Mae profion gwrthgyrff am COVID-19 wedi dechrau yng Ngogledd Cymru. Mae staff Gwyddorau Gwaed ar draws Gogledd Cymru wedi dechrau gwneud profion gwaed ar Staff y GIG a gweithwyr allweddol fel rhan o raglen genedlaethol i wella ein dealltwriaeth o’r firws.

16/06/20
Côr o Gonwy yn helpu pobl ag anableddau dysgu i ganu ac arwyddo eu ffordd drwy unigrwydd y cyfyngiadau symud

Mae côr ar lein yn defnyddio iaith arwyddion a chân i helpu oedolion ag anableddau dysgu yng Nghonwy i gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd yn ystod y cyfyngiadau symud COVID-19.

Mae’r sesiynau Côr Makaton Conwy wythnosol wedi’u canmol am leihau unigrwydd a helpu oedolion ag anableddau dysgu i gynyddu eu hyder a dysgu sgiliau newydd.

15/06/20
Teyrnged i Rizal Manalo, Nyrs ar Ward 5, Ysbyty Glan Clwyd

Gyda thristwch mawr y rhannwn y newyddion am farwolaeth Rizal Manalo, a oedd yn gweithio fel nyrs ar Ward 5 Ysbyty Glan Clwyd. Bu farw Rizal, a elwid yn Zaldy gan ei ffrindiau a chydweithwyr, ddydd Sul ar ôl cael ei drin yn uned gofal critigol yr ysbyty dros yr wythnosau diwethaf.

12/06/20
Gwasanaeth newydd hunan-brofi INR ar gyfer cleifion yng Ngogledd Cymru

Mae cleifion sy'n dueddol o gael clotiau gwaed yn awr yn gallu monitro ei hunain gartref yn ystod y pandemig COVID-19 gyda pheiriant profi newydd.

11/06/20
Staff Ysbyty Maelor Wrecsam yn helpu claf i ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed

Gwnaeth staff ar Ward Orthopedig Ysbyty Maelor Wrecsam bob ymdrech i sicrhau bod un o’u cleifion yn cael dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed mewn steil.

08/06/20
Ymdrech codi arian yn helpu i brynu offer arbenigol ar gyfer Uned y Newydd-anedig, Ysbyty Gwynedd

Mae miloedd o bunnoedd wedi helpu tuag at dalu am offer newydd yn Uned y Newydd-anedig, Ysbyty Gwynedd, gan deulu bachgen a gafodd driniaeth i achub ei fywyd, fel baban newydd-anedig.