Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

24/06/22
Seicotherapydd o Ganada yn mynd y filltir ychwanegol i ddysgu Cymraeg ar gyfer cleifion
23/06/22
Bwrdd Iechyd yn addo i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog ar draws Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi lansio rhaglen newydd heddiw (dydd Gwener, 24 Mehefin) i sicrhau nad yw cymuned y Lluoedd Arfog ar draws Gogledd Cymru o dan anfantais o ran y gofal maent yn ei dderbyn a lle bo’n bosibl, eu bod yn derbyn gofal personol ac yn gwella canlyniadau cleifion.

16/06/22
Ysbyty Wrecsam Maelor yn troi'r llanw ar blastig

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio poteli dŵr plastig gan arbed 80 tunnell o CO2e, a £75,000 y flwyddyn.

15/06/22
Theatr Llawdriniaeth Ysbyty Llandudno yn ailagor i gleifion
14/06/22
Diwrnod Cenedlaethol Dathlu Ystadau a Chyfleusterau'r GIG

Mae mwy na 1,800 o bobl yn gweithio mewn rolau hanfodol i gynorthwyo ein hysbytai a safleoedd eraill i redeg yn esmwyth - yn cynnwys porthorion, cynorthwywyr domestig a chrefftwyr, gweithwyr golchdy ac arlwyo a llawer mwy

13/06/22
Cynllun i gefnogi cleifion sydd â dementia yn cael ei adfer yng ngogledd Cymru.

Mae cynllun sy’n caniatáu i deuluoedd a gofalwyr gefnogi unigolion sydd â dementia tra eu bod nhw mewn lleoliadau gofal iechyd, yn cael ei ailgyflwyno yng ngogledd Cymru.

13/06/22
Cwrs coginio iach yn mynd lawr yn drit yn Llannerch Banna

Mae sesiynau coginio ymarferol newydd i helpu pobl i ddysgu sut i goginio prydau cartref iach wedi bod yn llwyddiant gyda phobl leol yn Llannerch Banna, Wrecsam.

10/06/22
'Nid yw pobl yn siarad am y peth oherwydd mae'n eich cynhyrfu' - y gofeb sy'n dathlu Ser Bach sydd wedi huno

Bydd teyrnged deimladwy i fabanod na chawsant erioed y cyfle i ddisgleirio yn ddigon hir yn taflu goleuni ar eu bywydau fis nesaf.

Bydd Gwasanaeth Coffa Babanod Sêr Bach yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy ddydd Sul Gorffennaf 3, gyda rhieni’n cael eu hannog i gynnau cannwyll wedi’i gosod mewn seren ar gyfer eu hanwylyd coll.

09/06/22
Bydd Canolfannau Gofal Sylfaenol Brys newydd yn helpu i leihau pwysau ar Feddygon Teulu a'r Adran Achosion Brys
01/06/22
Gwahodd nyrs o Ysbyty Gwynedd i Barti Gardd y Frenhines i anrhydeddu ei gwaith
31/05/22
Cyhoeddi nyrs weithredol newydd gan BIPBC
31/05/22
Claf awdioleg yn dweud bod troi mewnblaniad ymlaen yn "debyg i gael ei rhoi mewn gêm fideo"

Dywedodd dynes a dderbyniodd 500fed mewnblaniad cochlea adran awdioleg ysbyty ei bod yn teimlo fel pe bai wedi cael ei thaflu i mewn i "gêm fideo" pan gafodd ei actifadu.

25/05/22
Cyfeillgarwch arbennig rhwng cleifion oedrannus a disgyblion yn ennill gwobr gymunedol

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug ac Ysgol Bryn Gwalia wedi gweithio’n galed ac mewn ffyrdd gwreiddiol er mwyn helpu cleifion a disgyblion gadw mewn cysylltiad drwy’r pandemig COVID-19.

23/05/22
Newidiadau i drefniadau ar gyfer ymweliadau mamolaeth yng Ngogledd Cymru
19/05/22
Datblygu cynlluniau i greu Canolfan Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles newydd yng Nghaergybi
19/05/22
Clinig diagnosis cyflym o ganser 'safon aur' i'w lansio yr haf hwn

Mae clinig diagnosis cyflym, a wnaiff gwtogi amseroedd gwneud diagnosis i bobl y mae'n bosibl fod ganddynt ganser i lai na phythefnos, wedi cael ei alw yn wasanaeth "Safon Aur".

18/05/22
Bydd camera gama newydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn helpu i gyflymu diagnosis

Bydd cleifion yn elwa ar sganiwr cyflymach a manylach y mae disgwylir iddo gael ei osod yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn ddiweddarach eleni.

16/05/22
Cydnabod bydwragedd profedigaeth arbenigol Betsi gan y Prif Swyddog Nyrsio am wasanaeth meincnod

Mae grŵp o fydwragedd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi derbyn gwobrau am eu gwaith hanfodol yn cefnogi rhieni mewn profedigaeth sy'n dioddef colled beichiogrwydd neu golled o fabi

13/05/22
Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2022

Heddiw fe wnaethon ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys (12 Mai) ar draws ein holl safleoedd yng Ngogledd Cymru.

13/05/22
Dietegydd ymroddedig ar y rhestr fer ar gyfer prif wobr genedlaethol maeth

Mae pleidleisio ar agor erbyn hyn i Fran Allsop, dietegydd cofrestredig, sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Maeth Clinigol (CA) y Flwyddyn yn y gwobrau CA sydd i ddod.