Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

21/01/2022
Meddyg o Ysbyty Maelor Wrecsam yn helpu dynes a oedd saith mis yn feichiog, i roi genedigaeth ar daith awyren ar y ffordd i India

‘Oes yna feddyg ar yr awyren?’ Clywodd Inshad Ibrahim, o Adran Achosion Brys Ysbyty Maelor Wrecsam y cais hwn, a’r peth nesaf roedd yn helpu dynes, a oedd dim ond saith mis yn feichiog, i roi genedigaeth ar awyren filoedd o droedfeddi yn yr awyr.

20/01/2022
Gwirfoddolwyr Ysbyty Gwynedd yn darparu cefnogaeth hanfodol i gleifion a theuluoedd yn ystod y pandemig

Mae tîm o wirfoddolwyr a Chynorthwywyr Gofal Iechyd wedi helpu bron i 4,400 aelodau o’r cyhoedd yn Ysbyty Gwynedd ym mis Rhagfyr.

18/01/2022
Angen gwirfoddolwyr yn Wrecsam ar gyfer astudiaeth brechlyn atgyfnerthu COVID-19 newydd

Mae angen gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth brechlyn atgyfnerthu COVID-19 newydd yn Wrecsam.

13/01/2022
Y tîm fferylliaeth yn ennill gwobr arloesi digidol am effaith bositif ar gleifio

Mae'r tîm fferylliaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn dathlu ennill gwobr arloesi digidol iechyd a gofal ar gyfer yr effaith bositif y mae prosiect peilot wedi'i chael ar fywydau pobl yng Ngogledd Cymru

07/01/2022
Neges dorcalonnus oddi wrth dad heb ei frechu at fam ei blant wrth iddo orwedd yn marw gyda Covid

Mae neges dorcalonnus gan dad oedd yn marw wedi datgelu y byddai wedi gwneud rhywbeth i gael brechiad Covid.

Fe wnaeth Stephen Doyle, 45 oed, anfon y neges destun at ei gynbartner Nichola, mam i dri o'i blant.

05/01/2022
Y canolfannau galw heibio iechyd meddwl sy'n helpu i godi pobl o 'bwll anobaith'

Mae pobl sy’n cael trafferth â phroblemau'n ymwneud ag iechyd meddwl wedi disgrifio sut mae cefnogaeth a ddarperir trwy ganolfan galw heibio Gwynedd wedi eu helpu i ‘ddysgu byw eto’.

05/01/2022
Mae dymuniad olaf gwr yn parhau i gael ei wireddu 30 mlynedd yn ddiweddarach

Gan ei fod yn marw gyda chanser y gwddf yn 1990, gofynnodd Ron Smith o Hen Golwyn i’w wraig, Margaret, gysegru ei bywyd i helpu i wella bywydau eraill sy’n byw gyda chanser yng Ngogledd Cymru trwy sefydlu Canolfan Ganser yng Ngogledd Cymru. Cyflawnodd Margaret hyn trwy lobïo a chodi arian dygun, ac mae gwaddol hynod y cwpl yn parhau, gyda diolch i genhedlaeth newydd o wirfoddolwyr a gafodd eu hysbrydoli gan waith Margaret.

24/12/2021
Awgrymiadau gwych ar ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles dros dymor yr Ŵyl

Mae'r Nadolig eleni'n debygol o fod yn wahanol i lawer ohonom. Mae Dr Alys Cole-King, Seiciatrydd Ymgynghorol, wedi rhannu ei hawgrymiadau ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles dros dymor yr Ŵyl.

22/12/2021
Gwella hwyliau plant gyda rhoddion Nadolig gan gyfeillion hael

Bydd plant ar ward baediatrig yn derbyn toreth o anrhegion y Nadolig hwn oherwydd haelioni pobl eraill

22/12/2021
Cynllun peilot ffonio'r teulu yn helpu perthnasau ac yn arbed amser gwerthfawr i staff gofal yr henoed

Mae syniad syml a ddatblygwyd gan brif nyrs yn sicrhau bod modd i deuluoedd fod ar ben y ffordd am ofal eu perthnasau ac yn arbed amser clinigol gwerthfawr i staff.

22/12/2021
Oedolion ifanc yn cael cyfleoedd bywyd sy'n rhoi hwb i'w hyder trwy leoliadau yn y bwrdd iechyd

Chwe oedolyn ifanc yw'r diweddaraf i gael cyfleoedd i ddod o hyd i swydd trwy gynllun sy'n datblygu rhagolygon swydd i'r sawl sydd ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth

22/12/2021
Ysbyty Great Ormond Street â diddordeb yng ngwaith arloesol arweinydd ffisiotherapi Betsi

Gofynnwyd i ffisiotherapydd arweiniol a arloesodd bolisi gyda'r nod o ddeall toresgyrn mewn plant â symudedd cyfyngedig siarad yn Ysbyty Great Ormond Street.

Mae’r sefydliad meddygol plant enwog yn Llundain yn un o lawer sydd â diddordeb yng ngwaith Angela Wing o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

21/12/2021
Cyfundrefn ymarfer bwrdd iechyd yn helpu dioddefwyr osteoarthritis i "Ddianc rhag Poen"

Mae cyfundrefnau ymarfer corff wedi'u teilwra yn helpu dioddefwyr osteoarthritis yn y Rhyl i leihau'r boen wanychol sy'n gysylltiedig â'r cyflwr.

Mae cleifion sydd â'r cyflwr yn eu pengliniau a'u cluniau eisoes yn elwa o'r cwrs ESCAPE Pain chwe wythnos o hyd, sydd ar gael trwy gyfeiriadau gan feddygon teulu pobl neu ffisiotherapydd.

20/12/2021
Tair nyrs yn derbyn yr anrhydedd nyrsio fwyaf

Mae tair nyrs sydd wedi eu lleoli ar draws y Bwrdd Iechyd wedi derbyn gwobr fawreddog i gydnabod eu cyfraniad i'r proffesiwn.

16/12/2021
Gwaith cyflwyno'r pigiad atgyfnerthu yng Nghanolfan OpTIC yn parhau ar garlam er gwaethaf fandaliaeth yn hwyr y nos

Mae gwaith Betsi Cadwaladr i gyflwyno pigiad atgyfnerthu Covid yn parhau'n ddibaid er gwaethaf fandaliaeth yn un o'i ganolfannau brechu nos Fercher.

Roedd Canolfan OpTIC yn Llanelwy yn croesawu'r sawl a oedd ag apwyntiadau ar gyfer eu pigiadau o 8.30am fore dydd Iau, er bod 17 o ffenestri wedi'u torri.

16/12/2021
Dyfarnu Statws Canolfan Ragoriaeth Tessa Jowell i Rwydwaith Lerpwl a Gogledd Cymru

Mae Rhwydwaith Lerpwl, yn cynnwys Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolfan Walton, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolfan Ganser Clatterbridge a Chanolfan Trin Canser Gogledd Cymru, wedi ennill statws Canolfan Ragoriaeth ar ôl asesiadau trwyadl dan arweiniad arbenigwyr o Genhadaeth Canser yr Ymennydd Tessa Jowell (TJBCM).

13/12/2021
Nod bwrdd iechyd a hosbis yw dod yn 'arweinydd y byd' ym maes gofal diwedd oes plant

Nod partneriaeth arloesol rhwng bwrdd iechyd ac elusen hosbisau yw gwneud Gogledd Cymru yn “arweinydd byd” wrth ofalu am blant â chyfyngiadau bywyd

09/12/2021
Ysbyty yn yr Wyddgrug yn goleuo ei goeden atgofion Nadolig gyntaf

Fe wnaeth Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug oleuo ei goeden atgofion Nadolig gyntaf yr wythnos hon, er mwyn i bobl ddathlu a chofio anwyliaid a chleifion sydd wedi'n gadael ni.

08/12/2021
Ysbyty Llandudno yn mabwysiadu menter aeaf i helpu i leddfu pwysau ar welyau mewn safleoedd eraill

Mae staff yn gobeithio y bydd menter aeaf yn Ysbyty Llandudno yn helpu i leddfu pwysau ar welyau mewn safleoedd eraill o amgylch Gogledd Cymru

08/12/2021
Cydnabod Gweithwyr Cymorth Nyrsio am fynd gam ymhellach i gefnogi cleifion a chydweithwyr

I ddathlu Diwrnod y Gweithwyr Cymorth Nyrsio eleni, gwahoddwyd staff o Sir y Fflint a Wrecsam i enwebu cydweithwyr i dderbyn cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad am yr ymroddiad a ddônt i’w rôl.