Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

21/10/2021
Deintydd yn addo 'ei weld drwodd i'r diwedd' ar ôl camu i mewn i drin cleifion GIG ym Mae Colwyn

Mae deintydd a ddadwreiddiodd ei deulu i wneud yn siŵr fod cleifion GIG yng Ngogledd Cymru yn derbyn y driniaeth sydd ei hangen arnynt yn dweud ei fod yn bwriadu “ei weld drwodd i’r diwedd”.

18/10/2021
Bydd y gwasanaeth awdioleg newydd yn darparu gofal arbenigol, yn agosach i'r cartref.

Bydd pobl gydag anawsterau clyw ar draws Gogledd Cymru yn ei chael hi'n haws cael mynediad at gefnogaeth arbenigol yn eu Meddygfa, diolch i fuddsoddiad mewn gwasanaeth GIG newydd.

15/10/2021
Dwy ddegawd o wenau, cydnerthedd ac ymroddiad gan staff Ffilipinaidd yn cael eu cydnabod gan gydweithwyr gofal critigol

Mae cydweithwyr gofal critigol wedi talu gwrogaeth i 20 mlynedd o wasanaeth gan grŵp o nyrsys sy'n “Gymry anrhydeddus” a adawodd eu teuluoedd bron i 10,000 milltir i ffwrdd i achub bywydau yng Ngogledd Cymru.

Ymgasglodd staff o Uned Therapi Dwys Ysbyty Glan Clwyd yr wythnos diwethaf i ddathlu cydweithwyr Ffilipinaidd a ddaeth i Ogledd Cymru yn 2001.

15/10/2021
Teulu'n canmol staff achubol ar Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd

Mae teulu dynes a dreuliodd chwe mis yn Ysbyty Gwynedd yn ymladd COVID-19 wedi canmol y staff ar yr Uned Gofal Dwys (ICU) am achub ei bywyd.

14/10/2021
Datganiad ar ôl cwest Rizal 'Zaldy' Manalo

Yn dilyn darganfyddiad o farwolaeth trwy achosion naturiol gan grwner Gogledd Cymru (Y Dwyrain a’r Canol) John Gittins, yn ystod cwest i farwolaeth y nyrs Rizal ‘Zaldy' Manalo, hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ryddhau’r datganiad canlynol:

14/10/2021
Fan yn Arwain y Ffordd o ran cynnig gofal yn nes at y cartref

Mae fan gofal calon arloesol, y 'cyntaf o'i fath' yn unrhyw le yn y DU, yn arwain y ffordd yng ngogledd Cymru gan gynnig gofal yn nes at y cartref.

14/10/2021
Claf yn diolch i glinig Syncope newydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam am 'ofal anhygoel'

Mae claf wedi canmol Gwasanaeth Syncope Mynediad Cyflym newydd yn Ysbyty Maelor, Wrecsam, sydd wedi gostwng amseroedd aros am apwyntiad ar gyfer pobl sy’n dioddef o blacowts, o 12 i bedair wythnos.

11/10/2021
Cynlluniau cyffrous i wella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl ar draws y rhanbarth

Mae bwrdd iechyd gogledd Cymru wedi amlinellu cynlluniau cyffrous i wella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl ar draws y rhanbarth.

07/10/2021
Gwasanaeth Trosglwyddo Gofal Critigol yn lansio ledled Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Trosglwyddo Gofal Critigol, a fydd yn gyfrifol am drosglwyddo'r cleifion mwyaf difrifol wael a rhai sydd wedi'u hanafu'n  fwyaf difrifol i ganolfannau arbenigol i gael triniaeth, wedi cael ei lansio yng Ngogledd Cymru.

06/10/2021
Plant wedi'u swyno gan saffaris Affricanaidd, 71 mlynedd o garwriaeth a dawns gyda'r Dywysoges Margaret

Roedd disgyblion yn gegrwth wrth glywed straeon “Ffolant” 91 mlynedd, dawns awyrluddwr gyda’r Dywysoges Margaret a mwy fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig.

Cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb rhwng plant ysgol gynradd o Ysgol Maes Y Felin, Treffynnon, a phobl hŷn o ward Ffynnon yn ysbyty cymuned y dref

05/10/2021
Staff yr adran fasgwlaidd yn derbyn anrheg 'arbennig' ar ôl achub perthynas gariadus 50 mlwydd oed

Roedd cerflun cywrain a chlyfar a anfonwyd at ddau aelod o staff y gwasanaeth fasgwlaidd yn arwydd o fwy na dim ond achub bywyd ar gyfer cwpwl oedd wedi bod yn briod am 50 mlynedd.

Fe wnaeth y cleifion yn adran fasgwlaidd Ysbyty Glan Clwyd (gelwir hwy yn Mr a Mrs A i ddiogelu eu preifatrwydd) anfon anrheg anghyffredin a phersonol at aelodau'r tîm ar ôl llawdriniaeth a wnaeth achub bywyd yng Ngorffennaf eleni

05/10/2021
Canolfan Dementia ac Iechyd Meddwl Oedolion yn agor yn Ysbyty Bryn Beryl

Mae Canolfan Integredig Dementia ac Iechyd Meddwl Oedolion newydd wedi agor yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli.

04/10/2021
Cartref gofal newydd i Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint yn datblygu cynigion i adeiladu cartref gofal o’r radd flaenaf i bobl hyn yn y Fflint, gan weithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

01/10/2021
'Gwnes i grïo wrth gael fy nhaflu i'w chanol hi yn ITU yn ystod y pandemig' medd cyn nyrs orthopaedig

Mae nyrs theatr orthopaedig a grïodd pan gafodd ei secondio i uned gofal critigol pan oedd y pandemig yn ei anterth bellach o'r farn mai "ffawd' oedd symud yno.

Roedd Hayley Baldwin wedi gweithio fel nyrs theatr yn uned orthopaedig Abergele am 11 mlynedd pan arweiniodd Covid at orfod cau'r uned dros dro y llynedd

28/09/2021
"Ni fu erioed mor bwysig" - nyrsys yn annog pobl i gael eu brechlyn ffliw y gaeaf hwn

MAE GWEITHWYR GOFAL IECHYD AR Y RHENG FLAEN wedi galw ar bobl ledled Gogledd Cymru i amddiffyn eu hunain a'r rhai sy'n annwyl iddynt drwy gael y brechlyn ffliw y gaeaf hwn

28/09/2021
Pencampwr Profiad y Claf y cyntaf i dderbyn gwobrau efydd ac arian am fynd yr ail filltir

Mae cydlynydd gweithgareddau ar gyfer cleifion wedi derbyn gwobr efydd ac arian am ei hymdrechion ychwanegol fel Pencampwr Profiad y Claf.

27/09/2021
Teyrnged i Dr Andy Fowell

Gyda thristwch mawr gwnaethom ddysgu am farwolaeth sydyn Dr Andy Fowell dros y penwythnos.

27/09/2021
Gwobr am dechnoleg arloesol a ddefnyddir yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar gyfer cleifion sydd â cherrig ar yr arennau

Mae llawfeddyg yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael gwobr arbennig am ddefnyddio technoleg arloesol i wella gofal cleifion.

24/09/2021
Tri chyfle i ennill gwobr ar gyfer uned llygaid 'ysbrydolgar' ar ôl profiad myfyrwraig a wnaeth 'newid bywydau'

Lleoliad gwaith offthalmoleg “ysbrydolgar” myfyrwraig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr oedd y catalydd ar gyfer tri enwebiad yn seremoni wobrwyo rhai o wobrau pwysicaf nyrsio.

23/09/2021
Y Bwrdd Iechyd i gynnal digwyddiad recriwtio brechiadau COVID-19 i gefnogi rhaglen frechiadau atgyfnerthu'r hydref