Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

25/11/22
Galw ar fusnesau i helpu anwyliaid gysylltu â chleifion ysbyty

Pan fydd aelod o’r teulu yn cael ei dderbyn i’r ysbyty, gall fod yn gyfnod pryderus i berthnasau, ac nid yw’n hawdd bob amser cael gwybodaeth amserol am gyflwr eu hanwyliaid, er gwaethaf ymdrechion gorau staff rheng flaen y GIG sydd dan bwysau.

25/11/22
Negeseuon plant i helpu i lywio penderfyniadau a wneir ar draws Gogledd Cymru

Mae negeseuon allweddol gan blant a phobl ifanc ar draws Gogledd Cymru wedi eu troi yn 'llyfr rysait' ymgysylltu ar gyfer sefydliadau i sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg a bod ganddynt lais.

23/11/22
Ysbrydolwyd Katie i ddilyn ei breuddwyd i fod yn nyrs gan ei mab a anwyd yn gynnar a'i frwydr iechyd ef

Mae Katie yn gynorthwyydd gofal iechyd cymunedol sydd wedi dygymod â heriau colled personol yn ogystal â brwydr iechyd ei mab a anwyd yn gynnar, a hynny er mwyn bod yn fyfyrwraig nyrsio.

22/11/22
Goroeswr canser ifanc yn annog eraill i fod yn gyfarwydd â'u bronnau

Mae dynes 33 mlwydd oed o Fenllech yn annog eraill i fod yn ymwybodol o'u hiechyd ac i archwilio eu bronnau yn rheolaidd ar gyfer arwyddion posibl o'r afiechyd.

18/11/22
Deietegydd yn ennill gwobr genedlaethol am ei hangerdd a'i hymroddiad

Mae deietegydd sy'n gweithio mewn carchar wedi’i henwi’n Weithiwr Proffesiynol Maeth Clinigol y Flwyddyn yn y Gwobrau Maeth Clinigol cenedlaethol.

18/11/22
Nyrs 'ymroddgar' sy'n mynd gam ymhellach er lles ei chleifion yn ennill gwobr

Mae nyrs a aeth gam ymhellach er lles ei chleifion yn ystod pandemig COVID-19 wedi ennill gwobr arbennig.

17/11/22
Bygythiad canser ceg y groth yn annog mam ifanc i annog eraill i beidio oedi cyn cael profion ceg y groth

Nid yw dewis a ddylid cael hysterectomi ar ôl cael diagnosis o ganser ceg y groth byth yn benderfyniad hawdd i fenyw o unrhyw oedran.

17/11/22
Jackie yn derbyn gwobr ar ran y tim mewn digwyddiad canser mawreddog

Mae tîm o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cipio gwobr arloesedd fawreddog am ei waith yn helpu cleifion sy’n dioddef o flinder sy’n gysylltiedig â chanser.

Yr wythnos diwethaf, enillodd y tîm Seicoleg Glinigol a Therapi Galwedigaethol Wobr Rhagoriaeth Macmillan am Arloesedd mewn digwyddiad Gala yng Ngwesty’r Hilton, Wembley.

16/11/22
Plant ysgol yn dysgu sgiliau CPR a all achub bywyd

Mae plant mewn ysgol gynradd yng Nghaergybi wedi bod yn dysgu rhai sgiliau hanfodol a allai achub bywyd diolch i ymweliad gan staff Ysbyty Gwynedd.

15/11/22
Ward Plant i gynnal gwasanaeth arbennig ar gyfer teuluoedd wedi cael eu heffeithio gan golled

Gwahoddir teuluoedd sydd wedi profi colli plentyn i Wasanaeth blynyddol Sêr Disglair Ysbyty Maelor Wrecsam.

15/11/22
Academi Ddeintyddol Newydd yn bwriadu mynd i'r afael â'r prinder parhaus o ddeintyddion GIG yng Ngogledd Cymru

Yn ogystal â darparu gwasanaethau deintyddol y GIG y mae mawr eu hangen i filoedd o gleifion lleol bob blwyddyn, bydd y fenter newydd gyffrous ar Stryd Fawr y ddinas yn chwarae rhan flaenllaw cyn bo hir wrth hyfforddi gweithwyr deintyddol proffesiynol ar draws y rhanbarth.

14/11/22
Treialu menter diogelwch cleifion newydd yn Ysbyty Gwynedd

Mae Ysbyty Gwynedd yn treialu gwasanaeth newydd i aelodau’r cyhoedd godi pryderon yn annibynnol gyda chlinigwyr medrus iawn os ydynt yn credu bod cyflwr clinigol claf yn dirywio.

08/11/22
Rhaglen y Pabi i helpu personoli gofal cleifion i gyn-filwyr

Wrth i Ddydd y Cofio agosáu, mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi rhoi cynllun newydd ar waith. Bydd Rhaglen y Pabi yn ceisio adnabod cleifion o Gymuned y Lluoedd Arfog gan gynnwys personél sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, personél wrth gefn, cyn-filwyr a'u teuluoedd.

07/11/22
Mae Seiciatrydd blaenllaw yn gwahodd cyflogwyr i ymuno â sgwrs agored am iechyd meddwl dynion

Mae'r digwyddiad rhithwir yn agored i unigolion a chyflogwyr sydd am gael gwell dealltwriaeth o sut i gefnogi dynion i ofalu am eu hiechyd meddwl yn y gwaith.

03/11/22
Ysbyty Gwynedd yn treialu camerâu endosgopi capsiwl colon newydd i brofi am ganser y coluddyn

Mae camerâu bach y gall cleifion eu llyncu i gael eu gwirio am ganser y coluddyn bellach yn cael eu cynnig yn Ysbyty Gwynedd fel rhan o brosiect cenedlaethol.

03/11/22
Pencampwr Codi Pŵer y Byd wedi'i ysbrydoli i helpu eraill â diabetes

Mae codwr pŵer wedi diolch i Ysbyty Maelor Wrecsam am ei helpu i reoli ei ddiabetes, gan ei alluogi i ddod yn bencampwr codi pŵer Prydain a’r byd.

01/11/22
Gwaith yn dechrau ar Glinig Deintyddol Cymunedol newydd yn Ysbyty Bryn Beryl

Mae Clinig Deintyddol Cymunedol newydd ar fin agor y flwyddyn nesaf yn Ysbyty Bryn Beryl.

28/10/22
Nyrs anabledd dysgu 'ysbrydoledig' yn cael ei chydnabod gyda gwobr arweinyddiaeth

Mae nyrs ‘ysbrydoledig’ wedi’i chydnabod am ei harweinyddiaeth dosturiol a chynhwysol o wasanaeth GIG sy’n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu.

27/10/22
Therapydd o Ganada yn ennill Gwobr y Gymraeg

Mae Therapydd o Ganada sydd wedi cael ei disgrifio fel 'esiampl wych' i eraill ddysgu'r Gymraeg wedi ennill gwobr arbennig.

27/10/22
Ellen yn ennill Gwobr Cyflawniad

Mae cydweithwyr wedi sôn am ymagwedd drugarog a chynhwysol Ellen tuag at wella agenda cydraddoldeb PBC.