Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

29/03/23
Cyhoeddi'r gwersi cynnar o'r ymchwiliadau diogelwch cleifion COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty

Mae GIG Cymru wedi cyhoeddi adroddiad newydd yn manylu ar y cynnydd da sy’n cael ei wneud o ran ymchwilio i COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty yng Nghymru, a dysgu o’r achosion hyn.  

28/03/23
Cynorthwywyr gofal iechyd yn camu i rolau ymarferwyr cynorthwyol i lenwi bylchau nyrsio

Mae tri o ymarferwyr cynorthwyol newydd eu penodi wedi bod yn sicrhau bod cleifion oedrannus yn cael gofal parhaus yn Ysbyty Glan Clwyd.

Penderfynodd rheolwr ward gofal yr henoed Annette Mason eu cyflogi ar ôl cael anawsterau wrth recriwtio nyrsys cofrestredig Band 5 i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth

23/03/23
Diwrnod i fyfyrio a chofio

Mae ein cyfarwyddwr meddygol gweithredol a dirprwy brif weithredwr dros dro, Dr Nick Lyons, wedi rhoi'r neges ganlynol ar gyfer y Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod i nodi tair blynedd ers dechrau pandemig Covid-19.

23/03/23
Cymorth iechyd meddwl brys ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod o'r wythnos erbyn hyn yng Ngogledd Cymru drwy GIG 111

Mae llinell ffôn GIG sy’n darparu cymorth iechyd meddwl brys ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod o’r wythnos erbyn hyn.

15/03/23
Tim ymateb gwirfoddol yn gyrru staff GIG i'r gwaith drwy'r eira mawr a'r rhew

Yn ystod yr eira, bu grŵp gwirfoddol 4x4 yn helpu dros 100 aelod o staff hanfodol GIG i gyrraedd eu gwaith yn ddiogel.

09/03/23
Neges dim goddefgarwch o ran cam-drin staff gan y Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol

Dywedodd Karen Higgins, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol: “Rydym yn gweld cynnydd yn nifer yr achosion o ymosodedd geiriol tuag at ein staff ar draws ein gwasanaethau gofal sylfaenol, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. 

09/03/23
Ward ysbyty yn agor caffi dementia ar gyfer cleifion a'u perthnasa

Bellach, gall cleifion ar ward pobl hŷn Ysbyty Maelor Wrecsam fynd allan i fwynhau paned a chacen gyda'u teuluoedd.

06/03/23
Tîm llinellau cymorth yn cael eu cydnabod am gefnogaeth 24/7

Mae tîm Adran Llinellau Cymorth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi dod yn enillydd diweddaraf gwobr Seren Betsi,

06/03/23
Nyrs uchel ei pharch yn ymddeol ar ôl 45 mlynedd o wasanaeth

Mae nyrs uchel ei pharch yn Ysbyty Gwynedd wedi ymddeol o’i dyletswyddau ar ôl 45 mlynedd yn y proffesiwn.

02/03/23
'Pan ddaw'r diwrnod pan fyddaf wedi rhoi'r gorau i fwynhau fy ngwaith, byddaf yn ymddeol' – Crenith yn dathlu 51 mlynedd o wasanaeth i'r GIG

Mae un o ofalwyr y GIG sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru yn dweud nad oes ganddi unrhyw gynlluniau i ymddeol o'r swydd y mae hi'n ei charu, er gwaethaf mynd i mewn i'w 52 il flwyddyn gyda'r gwasanaeth iechyd.

01/03/23
'Maen nhw wedi fy helpu i ddysgu cerdded a siarad eto': Canolfan adsefydlu stroc newydd yn agor yn Llandudno

Mae canolfan adsefydlu strôc newydd wedi agor yn Ysbyty Cyffredinol Llandudno er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael y siawns orau o adferiad da ar ôl cael strôc. 

27/02/23
Arlunydd o ogledd Cymru'n datgelu sut y gwnaeth ei frwydr gudd gydag anorecsia ei adael fel 'hanner dyn'
22/02/23
Swyddog Cymorth TGCh Ysbyty Gwynedd yn cael ei goroni'n Brentis y Flwyddyn

Mae Swyddog Cymorth TGCh yn Ysbyty Gwynedd a gafodd wybod na fyddai byth yn gwella’n llwyr ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd wedi cael ei goroni’n Brentis y Flwyddyn.

14/02/23
Disgyblion Bangor yn cael blas ar yrfaoedd yn y GIG

Mae disgyblion yn yr ysgol uwchradd fwyaf yng Ngwynedd wedi bod yn cael cymorth ac awgrymiadau ar sut i gael cyfweliad da er mwyn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth o fewn y GIG yn y dyfodol.

09/02/23
Gwobr annisgwyl i sylfaenydd gwasanaeth llesiant staff y GIG

Isabelle Hudgell, Arweinydd Hyfforddiant a Datblygiad Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu (MHLD) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw enillydd diweddaraf gwobr Seren Betsi

09/02/23
Tim Cardiaidd yn ymuno a'r Dreigiau i gefnogi Mis y Galon

Yn ystod mis Chwefror eleni, mae Tîm Adsefydlu Cardiaidd Ysbyty Maelor Wrecsam yn ymuno â chlwb pêl-droed Wrecsam a Sefydliad Prydeinig y Galon yng Nghymru i gefnogi Mis y Galon.

07/02/23
Meddyg Teulu yn derbyn achrediad uchaf i helpu clinigwyr eraill i ddarparu gwasanaeth canser y croen o fewn gofal sylfaenol

Mae meddyg teulu sydd â diddordeb brwd mewn trin canser y croen bellach yn cefnogi clinigwyr eraill i wneud diagnosis ac weithiau i drin y cyflwr yn eu practisau.

06/02/23
Gwahodd y cyhoedd i roi sylwadau ar gynlluniau ar gyfer uned iechyd meddwl 'o'r radd flaenaf' yn Sir Ddinbych

Gwahoddir pobl i rannu eu hadborth ar gynlluniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer yr uned 63 gwely newydd a’r maes parcio aml-lawr cyn i gais cynllunio llawn gael ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ym mis Mawrth.

02/02/23
'Allen nhw ddim gwneud digon i mi, maen nhw'n wych': Tîm strôc newydd yn helpu cleifion i wella gartref

Mae un o gleifion strôc cyntaf gwasanaeth Rhyddhad Cynnar â Chymorth (ESD) wedi canmol y tîm am ei helpu i adael yr ysbyty ar ôl dim ond pum diwrnod i wella gartref.

31/01/23
Darpar feddygon y dyfodol yn profi diwrnod y tu ol i'r llenni yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Cafodd myfyrwyr Blwyddyn 10 lleol o Wrecsam a Sir y Fflint flas ar yr hyn sydd ei angen i fod yn feddyg yn Ysbyty Maelor Wrecsam.