Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

11/04/24
Mae canolfan frechu newydd Wrecsam yn cynnig apwyntiadau atgyfnerthu COVID-19 Gwanwyn cyntaf

Bydd clinig brechu pwrpasol yn agor yn adeilad Plas Gororau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ym Mharc Technoleg Wrecsam yr wythnos nesaf.

08/04/24
Mae cyfleuster ymroddedig ar gyfer gwasanaethau gofal iechyd cymunedol wedi agor yn Wrecsam

Bydd cleifion yn elwa o agor Plas Gororau, ym Mharc Technoleg Wrecsam, a fydd yn cyflwyno gwasanaethau gofal iechyd nad ydynt yn rhai acíwt.

05/04/24
Micro-ddileu Hepatitis C yn CEF Berwyn diolch i raglen profi a thrin cyflym

Mae Hepatitis C bron iawn wedi cael ei ddileu o CEF Berwyn, carchar mwyaf y DU, yn dilyn menter ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), Iechyd Cyhoeddus Cymru ac elusen Ymddiriedolaeth Hepatitis C.

04/04/24
Mae gwasanaeth cymorth ffôn iechyd meddwl newydd yn delio â bron i 12,000 o alwadau yn ei flwyddyn gyntaf

Mae gwasanaeth ffôn 24 awr newydd sy'n cynnig cymorth iechyd meddwl brys wedi delio â bron i 12,000 o alwadau yn y flwyddyn gyntaf ers ei lansio yng Ngogledd Cymru.

28/03/24
Ymweliad Holly â'r salon ewinedd yn troi'n ras am oes ar ôl i redwr gael ataliad ar y galon

Mae crebwyll ac agwedd ddigyffro cynorthwyydd personol yn y Bwrdd Iechyd yn wyneb argyfwng wedi helpu rhedwr a oedd yn dioddef ataliad ar y galon i oroesi ei brofiad anodd ac i ddiolch iddi'n bersonol. 

Gwnaeth Holly Jones adael y gwaith ym mhencadlys Betsi Cadwaladr yn Llanelwy ddydd Mercher 6 Mawrth, ac roedd hi'n gyrru'n ôl ar ôl apwyntiad yn y salon ewinedd. Roedd hi'n edrych ymlaen at gael ei the, pan welodd dyn a oedd yn edrych fel pe bai'n cael trafferthion ar ochr y ffordd.

21/03/24
Y Gwasanaeth Presgripsiynau Electronig (EPS) yn cael ei gyflwyno ar ail safle yng Nghymru

Cleifion yng Nghonwy yw'r ail gymuned yng Nghymru i ddefnyddio'r gwasanaeth presgripsiynau electronig (EPS) newydd cyffrous.

20/03/24
Ysbyty Gwynedd yn arbrofi â gynau amldro ar gyfer staff y theatrau

Mae staff theatrau Ysbyty Gwynedd wedi bod yn cyfranogi mewn arbrawf i brofi pa mor ddiogel ac effeithiol yw gynau amldro.

18/03/24
Byw'n Well gyda Dementia - Premiere y Ffilmiau

Mae cyfres newydd o ffilmiau sydd wedi’u cynllunio i greu gwell dealltwriaeth o ddementia wedi cael eu dangos am y tro cyntaf yn Wrecsam.

Cafodd mwy na chant o westeion ragflas unigryw o’r pum ffilm fer ‘Byw'n Well gyda Dementia’ yn Sinema’r Odeon ddydd Mercher, 13 Mawrth 2024.

14/03/24
Caewch eich llygaid am y feddyginiaeth ryfeddol nad yw'n costio dim

Pe dywedwyd wrthych fod un bilsen ddyddiol, a allai helpu i'ch amddiffyn rhag diabetes, problemau'r galon, llid, problemau iechyd meddwl a cholli cof, heb unrhyw sgîl-effeithiau, a fyddech yn ei chymryd?

Os mai 'byddwn' oedd eich ateb, yna dyma newyddion da i chi, mae'n bodoli a does dim rhaid i chi gymryd pilsen hyd yn oed. Cwsg yw’r enw arno a gallai eich amddiffyn rhag salwch ac arbed apwyntiadau di-ri, ymchwiliadau a llawer o arian i’r GIG pe byddai pob un ohonom yn cael digon ohono.

13/03/24
Ateb cydgysylltiedig i ofal cleifion yn achub bywyd goroeswr strôc

I rai, mae delio â chyrff swyddogol yn rhywbeth brawychus pan fo arnynt angen cymorth. Mae nifer sylweddol o bobl naill ai’n methu, neu ddim eisiau, ymgysylltu â nhw.

O’u gadael heb eu gwirio, gall materion cymdeithasol megis tai gwael, ynysigrwydd cymdeithasol neu bryderon ariannol arwain at broblemau iechyd a llesiant. Yn aml, wrth wynebu anawsterau o’r fath, cyswllt cyntaf unigolyn gydag unrhyw gorff swyddogol yw pan fyddant yn mynd yn sâl.

11/03/24
Gwasanaethau mamolaeth i ailddechrau cynnig genedigaethau yn y cartref ar draws Gogledd Cymru

Mae gwasanaethau Mamolaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ailddechrau cynnig genedigaethau yn y cartref. 

07/03/24
Mae model cymorth arloesol yn helpu mwy o famau a babanod Ynys Môn i fwydo ar y fron yn hirach

Mae sesiynau a gynhelir gan brosiect unigryw Bronfwydo Môn yn cynnig cefnogaeth arbenigol i famau a’u babanod, ac maent eisoes wedi cyfrannu'n sylweddol at gynyddu cyfraddau bwydo ar y fron ar yr ynys.

21/02/24
Rhieni yn dwyn sylw at gyflwr prin eu mab i godi ymwybyddiaeth

Mae rhieni baban 10 mis oed yn codi ymwybyddiaeth o gyflwr prin a wnaeth orfodi eu mab i dreulio saith diwrnod mewn uned gofal dwys ar ôl cael ei eni.

20/02/24
Cynnydd y Bwrdd Iechyd

Bu newid o ran arweinyddiaeth a dull gweithredu. Mae gennym bellach sylfaen gadarn i adeiladu arni, gyda Phrif Weithredwr, Cadeirydd ac aelodau Bwrdd newydd yn eu lle sydd wedi ymrwymo i wella ein ffyrdd o weithio

20/02/24
Diagnosis cyflym gan glinig arbenigol yn tawelu ofnau canser mam i bedwar o blant

 

Mae claf a oedd yn ofni ei bod yn “ticio rhai o’r blychau ar gyfer diagnosis o ganser” wedi canmol gwaith Clinig Diagnosis Cyflym y Bwrdd Iechyd am ddarganfod beth oedd yn bod arni yn gyflym.

Mae Laura Jones o Lanelwy yn dioddef o ddiabetes Math 1. Penderfynodd ymweld â’i meddyg teulu ar ôl i’w gŵr wneud sylw ei bod wedi colli pwysau dros gyfnod o fis y llynedd.

16/02/24
Ymchwilwyr yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cymryd rhan fel ymchwilwyr mewn treial brechu dynol cyntaf o'i fath yn y DU

Mae ymchwilwyr yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno yn eu treial brechu dynol cyntaf yn y DU yn y frwydr yn erbyn brech y mwncïod.

15/02/24
Ymateb y Bwrdd Iechyd: Adroddiad Archwilio Cymru

Adroddiad Archwilio Cymru: Mae Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi croesawu Adroddiad Archwillio Cymru heddiw sy’n datgan, o gymharu â

13/02/24
Penodi Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol newydd  
07/02/24
Cyhoeddi enw ar gyfer Uned Mamau a Babanod newydd

Mae enw uned iechyd meddwl rhanbarthol newydd i Famau a Babanod wedi cael ei ddatgelu.

Dechreuodd gwaith adeiladu paratoadol yn swyddogol ym mis Tachwedd ar yr adeilad unllawr gwerth £7.5m, sef y cyntaf o'i fath ar draws Swydd Gaer, Glannau Mersi a Gogledd Cymru.

01/02/24
Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror