Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

21/02/24
Rhieni yn dwyn sylw at gyflwr prin eu mab i godi ymwybyddiaeth

Mae rhieni baban 10 mis oed yn codi ymwybyddiaeth o gyflwr prin a wnaeth orfodi eu mab i dreulio saith diwrnod mewn uned gofal dwys ar ôl cael ei eni.

20/02/24
Cynnydd y Bwrdd Iechyd

Bu newid o ran arweinyddiaeth a dull gweithredu. Mae gennym bellach sylfaen gadarn i adeiladu arni, gyda Phrif Weithredwr, Cadeirydd ac aelodau Bwrdd newydd yn eu lle sydd wedi ymrwymo i wella ein ffyrdd o weithio

20/02/24
Diagnosis cyflym gan glinig arbenigol yn tawelu ofnau canser mam i bedwar o blant

 

Mae claf a oedd yn ofni ei bod yn “ticio rhai o’r blychau ar gyfer diagnosis o ganser” wedi canmol gwaith Clinig Diagnosis Cyflym y Bwrdd Iechyd am ddarganfod beth oedd yn bod arni yn gyflym.

Mae Laura Jones o Lanelwy yn dioddef o ddiabetes Math 1. Penderfynodd ymweld â’i meddyg teulu ar ôl i’w gŵr wneud sylw ei bod wedi colli pwysau dros gyfnod o fis y llynedd.

16/02/24
Ymchwilwyr yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn cymryd rhan fel ymchwilwyr mewn treial brechu dynol cyntaf o'i fath yn y DU

Mae ymchwilwyr yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno yn eu treial brechu dynol cyntaf yn y DU yn y frwydr yn erbyn brech y mwncïod.

15/02/24
Ymateb y Bwrdd Iechyd: Adroddiad Archwilio Cymru

Adroddiad Archwilio Cymru: Mae Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi croesawu Adroddiad Archwillio Cymru heddiw sy’n datgan, o gymharu â

13/02/24
Penodi Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol newydd  
07/02/24
Cyhoeddi enw ar gyfer Uned Mamau a Babanod newydd

Mae enw uned iechyd meddwl rhanbarthol newydd i Famau a Babanod wedi cael ei ddatgelu.

Dechreuodd gwaith adeiladu paratoadol yn swyddogol ym mis Tachwedd ar yr adeilad unllawr gwerth £7.5m, sef y cyntaf o'i fath ar draws Swydd Gaer, Glannau Mersi a Gogledd Cymru.

01/02/24
Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror
30/01/24
Y Prif Weithredwr newydd yn ail-lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog gan gadarnhau ymrwymiad y Bwrdd Iechyd

Atgyfnerthodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ei addewid i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog trwy ail-lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog (AFC).

29/01/24
Penodi Dyfed Edwards fel Cadeirydd y Bwrdd Iechyd

Mae Dyfed Edwards wedi cael ei benodi fel Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cafodd Dyfed, sydd wedi bod yn ei swydd fel Cadeirydd dros dro ers Chwefror 2023, ei benodi’n ffurfiol i’r swydd gan y Gweinidog Iechyd ddydd Mawrth, 30 Ionawr 2024. 

26/01/24
Buddsoddiad o £23m ar y cyd mewn dau gyfleuster gofal cymdeithasol newydd yn Sir y Fflint

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ddau gyfleuster cymunedol Iechyd a Gofal Cymdeithasol integredig newydd yn Sir y Fflint, gyda chymorth mwy nag £14 miliwn o gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru. Cyhoeddwyd hynny gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan. 

22/01/24
Mae Nyrs yn Ysbyty Gwynedd yn dathlu 45 mlynedd yn y proffesiwn

Mae uwch nyrs yn Ysbyty Gwynedd wedi cyrraedd 45 mlynedd yn y proffesiwn y mis hwn.

16/01/24
Fferyllfa GIG newydd yn agor yn Llanberis

Mae Fferyllfa GIG newydd wedi agor yn Llanberis, yn sicrhau bod gan bobl leol fynediad hawdd at feddyginiaethau a chyngor arbenigol unwaith eto, a hynny ar garreg eu drws.

05/01/24
Cydnabod Pump Penigamp yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Brenin Charles

Mae pum cydweithiwr yn y Bwrdd Iechyd wedi cael eu cydnabod ar Restr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Brenin.

20/12/23
Cyngor i bobl sy'n ymweld â'n hysbytai dros gyfnod y gaeaf
18/12/23
Clinig lymffoedema yn agor ei ddrysau yn Ysbyty Alltwen

Mae clinig newydd wedi cael ei sefydlu yn Ysbyty Alltwen ar gyfer cleifion sy'n derbyn diagnosis Lymffoedema.

14/12/23
Tîm yr Iaith Gymraeg yn ennill gwobr genedlaethol am helpu ysgolion a phobl ifanc i ymgysylltu â byd gwaith
30/11/23
Y Bwrdd Iechyd yn cael ei gydnabod am ei ymrwymiad i gyn-filwyr gyda gwobr aur

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi cael ei ailachredu gan y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn (ERS), gan dderbyn gwobr aur am yr ail dro, am ei gymorth a’i saliwt i Gymuned y Lluoedd Arfog (AFC) yn y gorffennol ac yn y presennol.

27/11/23
Tommy'r peintiwr yn ymateb â gwên i'r ystrydebau ar ôl gwasanaethu'r Bwrdd Iechyd am 50 mlynedd

Mae un o gymeriadau poblogaidd Ysbyty Glan Clwyd wedi peintio'r wal olaf wedi dros 50 mlynedd yn sirioli bywydau cydweithwyr a chleifion.

Fe wnaeth Tommy Stone, oedd yn beintiwr ac addurnwr, orffen gweithio wedi 50 mlynedd a phedwar mis, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, llwyddodd i godi gwên mor aml ag y byddai'n codi ysgol tra bu'n gwasanaethu'n ymroddgar yn yr ysbyty.

24/11/23
Sesiynau profi yn mynd o'r clinig ac i'r gymuned fel rhan o'r ymgyrch i drechu HIV

Aeth staff ein gwasanaethau iechyd rhywiol â'r ymgyrch yn erbyn y feirws o'r clinig ac i'r gymuned i nodi Wythnos Profi HIV Cymru.