Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleoedd ymgysylltu – dweud eich dweud

Cyfleuster Meddygaeth Niwclear Newydd ar gyfer Ysbyty Glan Clwyd

Rydym yn awyddus i fuddsoddi yn eu gwasanaethau Meddygaeth Niwclear arbenigol trwy greu canolfan asesu newydd o'r radd flaenaf yn Ysbyty Glan Clwyd.

Rydym ar hyn o bryd yn datblygu cynigion dylunio ar gyfer y prosiect fel rhan o'r broses o gymeradwyo'r achos busnes. Fel rhan o'r prosiect, mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar y cynigion dylunio amlinellol, cyn cyflwyno cais cynllunio.

Os hoffech wneud sylw ar y cynigion, gellir rhoi adborth ar-lein trwy gwblhau'r arolwg isod. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 8 Hydref 2023.

Arolwg Adborth o'r Ymgynghoriad: Canolfan Asesu Meddygaeth Niwclear Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan Arolwg

Gadewch I ni drafod dyfodol lechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Trafodwch ddyfodol lechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Beth sydd yn gweithio'n dda? Beth sydd angen newid? Sut alhwn wella?

Ymumwch a Chomisiwn Bevan i ddweud eich dweud yn un o saith o ddigwyddiadau gweithdy.

  • Liandudno: 29 Medi 2023
  • Brycheiniog: 3 Hydret 2023
  • Caerfyrddin: 10 Hydref 2023
  • Trecelyn: 12 Hydref 2023
  • Barri: 19 Hydref 2023
  • Abertawe/Castell-nedd Port Talbot: 24 Hydref 2023
  • Merthyr Tydfil: 26 Hydref 2023
  • Ar-lein (Zoom): 7 Tachwedd 2023

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cyflwyno gan Gomisiwn Bevan, melin drafod iechyd a gofal mwyaf blaenilaw Cymru. Yn ystod y digwyddiadau hyn, byddwn yn siarad am yr heriau y mae'r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn eu hwynebu, ach meddyliau ar sut y gellir eu gwella.

Bydd Comisiwn Bevan yn defnyddio eich saftwyntiau a syniadau o' r trafodaethau hyn er mwyn cynhyrchu adroddiad cenedlaethol ar gyfer Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag adroddiad lleol ar gyfer pob Bwrdd lechyd yng Nghymru, gan argymell newidiadau. Mae Comisiwn Bevan yn llais annibynnol y gellir ymddiried ynddo yng Nghymru, a bydd yr adroddiad hwwn yn dylanwadu ar sut gaiff penderfyniadau eu gwneud.

Mac croeso i bawb yn y digwyddiad anffurficl, rhyngweithiol hwn, gan gynrwys y rheiny sydd yn gweithio yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd lluniaeth ar gael.

I gadw eich lle yn y digwyddiad hwn, diciwch y ddolen gantynol:

Bevan Commission Conversation with the Public | Eventbrite.

Fel arall, ffoniwch 01792 604630, neu e-bostiwch bevan-commission/@swansea.ac.uk.

Arolwg am sianeli cyfryngau cymdeithasol y Bwrdd Iechyd

Atebwch y cwestiynau byr dan sylw ynglŷn â’r wybodaeth a’r cyngor rydych wedi’u gweld ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Bwrdd Iechyd. Pam rydych yn ein dilyn a pha wybodaeth arall yr hoffech ei gweld yn y dyfodol. Gan mai arolwg dienw yw hwn, peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth a fyddai'n datgelu eich hun nac unrhyw unigolyn arall.

Cwblhau ein harolwg yma.

Arolwg Cydraddoldeb Strategol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bob 4 blynedd mae’n ofynnol i sefydliadau’r Sector Cyhoeddus yng Nghymru, megis sefydliadau’r GIG, ddatblygu a chyhoeddi cynllun sy’n nodi sut y bydd yn cyflawni’r gofynion cyfreithiol sydd arnynt o dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011.

Mae'n ofynnol i ni ddatblygu amcanion cydraddoldeb strategol a chynllun gweithredu pedair blynedd sy'n amlinellu sut y byddwn yn cyflawni'r amcanion hynny mewn modd penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, realistig ac amserol. Gelwir y rhain yn amcanion CAMPUS ac mae hyn yn sicrhau bod y camau gweithredu a nodir yn gyraeddadwy ac yn gwneud gwahaniaeth i fywydau’r gymuned rydym yn ei wasanaethu yn ogystal â’n staff.

Eleni mae'r Bwrdd Iechyd am sicrhau bod yr amcanion a'r blaenoriaethau strategol hyn yn cael eu cydgynhyrchu. Mae gennych chi ran weithredol i'w chwarae drwy roi gwybod i ni beth sy'n bwysig i chi.

Bydd yr arolwg yma yn rhan o’r broses honno, ynghyd â mynychu digwyddiadau cyhoeddus megis Pride, yr Eisteddfod Genedlaethol, Wythnos Groeso prifysgolion, digwyddiadau cymunedol ac wrth gynnal sesiynau yn ein hysbytai a’n hadeiladau cymunedol.

Dyddiad cau yr arolwg yw 6 Hydref.

Cyswllt arolwg Cymraeg.

Mae Arolwg Cleifion IBD 2023 ar agor

Mae hon yn neges bwysig i bobl sy'n byw gyda Chlefyd Llid y Coluddyn yn y DU.

Mae pawb sydd ag IBD yn haeddu gofal cyson, diogel, o ansawdd uchel, wedi'i bersonoli, beth bynnag fo'u hoedran a ble bynnag maen nhw'n byw. Mae’r Arolwg Cleifion IBD yn gyfle i rannu eich profiadau am eich triniaeth a gofal IBD yn ddienw, a dweud eich dweud am y darlun cynhwysfawr cyntaf o ofal a thriniaeth IBD yn y DU ers cyn y pandemig.

Dyma'r cam cyntaf i wella gwasanaethau IBD.

Gwnewch yn siŵr bod eich llais yn cael ei glywed - cymerwch ran yn yr arolwg, neu ei rannu gyda ffrindiau a theulu sy'n byw gydag IBD: Llenwi'r arolwg yma.

Adolygiad Gwasanaeth o’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS)

Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC) yn Gyd-bwyllgor y saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru a chaiff ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Mae pob EASC yn gyfrifol am gynllunio a sicrhau gwasanaethau ambiwlans digonol ar gyfer y boblogaeth. Mae pob un o’r saith o Brif Weithredwyr ar gyfer y Byrddau Iechyd yn aelod o’r Pwyllgor ac maent yn comisiynu gwasanaethau brys a gwasanaethau nad ydynt yn rhai brys ar y cyd sy’n cynnwys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS Cymru – Ambiwlans Awyr Cymru). Yn ogystal, mae tri aelod cyswllt sy’n Brif Weithredwyr yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae cyfleoedd i ddatblygu gwasanaeth EMRTS yn cael eu hadolygu. Mae EASC wedi cytuno i edrych ar y gweithgarwch ychwanegol posibl y gellid ei gyflawni o ganolfannau sy’n bodoli eisoes ac i ystyried opsiynau i ailffurfweddu’r gwasanaeth. Mae proses ymgysylltu sy'n rhoi cyfle i bobl rannu eu safbwyntiau wedi dechau a gallwch weld y manylion yma. 

Diweddariad Mehefin 2023 - cau Cam Un o ymgysylltu â'r cyhoedd

Mae ymgysylltiad cyhoeddus Cymru gyfan a ddechreuodd ym mis Mawrth 2023 wedi canolbwyntio ar wrando ar sylwadau, ymholiadau a chasglu adborth ar sut i ddatblygu opsiynau i wella’r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach.

Yn dilyn 14 wythnos o ymgysylltu â’r cyhoedd, mae cam cyntaf yr Adolygiad o’r Gwasanaeth Adalw a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS) – ynghylch sut i wella ymhellach y gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru a ddarperir mewn partneriaeth – wedi dod i ben.

Yn dilyn Cam Un, mae’r gwaith i ddatblygu ystod o opsiynau yn ffocws i’r Comisiynydd a’i dîm yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, i gyd wedi’u llywio gan yr adborth hyd yma yn ogystal â modelu data cyflenwol sydd hefyd ar y gweill.

Unwaith y bydd yr opsiynau wedi’u datblygu, mae’r Comisiynydd yn bwriadu mynd yn ôl i’r cyhoedd fel Cam Dau i gael sylwadau ar y rhain a fydd yn ei helpu i gyrraedd yr opsiwn a argymhellir a’r opsiwn a ffefrir, a fydd wedyn yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC) am benderfyniad.

Disgwylir i Gam Dau o'r ymgysylltu â'r cyhoedd ddechrau yn yr hydref gyda dyddiadau wedi'u cadarnhau a manylion lleoliad yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys.

Arolwg cyrsiau Solihull Approach

Yn seiliedig ar lwyddiant cyrsiau Solihull Approach, ac er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o  gyrsiau Solihull Approach hydynoed ymhellach, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth. Bydd casglu eich sylwadau yn ein helpu i ddangos gwerth y cyrsiau wrth i ni barhau i gefnogi teuluoedd ar draws Gogledd Cymru. Ni ddylai'r ffurflen yn y ddolen isod gymryd mwy na 5 munud i'w chwblhau a bydd yn ddienw.

Dolen i’r arolwg: Cyrsiau ar lein Solihull Approach