Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleoedd ymgysylltu – dweud eich dweud

Uned Iechyd Meddwl newydd yn Ysbyty Glan Clwyd

Rydym yn symud ymlaen gyda chynigion ar gyfer uned iechyd meddwl newydd yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn darparu cyfleuster sy'n addas ar gyfer y 21ain ganrif.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a rhannu eich sylwadau ar  y cynigion diwygiedig.

Adolygiad Gwasanaeth o’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS)

Mae’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (EASC) yn Gyd-bwyllgor y saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru a chaiff ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Mae pob EASC yn gyfrifol am gynllunio a sicrhau gwasanaethau ambiwlans digonol ar gyfer y boblogaeth. Mae pob un o’r saith o Brif Weithredwyr ar gyfer y Byrddau Iechyd yn aelod o’r Pwyllgor ac maent yn comisiynu gwasanaethau brys a gwasanaethau nad ydynt yn rhai brys ar y cyd sy’n cynnwys Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS Cymru – Ambiwlans Awyr Cymru). Yn ogystal, mae tri aelod cyswllt sy’n Brif Weithredwyr yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae cyfleoedd i ddatblygu gwasanaeth EMRTS yn cael eu hadolygu. Mae EASC wedi cytuno i edrych ar y gweithgarwch ychwanegol posibl y gellid ei gyflawni o ganolfannau sy’n bodoli eisoes ac i ystyried opsiynau i ailffurfweddu’r gwasanaeth. Mae proses ymgysylltu sy'n rhoi cyfle i bobl rannu eu safbwyntiau wedi dechau a gallwch weld y manylion yma. 

Mae’r amserlen yn dangos sut rydym yn cynnig cymysgedd o sesiynau ymgysylltu â’r cyhoedd i gynnwys cyfarfodydd cyhoeddus wyneb yn wyneb, sesiynau galw i mewn, a sesiynau rhithwir ar-lein gan roi amrywiaeth o opsiynau i bobl ddarparu adborth yn ystod cyfnod o chwe wythnos.

Yn ogystal â’r sesiynau cyhoeddus ar yr amserlen, byddwn hefyd yn defnyddio strwythurau ymgysylltu sefydledig Grwpiau Cyfeirio Rhanddeiliaid y Byrddau Iechyd a’r Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC – i ddod yn Llais yn fuan o Ebrill 01, 2023) a grwpiau ffocws sampl cynrychioliadol.

Mae rhagor o wybodaeth gan gynnwys ffurflen adborth ar-lein er mwyn rhoi eich sylwadau ar gael ar wefan Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys.

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: Arolwg Canfyddiadau Rhanddeiliaid

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn annog adborth gan gydweithwyr yn y diwydiant, y byd academaidd, iechyd, gofal cymdeithasol, ac eraill sydd â chysylltiadau â’r sector gwyddorau bywyd.  

Bydd yr adborth hwn yn ein helpu i ddeall eich anghenion yn well a siapio’r ffordd yr ydym yn cyflenwi gwasanaeth a’n darparu cefnogaeth.  

Mae'r arolwg yn fyw tan 25 Chwefror ac nid yw'n cymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau. Mae'r holl ganlyniadau yn gwbl ddienw, ac mae’r data yn cael ei gasglu a'i reoli gan Beaufort Research. 

Dolen i'r Arolwg: Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: Arolwg Canfyddiadau Rhanddeiliaid 2023 

Gwasanaethau Ffrwythlondeb Arbenigol, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Mae’r polisïau comisiynu ar gyfer meddygaeth atgenhedlu â chymorth a Phrofion Genetig Cyn Mewnblaniad – Anhwylderau Monogenig (PGT-M) yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd, ac fel rhan o’r broses hon hoffai WHSSC ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i gasglu eu barn ar y polisïau comisiynu hyn (a y ffurflenni Sgrinio ac Asesu Effaith ar Gydraddoldeb) sydd ar gael isod.

Dweud eich dweud, bydd y broses ymgynghori yn rhedeg tan 17 Chwefror 2023.

Arolwg cyrsiau Solihull Approach

Yn seiliedig ar lwyddiant cyrsiau Solihull Approach, ac er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o  gyrsiau Solihull Approach hydynoed ymhellach, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth. Bydd casglu eich sylwadau yn ein helpu i ddangos gwerth y cyrsiau wrth i ni barhau i gefnogi teuluoedd ar draws Gogledd Cymru. Ni ddylai'r ffurflen yn y ddolen isod gymryd mwy na 5 munud i'w chwblhau a bydd yn ddienw.

Dolen i’r arolwg: Cyrsiau ar lein Solihull Approach

Arolwg Gofal Integredig - Tywyn

Rydym am ei gwneud hi’n haws i bobl leol gael mynediad at wasanaethau gofal sylfaenol, cymunedol ac ysbytai yn Ardal Tywyn.

Hoffem glywed eich barn ar y datblygiad hwn. Gallwch ddweud eich dweud trwy gwblhau ein harolwg ar-lein.