Pwyllgorau'r Bwrdd Iechyd a Grwpiau Cynghori

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen wefan: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/41996/

**COVID-19 – PWYSIG**

Mae Bwrdd Iechyd PBC yn ymrwymedig i onestrwydd a thryloywder, ac mae'n gwneud cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn lle mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu a gwylio.  Fodd bynnag, yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad diweddaraf mewn perthynas â Choronafeirws (COVID-19), byddem yn gofyn i aelodau'r cyhoedd ddilyn y cyngor hwn ac os byddwch am fynychu unrhyw gyfarfod o'r Bwrdd neu ei Bwyllgorau'n bersonol, dylech gysylltu â Swyddfa Ysgrifennydd y Bwrdd ymlaen llaw trwy anfon e-bost at kate.dunn2@wales.nhs.uk neu ffonio 01248 384937.  Diolch am eich cydweithrediad.

 

..................................................

 

Mae'r Bwrdd Iechyd yn croesawu ac yn annog aelodau o'r cyhoedd a'r wasg i ddod i gyfarfodydd y Bwrdd a'r Pwyllgorau. Ni chaiff aelodau o'r cyhoedd na'r wasg siarad yn y cyfarfodydd (oni bai fod trefniant arbennig i wneud hynny). 

Bydd y rhan fwyaf o fusnes y Bwrdd/Pwyllgorau yn cael ei wneud yn gyhoeddus. Fodd bynnag, weithiau bydd rhai materion yn cael eu trin yn gyfrinachol/mewn sesiynau caeedig ac weithiau bydd hyn yn cael ei alw yn fusnes 'Mewn Pwyllgor'. Y rheswm am hyn yw bod y busnes yn gyfrinachol, er enghraifft yn delio ag unigolion, contractau neu faterion ariannol partïon eraill. 

Bydd y Pwyllgorau'n cyfarfod mewn gwahanol rannau o'r Gogledd, felly edrychwch i weld lle bydd y cyfarfod sydd o ddiddordeb i chi yn cael ei gynnal. 

Os byddwch chi'n bwriadu dod i unrhyw gyfarfod, rhowch wybod i'r person cyswllt perthnasol (bydd Cymorth ysgrifenyddol wedi'i restru ar gyfer pob Corff) cyn y cyfarfod a fydd yn gallu cadarnhau'r trefniadau diweddaraf gyda chi a thrafod unrhyw ofynion arbennig a allai fod gennych chi i'ch helpu chi i ddod i'r cyfarfod ee, dolen glyw/agenda print bras/mynedfa hygyrch i'r adeilad, llwybrau bysiau, meysydd parcio ac ati. 

Byddai'n ddefnyddiol rhoi gwybod i'r Ysgrifenyddiaeth eich bod yn bwriadu bod yn bresennol er mwyn iddyn nhw allu bod yn siŵr bod y lleoliad yn ddigon mawr ar gyfer y nifer a fydd yn bresennol. 

Strwythur Pwyllgorau BIPBC

Bydd manylion cyfarfodydd amrywiol gan gynnwys y papurau ar gael drwy'r dolenni canlynol. Byddan nhw'n cael eu cyhoeddi wythnos ymlaen llaw: 

Pwyllgor Archwilio 
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol 
Grŵp Cynghori Cronfeydd Elusennol
Pwyllgor Digidol a Llywodraethu Gwybodaeth
Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl
Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau
Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad 
Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd Poblogaeth
Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad  
Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth 
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG)
Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol (HPF)
Fforwm Partneriaeth Leol (LPF)
Rhannu: