Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Disability Confident Leader LogoStonewall logo_2019

 

Mae cydraddoldeb yn greiddiol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a’n gweledigaeth ar gyfer gwella iechyd, lles a gofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gyflwyno dull newydd, pendant Gymreig o hyrwyddo a diogelu cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a hawliau dynol yng Nghymru gan ddechrau gyda chyflwyno’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol ym mis Ebrill 2020.

Mae’n hanfodol fod gennym drosolwg a dealltwriaeth clir o’r prif broblemau sy’n wynebu pobl â gwahanol nodweddion gwarchodedig fel sail i waith y Bwrdd Iechyd. Rydym wedi gwrando, rydym yn parhau i wrando ac yn clywed y prif negeseuon ac yn gwerthfawrogi’r adborth hwn. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal a gwarchod a hyrwyddo hawliau pob un er mwyn cael deilliannau gwell i bawb.

Mae’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cynnig fframwaith i helpu i sicrhau fod cydraddoldeb yn cael ystyriaeth briodol yn ein sefydliad a’i fod yn dylanwadu ar wneud penderfyniadau ar bob lefel ar draws BIPBC. Nid rhestr derfynol mo hon o’r holl weithgareddau a wneir gan ein Bwrdd Iechyd sy’n hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau; ond mae’n rhoi amlinelliad o’n ffocws strategol allweddol. Rydym yn sylweddoli fod y GIG yng Nghymru’n wynebu rhai o’r heriau mwyaf ers ei greu, a thros gyfnod y Cynllun mae’n rhaid i ni addasu i anghenion iechyd newidiol ein poblogaeth.


Sut i gysylltu â’r Tîm Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Drwy E-bost
Yn y lle cyntaf, lle bo modd, anfonwch e-bost at y Rheolwr Cydraddoldeb a Chynhwysiant: Stephen.Doore@wales.nhs.uk

Drwy’r Post
Y Tîm Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Bloc Preswylfeydd, Ysbyty Abergele
Ffordd Llanfair
Abergele
LL22 8DP

Trafod
Neu, mae’n bosibl y byddai’n well gennych drafod eich sylwadau gydag aelod o’r Tîm Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Gallwch gysylltu â’r tîm ar y ffôn.

Ffôn: 01745 448 586 (est 2902)

Neu efallai ei bod yn well gennych ddefnyddio Text relay, sef gwasanaeth sy’n cysylltu pobl sy’n defnyddio ffôn â phobl sy’n defnyddio ffôn neu ffôn testun arall.

I ddefnyddio Text relay deialwch: 18001 01745 448 586

Fformatau gwahanol
Gellir gwneud cais i gael yr holl ddogfennau y cyfeirir atynt mewn ieithoedd neu fformatau eraill, cysylltwch ag aelod o’n Tîm Cyfathrebu Corfforaethol.

Ffôn: 01248 384 939
Ffacs: 01248 384 939