Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Gwasanaethau Ysbyty

Awdioleg

Mae awdioleg yn cynnwys gwyddorau clyw a chydbwysedd mewn plant ac oedolion.

Clinigau Diagnosis Cyflym

Bydd y Clinigau Diagnosis Cyflym yn asesu cleifion o'r fath yn gyflym i benderfynu a oes angen eu hatgyfeirio ymlaen ac i ble. Neu os nad yw eu canlyniadau yn dangos unrhyw dystiolaeth o afiechyd difrifol, gellir tawelu pryderon yn syth.

Llyfrgelloedd BIPBC
Gwasanaethau Profedigaeth

Gall bywyd fod yn anodd ac yn straen yn dilyn marwolaeth rhywun agos.  Bydd nifer o bethau ymarferol o bosibl angen eu gwneud mewn cyfnod byr o amser.  Bydd raid i chi hefyd ymdopi gyda theimladau o golled a newid a ddaw yn sgil galar.

Gwasanaeth Newyddenedigol
Canser

Mae canser yn gyflwr ble mae celloedd mewn rhan benodol o’r corff yn tyfu ac yn atgynhyrchu’n afreolus.

Gofal Iechyd Parhaus y GIG
Endosgopi

Mae endoscopi yn broses lle mae rhannau o du mewn eich corff yn cael eu harchwilio gan ddefnyddio teclyn optegol meddygol.

Mamolaeth
Cludiant Cleifion Di-argyfwng y GIG (NEPTS)
Patholeg
Fferyllfa a Rheoli Meddyginiaethau

Mae fferyllfeydd dosbarthu yn Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Maelor Wrecsam.

Ffisiotherapi

Mae ffisiotherapi’n helpu rhywun a effeithiwyd gan anaf, salwch neu anabledd datblygiadol neu anabledd arall i symud a gweithredu eto a hynny mor agos i normal â phosib.

Podiatreg ac Orthoteg

Podiatreg yw’r gangen o ofal iechyd sy’n ymwneud â rhoi diagnosis a thrin  problemau’n ymwneud ag iechyd y traed. I raddau helaeth, mae wedi disodli’r term mwy cyffredin ‘trin traed neu giropodi’.

Radioleg

Radioleg, a elwir hefyd yn delweddu diagnostig yn gyfres o brofion gwahanol sy’n cymryd lluniau neu ddelweddau o wahanol rannau’r corff.

Apnoea Cwsg

Apnoea Cwsg Ataliol/ Syndrom Hypopnoea (OSAHS) yw cyflwr lle mae’r llwybrau anadlu uchaf yn cwympo dros dro ac yn fynych wrth gysgu.

Gwasanaethau Strôc

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn darparu gwasanaethau strôc ar draws gogledd Cymru.

Wroleg

Mae wroleg yn arbenigedd llawfeddygol, yn ymdrin â diagnosis a thrin anhwylderau ar yr arennau, wretrau, y bledren, y prostad ac organau atgenhedlu dynion.

Y Labordy Fasgwlaidd

Caiff profion an-ymledol ar y gwythiennau a'r rhydwelïau yn y pen, gwddw, breichiau, abdomen a'r coesau eu perfformio yn y labordy fasgwlaidd. 

Gofal Lliniarol

Ceir gwasanaethau gofal lliniarol ar draws y Bwrdd Iechyd, wedi’u cynllunio i ddarparu gofal lliniarol arbenigol yn yr ysbyty a’r gymuned.

Orthopaedeg

Orthopaedeg ydy’r arbenigedd sy’n ymwneud â diagnosis a thrin anhwylderau, cyflyrau ac anafiadau i’r system sgerbydol a’r cyhyrau, y cymalau a’r gewynnau sy’n gysylltiedig.

Offthalmoleg

Mae'r Gwasanaeth Offthalmoleg yn cynnwys Llawfeddygon Offthalmoleg Ymgynghorol, Nyrsys Arbenigol a staff cefnogi.  Mae'r gwasanaeth yn cynnig gwasanaeth offthalmoleg cyffredinol sy'n trin pob math o gyflyrau cyffredin, er enghraifft glawcoma a chataract.

Therapi Galwedigaethol

Gall damwain, salwch a heneiddio droi gweithgareddau bob dydd yn heriau sy’n gostwng annibyniaeth a thanseilio ein synnwyr o hunaniaeth. Mae Therapyddion Galwedigaethol yn cydnabod bod gallu gwneud y gweithgareddau bob dydd hyn yn hanfodol i iechyd a lles.