Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

12/05/22
Nyrsys endometriosis newydd i wella ymwybyddiaeth a diagnosis yng Ngogledd Cymru
05/05/22
Mam yn canmol tîm bydwreigiaeth Ysbyty Gwynedd ar ôl i'w babi gyrraedd yn ddiogel
03/05/22
Rhoi dros 1.6 miliwn o frechlynnau COVID-19 i bobl sy'n byw neu'n gweithio yng Ngogledd Cymru

Gwaith caled ein staff a'n gwirfoddolwyr sydd wedi sicrhau'r llwyddiant sylweddol hwn, ac mae wedi gwneud cyfraniad allweddol at yr ymateb i bandemig COVID-19.

29/04/22
Mae bwyd yr un mor bwysig â meddygaeth meddai pennaeth arlwyo ysbyty
29/04/22
Eid Mubarak i bawb sy'n dathlu Eid!
14/04/22
Annog y cyhoedd i ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd yn ddoeth dros benwythnos y Pasg

Ar hyn o bryd, mae galw digynsail ar draws y system iechyd a gofal cyfan ar draws Gogledd Cymru.

13/04/22
Hwb ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol i gefnogi mamau newydd a darpar famau

Bydd gwasanaeth iechyd meddwl arbenigol i famau newydd a darpar famau yng ngogledd Cymru’n cael ei ehangu’n sylweddol.

01/04/22
Heart Failure Nurse Viki Jenkins crowned Cardiovascular Nurse of the Year

Enillodd nyrs sy’n arbenigo mewn methiant y galon ac ecocardiograffeg wobr Nyrs Gardiofasgwlaidd y Flwyddyn yng ngwobrau'r British Journal of Nursing eleni.

01/04/22
"Gellid ystyried bwydo ar y fron fel triniaeth"

Mae uned y newydd-anedig flaenllaw, sydd wedi gweld cynnydd dramatig mewn cyfraddau bwydo ar y fron, am i famau ystyried bwydo babanod a anwyd cyn amser ar y fron fel “triniaeth”.

Mae uned arbenigol y newydd-anedig Ysbyty Glan Clwyd yn helpu 20% yn fwy o fabanod i ddechrau bywyd gyda buddion iechyd llaeth y fron na’r cyfartaledd cenedlaethol.

29/03/22
Canolfan Frechu Glannau Dyfrdwy yn cau ar ôl cynnig dros 220,000 o ddosiau

Mae staff a gwirfoddolwyr o Ganolfan Frechu Torfol Glannau Dyfrdwy wedi diolch i'r gymuned am eu cefnogaeth wrth i'r ganolfan gau yr wythnos hon. 

25/03/22
Torri pob record brechu rhag y ffliw gan amddiffyn mwy o bobl yng Ngogledd Cymru nag erioed

Mae cyfanswm o fwy na 316,000 o frechlynnau ffliw wedi’u rhoi gan bractisau meddygon teulu, fferyllwyr cymunedol, nyrsys ardal ac ysgol ers mis Medi.

24/03/22
Atgyfeirio cyflym er mwyn rhoi diagnosis canser yn gynt

Mae clinigau newydd yng Ngogledd Cymru yn helpu i roi diagnosis cyflymach i gleifion â symptomau sy’n peri pryder, ac mae hyn yn rhan o waith ledled y wlad i leihau amseroedd aros ar gyfer canser.

23/03/22
Ysbyty Gwynedd yn lansio rhaglen gymalau newydd rhithiol ar-lein er mwyn paratoi cleifion ar gyfer llawdriniaethau

Erbyn hyn, mae cleifion sy’n aros am osod clun neu ben-glin newydd yn cael cynnig mynychu ysgol rithwir am gymalau er mwyn dysgu mwy am eu llawdriniaethau a’u paratoi nhw ar eu cyfer.

18/03/22
Gweinidog yn cael gwledd gerddorol ar ymweliad â ward IV sy'n chwalu Covid yn Llandudno

Llwyddodd cerddor ifanc a gafodd driniaeth arloesol ar gyfer Covid-19 mewn ysbyty yn Llandudno, i daro tant yn ystod ymweliad diweddar gweinidog iechyd Cymru.

16/03/22
Ymarferydd y GIG sy'n defnyddio poenydio dros ei rywioldeb ei hun i gefnogi pobl ifanc LHDTC+ eraill.

Yn sefyll ar ymyl clogwyn, yn syllu trwy ddagrau ar y creigiau islaw, roedd Aled Griffiths yn meddwl mai ei ben-blwydd yn 21 oed fyddai ei ben-blwydd olaf.

 

15/03/22
Cleifion canser y brostad ar draws Gogledd Cymru yn elwa o raglen wyliadwriaeth newydd

Gall cleifion canser y brostad yng Ngogledd Cymru bellach osgoi arosiadau pryderus am apwyntiad trwy weld eu canlyniadau gwaed ar-lein cyn gynted ag y byddant ar gael.

14/03/22
Sefydlu rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot

Mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot, sy’n galluogi llawfeddygon i wneud triniaethau cymhleth yn fwy manwl a chyda mwy o reolaeth.

10/03/22
Gwirfoddolwyr yn helpu bywiogi Canolfan Iechyd Plant Ysbyty Maelor Wrecsam

Daeth plant, pobl ifanc a gwirfoddolwyr eraill at ei gilydd i greu gwaith celf newydd i fywiogi ystafelloedd clinig iechyd plant yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

08/03/22
Fferyllfeydd cymunedol Gogledd Cymru yn cyflwyno gwasanaeth casglu presgripsiwn 24/7

Mae fferyllfeydd cymunedol yng Ngogledd Cymru yn croesawu technoleg fodern i alluogi pobl i gasglu presgripsiynau 24 awr y dydd.

07/03/22
Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2022 – dewch i gwrdd â rhai o'r merched ysbrydoledig sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn ddathliad byd-eang o gyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol merched.