Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

05/11/21
Tîm GIG Gogledd Cymru yn cipio'r brif wobr genedlaethol am gefnogaeth sy'n newid bywyd pobl ifanc ag anghenion cymhleth

Mae tîm gofal iechyd yng Ngogledd Cymru wedi cipio prif wobr genedlaethol am fynd ‘y filltir ychwanegol’ i wella ansawdd bywyd unigolyn yn ei arddegau gydag anghenion cymhleth.

04/11/21
Ysbyty Glan Clwyd yn dod allan o statws brig mewn achosion Covid

Gwnaed datganiad fod y brig mewn achosion Covid yn un o’n hysbytai cyffredinol drosodd.

Mae Ysbyty Glan Clwyd wedi bod o dan drefn ymweld fwy llym tra’n delio gyda heintiau a ddaliwyd yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Fodd bynnag, mae uwch dîm rheoli’r safle wedi datgan fod y cynnydd mewn achosion wedi dod i ben, ar ôl cyfnod o ostyngiad yn y nifer a natur trosglwyddiadau Covid.

03/11/21
MAE 7 TÎM YNG NGOGLEDD A GORLLEWIN CYMRU WEDI ENNILL CYLLID I WELLA GWASANAETHAU CANSER

Crëwyd Gwobrau Amser Arloesi Menter Canser Moondance yn Haf 2021 i annog a chefnogi staff ar draws gwasanaethau iechyd a gofal Cymru i fabwysiadu arloesiadau ymarferol a chlinigol i wella canlyniadau canser gydag effaith uniongyrchol - p’un ai mewn gwasanaethau canser, diagnosteg, triniaethau, technolegau galluogi neu’r gweithle.

01/11/21
Diwrnod ym mywyd un o Feddygon Teulu yng Ngogledd Cymru sydd dan y lach

Mae Meddyg Teulu yng Ngogledd Cymru yn poeni bod beirniadaeth barhaus y cyhoedd, ynghyd â’r llwyth gwaith blinedig yn cael effaith sy’n achosi digalondid enfawr ar staff y GIG, wrth iddynt baratoi at eu gaeaf prysuraf erioed.

29/10/21
Sut i gael eich pigiad ffliw a'ch pigiad atgyfnerthu

Mae cyfraddau achosion COVID-19 ar lefelau pryderus o uchel ac mae rhai modelau yn awgrymu tymor ffliw trwm iawn, felly mae'n hanfodol, os ydych chi'n gymwys, i chi gael eich brechlynnau ffliw ac atgyfnerthu cyn gynted ag y cânt eu cynnig.

 

28/10/21
Claf arennol Ysbyty Maelor Wrecsam yn gobeithio helpu eraill gyda llyfr newyd

Mae claf sy'n derbyn dialysis yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cyhoeddi llyfr o'r enw Transplants and Fears am ei brofiadau yn y gobaith o helpu pobl eraill sy'n mynd trwy brofiad tebyg.

21/10/21
Deintydd yn addo 'ei weld drwodd i'r diwedd' ar ôl camu i mewn i drin cleifion GIG ym Mae Colwyn

Mae deintydd a ddadwreiddiodd ei deulu i wneud yn siŵr fod cleifion GIG yng Ngogledd Cymru yn derbyn y driniaeth sydd ei hangen arnynt yn dweud ei fod yn bwriadu “ei weld drwodd i’r diwedd”.

18/10/21
Cynllun brechu fferyllfa cyfleus yn helpu mwy o weithwyr i gael eu hamddiffyn rhag y ffliw

Mae miloedd o weithwyr gofal rheng flaen yn amddiffyn eu hunain yn erbyn firws y ffliw diolch i bartneriaeth brechu arloesol gyda fferyllfeydd cymunedol

18/10/21
Bydd y gwasanaeth awdioleg newydd yn darparu gofal arbenigol, yn agosach i'r cartref.

Bydd pobl gydag anawsterau clyw ar draws Gogledd Cymru yn ei chael hi'n haws cael mynediad at gefnogaeth arbenigol yn eu Meddygfa, diolch i fuddsoddiad mewn gwasanaeth GIG newydd.

15/10/21
Dwy ddegawd o wenau, cydnerthedd ac ymroddiad gan staff Ffilipinaidd yn cael eu cydnabod gan gydweithwyr gofal critigol

Mae cydweithwyr gofal critigol wedi talu gwrogaeth i 20 mlynedd o wasanaeth gan grŵp o nyrsys sy'n “Gymry anrhydeddus” a adawodd eu teuluoedd bron i 10,000 milltir i ffwrdd i achub bywydau yng Ngogledd Cymru.

Ymgasglodd staff o Uned Therapi Dwys Ysbyty Glan Clwyd yr wythnos diwethaf i ddathlu cydweithwyr Ffilipinaidd a ddaeth i Ogledd Cymru yn 2001.

15/10/21
Teulu'n canmol staff achubol ar Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd

Mae teulu dynes a dreuliodd chwe mis yn Ysbyty Gwynedd yn ymladd COVID-19 wedi canmol y staff ar yr Uned Gofal Dwys (ICU) am achub ei bywyd.

14/10/21
Datganiad ar ôl cwest Rizal 'Zaldy' Manalo

Yn dilyn darganfyddiad o farwolaeth trwy achosion naturiol gan grwner Gogledd Cymru (Y Dwyrain a’r Canol) John Gittins, yn ystod cwest i farwolaeth y nyrs Rizal ‘Zaldy' Manalo, hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ryddhau’r datganiad canlynol:

14/10/21
Fan yn Arwain y Ffordd o ran cynnig gofal yn nes at y cartref

Mae fan gofal calon arloesol, y 'cyntaf o'i fath' yn unrhyw le yn y DU, yn arwain y ffordd yng ngogledd Cymru gan gynnig gofal yn nes at y cartref.

14/10/21
Claf yn diolch i glinig Syncope newydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam am 'ofal anhygoel'

Mae claf wedi canmol Gwasanaeth Syncope Mynediad Cyflym newydd yn Ysbyty Maelor, Wrecsam, sydd wedi gostwng amseroedd aros am apwyntiad ar gyfer pobl sy’n dioddef o blacowts, o 12 i bedair wythnos.

11/10/21
Cynlluniau cyffrous i wella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl ar draws y rhanbarth

Mae bwrdd iechyd gogledd Cymru wedi amlinellu cynlluniau cyffrous i wella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl ar draws y rhanbarth.

07/10/21
Gwasanaeth Trosglwyddo Gofal Critigol yn lansio ledled Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Trosglwyddo Gofal Critigol, a fydd yn gyfrifol am drosglwyddo'r cleifion mwyaf difrifol wael a rhai sydd wedi'u hanafu'n  fwyaf difrifol i ganolfannau arbenigol i gael triniaeth, wedi cael ei lansio yng Ngogledd Cymru.

06/10/21
Plant wedi'u swyno gan saffaris Affricanaidd, 71 mlynedd o garwriaeth a dawns gyda'r Dywysoges Margaret

Roedd disgyblion yn gegrwth wrth glywed straeon “Ffolant” 91 mlynedd, dawns awyrluddwr gyda’r Dywysoges Margaret a mwy fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig.

Cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb rhwng plant ysgol gynradd o Ysgol Maes Y Felin, Treffynnon, a phobl hŷn o ward Ffynnon yn ysbyty cymuned y dref

05/10/21
Staff yr adran fasgwlaidd yn derbyn anrheg 'arbennig' ar ôl achub perthynas gariadus 50 mlwydd oed

Roedd cerflun cywrain a chlyfar a anfonwyd at ddau aelod o staff y gwasanaeth fasgwlaidd yn arwydd o fwy na dim ond achub bywyd ar gyfer cwpwl oedd wedi bod yn briod am 50 mlynedd.

Fe wnaeth y cleifion yn adran fasgwlaidd Ysbyty Glan Clwyd (gelwir hwy yn Mr a Mrs A i ddiogelu eu preifatrwydd) anfon anrheg anghyffredin a phersonol at aelodau'r tîm ar ôl llawdriniaeth a wnaeth achub bywyd yng Ngorffennaf eleni

05/10/21
Canolfan Dementia ac Iechyd Meddwl Oedolion yn agor yn Ysbyty Bryn Beryl

Mae Canolfan Integredig Dementia ac Iechyd Meddwl Oedolion newydd wedi agor yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli.

04/10/21
Cartref gofal newydd i Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint yn datblygu cynigion i adeiladu cartref gofal o’r radd flaenaf i bobl hyn yn y Fflint, gan weithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.