Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

19/08/22
Seren Betsi Star Stephanie

Mae Meddyg Iau sydd wedi rhoi o'i hamser i helpu plant ysgol yng Ngogledd Cymru i ddechrau eu hastudiaethau meddygol wedi cael ei chydnabod gyda gwobr arbennig. 

18/08/22
Nyrs o Dywyn mewn cystadleuaeth am wobr gymunedol arbennig
18/08/22
Galw digynsail am ein Hadrannau Achosion Brys ar draws Gogledd Cymru
09/08/22
Uned adsefydlu strôc newydd yn agor i gleifion Ysbyty Eryri yng Nghaernarfon
05/08/22
Canolfan Aelodau Artiffisial Gogledd Cymru yn dathlu pen-blwydd pwysi

Dri deg un mlynedd ar ôl i'r Dywysoges Diana agor y Ganolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar (ALAC) yn Ysbyty Maelor Wrecsam, mae staff wedi bod yn hel atgofion am ei hymweliad.

28/07/22
Partneriaeth uchelgeisiol y sector gyhoeddus i ddarparu gofal nyrsio yng Ngwynedd
27/07/22
Prosiect arloesol Hepatitis C helpu rhagor o bobl sy'n agored i niwed i gael eu profi a'u trin

Caiff prosiect allgymorth arobryn sydd wedi helpu dwsinau o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yng Ngogledd Cymru i gael eu trin ar gyfer Hepatitis C ei gyflwyno ym Mangor yn ddiweddarach eleni.

22/07/22
Graddedigion Prosiect SEARCH yn dathlu llwyddiant!
21/07/22
Cleifion i gael eu gweld a'u trin yn gyflymach diolch i gyllid newydd

Caiff cleifion gyda phroblemau stumog a pherfeddol eu gweld yn gyflymach yn dilyn lansiad clinig Gastroenteroleg yn Sir y Fflint a Wrecsam.

13/07/22
Actorion Ifanc Theatr Clwyd yn ymweld â'r ysbyty ar gyfer perfformiad awyr agored arbennig

Roedd cleifion yn Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug wrth eu bodd ag ymweliad gan berfformwyr ifanc Theatr Clwyd.

04/07/22
Gweithiwr gofal iechyd yn gobeithio arwain tîm golff merched Cymru at fuddugoliaeth ar ôl brwydr hir gyda Chlefyd Crohn
01/07/22
Jackie, aelod arobryn or staff, yn cael ei hanrhydeddu am gyfrannu at driniaeth arloesol

Mae un aelod o staff y Bwrdd Iechyd wedi cael ei hanrhydeddu gan fenter elusennol am ei chyfraniad at ddatblygu gwasanaethau arloesol sy'n helpu i baratoi cleifion canser i gael triniaethau.

Mewn digwyddiad mawreddog yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf, cyflwynwyd gwobr Arweinydd Datblygol i Jackie Pottle, Arweinydd Therapïau Proffesiynol Perthynol i Iechyd Macmillan ar gyfer gwasanaethau Canser.

30/06/22
Astudiaeth newydd a gefnogir gan feddyg ymgynghorol yn Wrecsam yn canfod bod anafiadau sydd wedi'u hachosi mewn damweiniau ceir yn amrywio yn ôl oedran a rhyw

Mae'r dadansoddiad mwyaf o gleifion a anafwyd ac a oeddent yn gaeth mewn gwrthdrawiadau cerbydau modur yn datgelu gwahaniaethau pwysig yng nghyswllt oedran a rhyw, yn ogystal â chyfraddau marwolaethau uwch.

24/06/22
Seicotherapydd o Ganada yn mynd y filltir ychwanegol i ddysgu Cymraeg ar gyfer cleifion
23/06/22
Bwrdd Iechyd yn addo i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog ar draws Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi lansio rhaglen newydd heddiw (dydd Gwener, 24 Mehefin) i sicrhau nad yw cymuned y Lluoedd Arfog ar draws Gogledd Cymru o dan anfantais o ran y gofal maent yn ei dderbyn a lle bo’n bosibl, eu bod yn derbyn gofal personol ac yn gwella canlyniadau cleifion.

16/06/22
Ysbyty Wrecsam Maelor yn troi'r llanw ar blastig

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi rhoi'r gorau i ddefnyddio poteli dŵr plastig gan arbed 80 tunnell o CO2e, a £75,000 y flwyddyn.

15/06/22
Theatr Llawdriniaeth Ysbyty Llandudno yn ailagor i gleifion
14/06/22
Diwrnod Cenedlaethol Dathlu Ystadau a Chyfleusterau'r GIG

Mae mwy na 1,800 o bobl yn gweithio mewn rolau hanfodol i gynorthwyo ein hysbytai a safleoedd eraill i redeg yn esmwyth - yn cynnwys porthorion, cynorthwywyr domestig a chrefftwyr, gweithwyr golchdy ac arlwyo a llawer mwy

13/06/22
Cynllun i gefnogi cleifion sydd â dementia yn cael ei adfer yng ngogledd Cymru.

Mae cynllun sy’n caniatáu i deuluoedd a gofalwyr gefnogi unigolion sydd â dementia tra eu bod nhw mewn lleoliadau gofal iechyd, yn cael ei ailgyflwyno yng ngogledd Cymru.

13/06/22
Cwrs coginio iach yn mynd lawr yn drit yn Llannerch Banna

Mae sesiynau coginio ymarferol newydd i helpu pobl i ddysgu sut i goginio prydau cartref iach wedi bod yn llwyddiant gyda phobl leol yn Llannerch Banna, Wrecsam.