Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

26/07/21
Mae cleifion CARDIAIDD yng Ngogledd Cymru yn treialu technoleg newydd arloesol sy'n caniatáu i glinigwyr fonitro eu hiechyd a'u hadferiad dros ffôn symudol

Rydym wedi ymuno â'r cwmni technoleg iechyd Huma i asesu a ellir helpu pobl â phroblemau'r galon yn eu cartrefi gan ddefnyddio ap sy'n adrodd ar eu cyflwr. 

22/07/21
Clinigau'r cefn newydd yng Ngogledd Cymru yn dod â gofal yn agosach i gartref

Gall cleifion gyda chyflyrau'r cefn nawr gael mynediad at ofal arbenigol yn agosach i’w cartref fel y mae clinigau lloeren yn cael eu hymestyn i Ogledd Cymru am y tro cyntaf.   

19/07/21
Staff sydd â dawn tyfu pethau yn creu gardd llesiant mewn canolfan blant

Mae dau aelod meddylgar o staff o Ganolfan Blant Rhuddlan wedi trawsnewid man oedd wedi gordyfu i fod yn ‘hafan’ ar gyfer yr holl staff.

15/07/21
Clinigau brechu symudol i agos yn Sir y Fflint a Wrecsam

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio clinigau brechu symudol ar draws ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam.

14/07/21
Fel mae twristiaid a'r rhai sy'n mynd allan am y diwrnod yn paratoi i ddod i Ogledd Cymru yr haf hwn, mae arweinwyr y GIG yn eu hannog i gael triniaeth yn ddiogel a lleddfu pwysau sydd ar staff meddygol

Bydd y pandemig COVID-19 yn gweld pobl ar draws y DU yn dewis cael gwyliau yn y wlad hon yn hytrach na theithio dramor yn y misoedd sydd i ddod, sy’n golygu y bydd poblogaeth y rhanbarth yn codi’n sylweddol, gan roi straen ychwanegol ar weithwyr ysbyty.

14/07/21
Annog oedolion â symptomau Covid-19 i ymuno â threial triniaethau ar gyfer gwella gartre

Mae trigolion ledled Cymru sydd â symptomau Covid-19 yn cael eu hannog i ymuno â threial mwyaf y byd o driniaethau gartref i atal dirywiad o’r coronafeirws.

13/07/21
Cyn-weithiwr lletygarwch wedi'i ysbrydoli i hyfforddi fel nyrs ar ôl ymuno â'r rhaglen frechu COVID-19

Mae cyn Rheolwr Cynorthwyol bwyty a ddaeth yn Gynorthwyydd Gweinyddol ar gyfer rhaglen frechu COVID-19 yn mynd yn ôl i'r ysgol i hyfforddi fel nyrs.

09/07/21
Cleifion canser yn cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil i wella eu lles corfforol a meddyliol yn ystod triniaeth

Mae cleifion sy’n derbyn triniaeth canser yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth sy’n edrych ar sut y gall cefnogaeth seicolegol ar lein wella eu lles.   

09/07/21
Pled 'Helpwch ni i'ch helpu chi' gan feddyg yng Ngogledd Cymru, wrth i wasanaethau gofal cychwynnol wynebu galw digynsail

Mae staff Meddygfeydd wedi chwarae rhan allweddol yn y broses o gyflwyno brechlyn sy’n arwain y byd yng Nghymru, ond mae arnynt angen cefnogaeth y cyhoedd bellach wrth iddynt barhau i addasu i’r heriau a grëwyd gan y pandemig coronafirws, yn ôl un o brif feddygon Gogledd Cymru.

09/07/21
Brechwyr yn Sir y Fflint a Wrecsam yn cyrraedd carreg filltir dos cyntaf o 200,000

Yr wythnos hon dathlodd brechwyr Covid-19 yng Ngogledd Ddwyrain Cymru eu bod wedi brechu 200,000 o bobl gyda’u dos cyntaf.

05/07/21
Dadgomisiynu Ysbyty Enfys Bangor i ddechrau'r wythnos hon

Bydd y broses o ddadgomisiynu'r ysbyty dros dro ym Mangor a gafodd ei sefydlu i helpu'r frwydr yn erbyn COVID-19 yn dechrau'r wythnos hon.

30/06/21
Tedis yn gwneud llawfeddygaeth yn fwy goddefadwy i blant yn Ysbyty Gwynedd

Mae plant sy’n cael llawfeddygaeth yn Ysbyty Gwynedd nawr yn teimlo’n llai pryderus diolch i rodd garedig o dedi bêrs.  

25/06/21
Nyrs fasgwlaidd uchel ei pharch o Ysbyty Gwynedd yn ymddeol ar ôl dros 40 mlynedd yn y GIG

Mae nyrs uchel ei pharch o Ysbyty Gwynedd a oedd yr unigolyn cyntaf yn y DU i gael ei phenodi i rôl nyrsio arbenigol ym maes llawfeddygaeth fasgwlaidd wedi ymddeol y mis yma ar ôl dros 40 mlynedd yn y GIG.

23/06/21
Cefnogaeth o £64 miliwn ar gyfer cynllun ledled y du i gryfhau cyflenwi ymchwil clinigol

Bydd cleifion ledled y DU yn elwa o system ymchwil clinigol fywiog, gyda chefnogaeth o dros £64 miliwn mewn cyllid, a fydd yn helpu i ddod â thriniaethau a thechnolegau achub bywydau ledled y wlad. 

22/06/21
Diagnosis diabetes dyn Prestatyn yn annog trawsnewidiad sy'n newid bywyd

Mae dyn o Sir Ddinbych a oedd yn ofni ei fod wedi ‘bwyta ei hun i fedd cynnar’ ar ôl cael diagnosis o ddiabetes math 2 wedi cael trawsnewidiad a newidiodd ei fywyd.

17/06/21
Llwyddiant prosiect achub bywydau Gogledd Cymru

Mae prosiect achub bywydau drwy roi mynediad at gannoedd o diffibrilwyr ar draws Gogledd Cymru er mwyn dysgu pobl sut i ymateb i ataliad y galon wedi bod yn llwyddiannus.

16/06/21
Gwasanaeth 111 yn cael ei lansio yng Ngogledd Cymru ddydd Mawrth 22 Mehefin 2021

Bydd cleifion yng Ngogledd Cymru yn gallu ffonio 111 i gael mynediad am ddim at ofal meddygol brys y tu allan i oriau a chefnogaeth ac arweiniad iechyd rownd y cloc o’r wythnos nesaf.

15/06/21
Y Bwrdd Iechyd yn cyflwyno hyfforddiant arwain i bobl ifanc

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi helpu i lansio rhaglen hyfforddiant arwain, y cyntaf o'i bath, i bobl ifanc mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru.

11/06/21
Ffilm arbennig yn dangos Gwybod am Symptomau Trawiad ar y Galon

Dangoswyd ffilm arbennig yn Ysbyty Maelor Wrecsam yr wythnos hon i godi ymwybyddiaeth am symptomau trawiad ar y galon.

07/06/21
Annog preswylwyr Gogledd Cymru i gael eu brechiad COVID-19, fel mae'r system trefnu apwyntiadau ar lein newydd yn cael ei lansio

Mae dos cyntaf o’r brechiad COVID-19 nawr wedi cael ei gynnig i bob oedolyn cymwys yng Ngogledd Cymru, ac mae’r rhai sydd eto i gael eu brechiad yn cael eu hannog i drefnu apwyntiad ar lein.