Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

23/04/2020
Llythyr i Anwyliaid

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu pobl gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid tra eu bod yn yr ysbyty.

23/04/2020
Claf cyntaf yn cael ei ryddhau o Ysbyty Glan Clwyd ar ôl cael triniaeth ar gyfer COVID-19 ar yr Uned Gofal Critigol

Neil Price, preswylydd o Dreffynnon yw’r claf cyntaf sydd wedi cael triniaeth yn yr Uned Gofal Critigol yn Ysbyty Glan Clwyd i gael ei ryddhau gartref. Safodd staff ar y coridor i Ward 9 i ffarwelio gyda Neil ddydd Llun ar ôl iddo dreulio chwe wythnos yn yr ysbyty yn gwella o COVID-19.

23/04/2020
Meddygon Gogledd Cymru yn ymbil ar bobl sydd â symptomau canser a amheuir yn ystod pandemig COVID-19

Mae pobl sy'n amau bod ganddynt symptomau canser yn cael eu hannog i beidio oedi cyn gofyn am gyngor a thriniaeth oherwydd yr achosion COVID-19.

22/04/2020
Lledaenwch y gair, nid yr afiechyd

Mae'r GIG yng Ngogledd Cymru'n atgoffa pobl am bwysigrwydd cael eu brechu i helpu i atal lledaeniad afiechydon y gellir eu hatal.

22/04/2020
Clapiwch dros Ofalwyr, ond gwnewch hynny'n ddiogel

Mae'r gefnogaeth a ddangoswyd i staff a gofalwyr y GIG yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn ysgubol. Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae'r gefnogaeth a'r gydnabyddiaeth gyhoeddus wedi golygu llawer i'n staff.

22/04/2020
Galw ar gyn aelodau o staff i ddychwelyd i'r gwaith er mwyn cefnogi cydweithwyr yn ystod pandemig COVID-19

Mae cyn nyrs o'r Adran Achosion Brys yn dychwelyd i'r GIG er mwyn cefnogi ei chydweithwyr yn wyneb achosion COVID-19.

20/04/2020
Rhyddhau'r claf cyntaf â COVID-19 i fod angen triniaeth ICU yn Ysbyty Gwynedd

Roedd clapio a chymeradwyaeth i'w clywed ar hyd coridorau Ysbyty Gwynedd yr wythnos hon wrth i'r claf cyntaf i fod angen triniaeth gofal dwys gael mynd adref.

16/04/2020
Teyrnged i gydweithiwr annwyl iawn yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Gyda thristwch mawr, gallwn gadarnhau y bu farw Andy Treble, Cynorthwyydd Theatr yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

10/04/2020
Mae partneriaeth weithio lwyddiannus ar draws Gwynedd a Môn yn caniatáu gwasanaethau allweddol i barhau yn ystod cyfnod lledaeniad COVID-19

Mae clinigau i imiwneiddio plant rhag clefydau fel y frech goch nawr yn cael eu cynnal mewn ysgolion, diolch i waith partneriaeth gydag awdurdodau lleol.   

10/04/2020
Llinell gymorth iechyd meddwl yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed drwy annog y rheiny sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID-19 i ofyn am gefnogaeth

Mae staff llinell gymorth iechyd meddwl Gogledd Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed drwy ofyn i bobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl yn ystod yr argyfwng COVID-19 i ofyn am gefnogaeth.

09/04/2020
Newidiadau dros dro i drefniadau bydwreigiaeth cymunedol oherwydd COVID-19

Mae newidiadau dros dro i’r ffordd mae gwasanaethau bydwreigiaeth cymunedol yn gweithredu wedi cael eu cyflwyno fel rhan o waith y Bwrdd Iechyd i ostwng y risg o haint o’r COVID-19.

09/04/2020
Mae Heddlu Gogledd Cymru'n uno â'r GIG i annog y cyhoedd i aros gartref ac achub bywydau

Mae Heddlu Gogledd Cymru a'r GIG wedi dod at ei gilydd cyn penwythnos y Pasg i annog y cyhoedd i aros gartref ac achub bywydau a helpu i amddiffyn y GIG.

07/04/2020
Lansiwyd Hwb Dementia i gefnogi'r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau

Lansiwyd Hwb Dementia yn Ysbyty Gwynedd i alluogi staff i ddarparu cefnogaeth i’r rhai sy’n byw gyda’r cyflwr yn ystod yr achos cyfredol o COVID-19.

06/04/2020
Ailenwi ysbytai dros dro Gogledd Cymru ar ôl y symbol o obaith sydd wedi diffinio argyfwng COVID-19

Mae'r tri ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru wedi'u hailenwi ar ôl y symbol o obaith ar ffurf enfys sydd wedi dod yn gyfystyr ag ymateb y rhanbarth i achosion COVID-19.

06/04/2020
Ymateb cymunedol enfawr i ddiogelu staff sydd ar y rheng flaen yn ystod achos COVID-19

Rhoddwyd oddeutu 700 feisor i helpu i ddiogelu staff sydd ar y rheng flaen yn ystod pandemig COVID-19 i'r Bwrdd Iechyd diolch i ymdrech enfawr gan y gymuned leol.

02/04/2020
250 gwely ychwanegol ar gyfer cleifion COVID-19 yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy fydd y trydydd lleoliad ar gyfer ysbyty dros dro i drin preswylwyr Gogledd Cymru gyda symptomau COVID-19.

01/04/2020
Prifysgol Bangor i gynnig 250 o welyau ysbytai dros dro i gleifion COVID-19

Caiff cyfleusterau chwaraeon a hamdden Prifysgol Bangor eu troi'n ysbyty dros dro er mwyn darparu gwelyau ar gyfer cleifion sydd â symptomau COVID-19

01/04/2020
Canolfannau Asesu Lleol i gefnogi gofal yn y gymuned ar draws Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gweithio gyda phractisau meddygon teulu ar draws Gogledd Cymru sy'n sefydlu Canolfannau Asesu Lleol er mwyn helpu i reoli trin cleifion sydd â symptomau COVID-19 yn y gymuned.

31/03/2020
Venue Cymru Llandudno fydd y lleoliad cyntaf ar gyfer ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru

Venue Cymru fydd lleoliad cyntaf ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru

30/03/2020
iPads wedi cael eu rhoi i Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd i helpu cleifion gadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd

Mae Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd wedi derbyn rhodd o iPads i helpu cleifion aros mewn cysylltiad â'u teuluoedd.