Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

19/05/2020
Sut i gael mynediad at wasanaethau deintyddol

Gall pobl barhau i gael mynediad at wasanaethau deintyddol brys yng Ngogledd Cymru yn ystod yr ymateb i'r pandemig COVID-19.

19/05/2020
Rhowch eich barn ar ddatblygiad Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig y cyfle i breswylwyr Y Rhyl i gynnig adborth ar ddatblygiad Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych newydd.

18/05/2020
Mynediad at wasanaethau gofal llygaid brys

Mae pobl yn cael eu hatgoffa y gallant barhau i gael mynediad at ofal a chymorth llygaid brys mewn rhai practisau optometrig yng Ngogledd Cymru.

15/05/2020
Newidiadau i ysbytai cymuned ac unedau mân anafiadau yng Ngwynedd ac Ynys Môn mewn ymateb i COVID-19

Mewn ymateb i'r achosion o COVID-19, mae cynlluniau wedi'u rhoi ar waith i gynyddu nifer y gwelyau sydd ar gael ar draws y chwe ysbyty cymuned yng Ngwynedd ac Ynys Môn i sicrhau bod cleifion sydd â COVID-19 yn cael gofal
ar wahân.

14/05/2020
Mae adrannau argyfwng Cymru ar agor ac ar gael i'r rhai sydd eu hangen ar frys

Mae pobl ar draws Cymru yn cael eu hannog i gadw’n ddiogel ac yn iach a chofio bod staff yr adran argyfwng ar gael os ydynt angen cymorth ar frys.

14/05/2020
Timau Orthopaedig ar draws y Bwrdd Iechyd yn gweithio'n wahanol i ddarparu gofal hanfodol

Yn ystod yr achosion o COVID-19, mae timau Orthopaedig ar draws y Bwrdd Iechyd yn gweithio'n wahanol i sicrhau bod gan bobl fynediad at y gofal maent ei angen o hyd. 

12/05/2020
Sefydlu Canolfan Asesu Lleol yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Bangor

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi bod yn gweithio gyda Meddygon Teulu Arfon i sefydlu Canolfan Asesu Lleol i helpu  i reoli triniaeth cleifion sydd â symptomau o COVID-19 yn y gymuned.

12/05/2020
Nyrs a gafodd wellhad gwyrthiol ar ôl damwain car a oedd bron yn angheuol yn dathlu'r proffesiwn a'i chydweithwyr ar Ddiwrnod Rhyngwladol Nyrsys

Mae nyrs a gafodd wellhad gwyrthiol ar ôl bod mewn damwain car yn awr yn gofalu am gleifion ochr yn ochr â'i chydweithwyr yn ystod y pandemig COVID-19. 

10/05/2020
App yn darparu diweddariadau hanfodol i rieni newydd yn ystod COVID-19

Mae App am ddim yn caniatáu i rieni dderbyn diweddariadau a lluniau rheolaidd o'u plentyn ar Unedau Gofal Arbennig Babanod (SCBU) yn ystod yr achosion o COVID-19.

07/05/2020
Arweinwyr iechyd yng Ngogledd Cymru yn annog y cyhoedd i barhau i aros gartref, amddiffyn y GIG ac achub bywydau

Mae Cadeirydd a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi diolch i bobl ar draws Gogledd Cymru am y rôl hanfodol maent wedi ei chwarae yn helpu'r GIG i ymdopi â'r argyfwng COVID-19.

Ond wrth i Gymru baratoi ar gyfer wythnos wyth o'r cyfyngiadau symud, a gyda phenwythnos Gŵyl y Banc yn nesáu, maent wedi rhybuddio ei bod hi'n rhy gynnar i bobl roi'r gorau i ddilyn y canllawiau.

04/05/2020
Dewch i gwrdd â rhai o'r bobl sy'n parhau i ddarparu gofal brys a gofal canser brys yn ystod COVID-19

Fel rhan o'r ymateb i'r achosion o COVID-19 mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn blaenoriaethu'r cleifion ar draws Gogledd Cymru sydd angen y gofal mwyaf brys, fel y rheiny sydd angen triniaeth canser.

04/05/2020
Annog mamau newydd a darpar famau sydd ag anawsterau iechyd meddwl i ofyn am gymorth yn ystod argyfwng COVID-19

Mae mamau newydd a darpar famau sy'n cael anawsterau gyda'u hiechyd meddwl yn cael eu hatgoffa bod cymorth yn dal i fod ar gael yn ystod argyfwng COVID-19.

01/05/2020
Therapyddion Galwedigaethol yn helpu cleifion bregus i ddychwelyd gartref gyda bwyd a nwyddau

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn Ysbyty Glan Clwyd yn paratoi pecynnau gofal i sicrhau bod gan gleifion sy’n dychwelyd gartref o’r ysbyty nwyddau.

30/04/2020
Newidiadau dros dro i barcio a llwybrau mynediad ar gyfer Ysbyty Glan Clwyd

Mae newidiadau dros dro ar waith ar sut i gael mynediad at Ysbyty Glan Clwyd fel rhan o’n mesurau i gadw staff a chleifion yn ddiogel.

30/04/2020
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Lansio Ymgyrch Recriwtio ar y Teledu, Radio a'r Wasg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi lansio ymgyrch recriwtio yr wythnos hon, gan apelio at bobl broffesiynol clinigol i ymuno â’r frwydr yn erbyn Covid-19.

29/04/2020
Lansio Cyrsiau Rhianta Ar-lein Rhad Ac Am Ddim yng Ngogledd Cymru

Caiff pedwar cwrs rhiantu ar-lein eu lansio gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol yr wythnos hon a byddant ar gael yn rhad ac am ddim i holl breswylwyr Gogledd Cymru tan fis Tachwedd 2022.

28/04/2020
Canolfan profi drwy ffenestr y car yng ngogledd Cymru er mwyn cynyddu capasiti

Bydd Gogledd Cymru yn cynyddu ei gapasiti profi Coronafeirws drwy agor canolfan profi drwy ffenestr y car yn Llandudno'r wythnos hon.

28/04/2020
Cleifion cyntaf wedi'u cofrestru mewn treial clinigol newydd ar gyfer COVID-19

Mae clinigwyr ac ymchwilwyr ar draws Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cymryd rhan mewn treial clinigol cenedlaethol i brofi effeithiau triniaethau cyffur posibl ar gyfer cleifion COVID-19. 

26/04/2020
Tad o Wrecsam a drechodd COVID-19 yn canmol staff yn Ysbyty Maelor Wrecsam am achub ei fywyd

Mae tad i dri o blant, a’r person cyntaf i adael Ysbyty Maelor Wrecsam ar ôl bod angen triniaeth gofal dwys ar gyfer COVID-19 wedi canmol staff am achub ei fywyd.

24/04/2020
Yr heddlu a BIPBC yn parhau i annog pobl i aros adref, amddiffyn y GIG ac achub bywydau

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog y cyhoedd i barhau i lynu at y cyfyngiadau symud i gynorthwyo i leihau lledaeniad COVID-19.