Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

28/09/21
"Ni fu erioed mor bwysig" - nyrsys yn annog pobl i gael eu brechlyn ffliw y gaeaf hwn

MAE GWEITHWYR GOFAL IECHYD AR Y RHENG FLAEN wedi galw ar bobl ledled Gogledd Cymru i amddiffyn eu hunain a'r rhai sy'n annwyl iddynt drwy gael y brechlyn ffliw y gaeaf hwn

28/09/21
Pencampwr Profiad y Claf y cyntaf i dderbyn gwobrau efydd ac arian am fynd yr ail filltir

Mae cydlynydd gweithgareddau ar gyfer cleifion wedi derbyn gwobr efydd ac arian am ei hymdrechion ychwanegol fel Pencampwr Profiad y Claf.

27/09/21
Teyrnged i Dr Andy Fowell

Gyda thristwch mawr gwnaethom ddysgu am farwolaeth sydyn Dr Andy Fowell dros y penwythnos.

27/09/21
Gwobr am dechnoleg arloesol a ddefnyddir yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar gyfer cleifion sydd â cherrig ar yr arennau

Mae llawfeddyg yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael gwobr arbennig am ddefnyddio technoleg arloesol i wella gofal cleifion.

24/09/21
Tri chyfle i ennill gwobr ar gyfer uned llygaid 'ysbrydolgar' ar ôl profiad myfyrwraig a wnaeth 'newid bywydau'

Lleoliad gwaith offthalmoleg “ysbrydolgar” myfyrwraig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr oedd y catalydd ar gyfer tri enwebiad yn seremoni wobrwyo rhai o wobrau pwysicaf nyrsio.

23/09/21
Y Bwrdd Iechyd i gynnal digwyddiad recriwtio brechiadau COVID-19 i gefnogi rhaglen frechiadau atgyfnerthu'r hydref
23/09/21
Taith Gerdded i fyny'r Wyddfa i nodi Wythnos Rhoi Organau

Mae teuluoedd rhoddwyr organau a staff y GIG wedi cyfranogi mewn taith gerdded emosiynol i fyny’r Wyddfa i gofio am anwyliaid ac i godi ymwybyddiaeth hanfodol ar gyfer y sawl sy’n dal i ddisgwyl am roddwr.

23/09/21
Ymchwilwyr a chleifion ar draws Gogledd Cymru i gefnogi treial prawf datgelu aml-ganserau cenedlaethol

Mae staff a chleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar draws Gogledd Cymru yn cefnogi treial newydd i helpu i werthuso prawf datgelu aml-ganserau newydd.

21/09/21
'Pencampwyr Atal-Cenhedlu' Ysbyty Maelor Wrecsam yn cael eu gwobrwyo

Mae grŵp o feddygon yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael gwobr am wella mynediad at ddulliau atal-cenhedlu ar ôl geni yn ystod pandemig COVID-19.

20/09/21
Canolfan frechu newydd yn agor ym Mangor

Bydd canolfan frechu newydd yn agor ym Mangor yr wythnos hon i gyd-fynd â cham nesaf y rhaglen frechu. 

16/09/21
Nyrs o Ogledd Cymru yw'r cyntaf yng Nghymru i dderbyn pigiad atgyfnerthu

Mae nyrs sydd wedi cael profiad uniongyrchol o effaith dorcalonnus COVID-19 wedi dod yr unigolyn cyntaf yng Nghymru ac yn un o'r rhai cyntaf yn y DU i dderbyn brechlyn atgyfnerthu.

14/09/21
Gwobrwyo meddyg o Ysbyty Gwynedd am ei ymrwymiad i ymchwil yn ystod y pandemig

Mae meddyg o Ysbyty Gwynedd wedi derbyn gwobr arbennig am ei gyfraniad at dreial ymchwil cenedlaethol allweddol yn ystod y pandemig.

10/09/21
Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – 10 Medi 2021

I nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd ar y 10fed o Fedi, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi creu neges o gefnogaeth ar gyfer pobl yng Ngogledd Cymru:

09/09/21
Brechiadau COVID-19 yn lleddfu pryderon plant gyda chyflyrau iechyd isorweddol a'r rhai sy'n byw gydag oedolion â system imiwnedd gwan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr nawr yn cynnig brechiadau COVID-19 i blant a phobl ifanc 12-15 oed gyda chyflyrau iechyd isorweddol a phlant a phobl ifanc 12 i 17 oed sy’n byw gydag oedolion â system imiwnedd gwan.

08/09/21
Fferyllfeydd Llŷn yn chwarae rôl hanfodol i helpu'r GIG i ymdopi â haf llawn twristiaid heb ei ail

Mae fferyllwyr yn un o gyrchfannau mwyaf poblogaidd twristaidd Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i ateb y galw digynsail am wasanaethau gofal iechyd dros fisoedd yr haf.

07/09/21
Dosbarthiadau natur sy'n helpu cleifion i fod â chysylltiad â'r awyr agored yn derbyn cyllid y Loteri Fawr

Mae dosbarthiadau gyda’r thema natur sy’n helpu cleifion ysbyty cymuned i fod â chysylltiad â’r byd tu allan wedi derbyn Cyllid Cymunedol y Loteri Fawr oherwydd ei lwyddiant.

03/09/21
Taith Gerdded Yr Wyddfa 2021

Bydd Wythnos Genedlaethol Rhoi Organau yn dechrau ar 20 Medi 2021 ac i godi ymwybyddiaeth, hoffem eich gwahodd i ymuno â ni i gerdded at gopa'r Wyddfa er cof am eich anwylyn ac un o'r rheiny a achubodd fywydau eraill trwy roi.

02/09/21
Nyrsys Ymgynghorol sydd newydd eu recriwtio yn ceisio helpu'r bwrdd Iechyd i ddarparu safon aur mewn gofal dementia

Mae dwy Nyrs Ymgynghorol Dementia sydd wedi’u recriwtio’n ddiweddar wedi amlinellu sut maent yn gobeithio helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddarparu safon aur mewn gofal dementia.

02/09/21
Ymgyrch SEXtember yn annog myfyrwyr a chymuned Gogledd Cymru i osgoi loteri iechyd rhyw - Copy

Bydd myfyrwyr newydd mewn colegau a phrifysgolion ar draws Gogledd Cymru yn cael cynnig cyngor iechyd rhyw fel rhan o ymgyrch SEXtember blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

01/09/21
Tîm Nyrsio Ardal Gogledd Meirionnydd yn derbyn dyfarniad cyllid er mwyn sefydlu prosiect arloesol i wella gofal yn eu cymuned

Mae Nyrsys Ardal sy'n gweithio yng Ngogledd Meirionnydd yng Ngwynedd wedi derbyn dyfarniad cyllid gan Sefydliad Nyrsio'r Frenhines er mwyn gwella gofal cymhleth yn eu cymuned.