Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

22/02/21
Datblygu cyn Ysbyty Cymuned y Fflint

Bydd cynlluniau i ddatblygu cartref gofal newydd ar gyfer Y Fflint yn symud gam ymlaen wrth i waith ddechrau ar ddymchwel cyn Ysbyty Cymuned y Fflint.

19/02/21
Peidiwch ag anwybyddu arwyddion cynnar o ganser y fron yn ystod COVID-19

Mae dynes o Wrecsam yn gwella o lawdriniaeth canser y fron yn annog pobl i beidio ag oedi cyn cysylltu â'u Meddyg Teulu yn ystod y pandemig COVID. 

18/02/21
Nyrs 'Gofalgar' yn Ysbyty Gwynedd wedi helpu wyres i ffarwelio â'i thaid am y tro olaf drwy alwad ffôn rhithiol

Mae myfyriwr nyrsio wedi cael ei chanmol am ei gofal a’i thosturi ar ôl iddi drefnu galwad ffôn rhithiol i ganiatáu i wyres ffarwelio â’i thaid.

12/02/21
Dros 2,000 o breswylwyr Ynys Môn i gael eu brechlyn COVID-19 yn Ysbyty Penrhos Stanley

Bydd oddeutu 2,000 o bobl yn cael eu brechlyn COVID-19 yn Ysbyty Penrhos Stanley dros y diwrnodau nesaf.

12/02/21
Dietegwyr yn lansio prosiect lleol i helpu teuluoedd gael mynediad at fitaminau hanfodol

Mae prosiect newydd i gefnogi teuluoedd i gael mynediad at fitaminau am ddim yn Wrecsam a Sir y Fflint yn cael ei lansio'r wythnos hon.

10/02/21
Cyhoedd yng Ngogledd Cymru yn cael eu hannog i lynu at y rheolau yn dilyn ymddangosiad straen newydd o COVID-19

Mae dyfodiad straeniau newydd COVID-19 wedi ysgogi Meddyg Gofal Dwys a Phrif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru i annog y cyhoedd i barhau i ddilyn canllawiau'r llywodraeth i ddiogelu eu hunain a'u hanwyliaid.

05/02/21
Uned arbenigol newydd i gleifion ar ôl llawfeddygaeth yn agor yn Ysbyty Gwynedd

Mae uned arbenigol newydd gyda thri gwely sy’n gwasanaethu anghenion dwys cleifion ar ôl triniaeth lawfeddygol fawr wedi agor yn Ysbyty Gwynedd.

05/02/21
Canmol staff meddygfeydd Gogledd Cymru, wrth i'r rhaglen frechu COVID-19 gynyddu

Mae Meddyg sy'n arwain y rhaglen frechu COVID-19 yng Ngogledd Cymru wedi talu teyrnged i'r rôl hanfodol y mae meddygfeydd a fferyllfeydd cymuned yn ei chwarae wrth gyflwyno’r rhaglen.

29/01/21
Tîm ymateb 4x4 gwirfoddol yn cludo staff GIG hanfodol i'w gwaith drwy'r eira

Mae grŵp gwirfoddol 4x4 wedi teithio dros 2,000 milltir i gludo gweithwyr GIG hanfodol drwy'r eira i'w gwaith yn ddiogel.

28/01/21
Meddygon Teulu Gogledd Cymru yn annog pobl i beidio ag oedi cyn cael cymorth yn ystod y cyfnod clo COVID-19 diweddaraf

Mae meddygon yng Ngogledd Cymru yn annog pobl i beidio ag oedi cyn cael cymorth  os ydynt yn boenus am eu hiechyd yn ystod y cyfnod clo COVID-19 diweddaraf.

 

26/01/21
15 gwely ychwanegol i agor yn Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy

Mae Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy, yr ysbyty enfys yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, yn cynyddu ei gapasiti o 30 i 45 gwely oherwydd y pwysau ar ein hysbytai. 

25/01/21
Meddygon teulu yn Sir y Fflint a Phen Llŷn yn brechu 1,300 o bobl gyda'r brechlyn Pfizer

Mae meddygon teulu ym Mhen Llŷn a Sir y Fflint wed brechu tua 2,300 o bobl gyda’r brechlyn Pfizer am y tro cyntaf yn y gymuned fel rhan o brosiect peilot.

22/01/21
Staff yn sôn am lawenydd a rhyddhad wrth i gleifion iechyd meddwl sy'n agored i niwed dderbyn y brechlyn COVID-19

Mae staff y GIG sy'n gofalu am bobl hŷn gyda salwch meddwl difrifol yn yr ysbyty wedi sôn am eu llawenydd a'u rhyddhad wrth weld eu cleifion sy'n agored i niwed yn derbyn y brechlyn COVID-19.

21/01/21
Mae Gogledd Cymru wedi cofnodi'r nifer uchaf erioed sydd wedi cael y brechiad ffliw.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi nodi’r nifer uchaf erioed sydd wedi cael brechiad y ffliw yn ei gymunedau ar draws Gogledd Cymru.

15/01/21
Merch a fu'n rhaid ymladd am ei bywyd ar ôl colli ei mam i COVID-19 yn annog pobl i aros gartref

Mae dynes o Wrecsam sydd wedi bod yn ymladd COVID-19 yn yr uned gofal dwys ar ôl i'w mam farw o'r firws yn annog y gymuned i gadw at y rheolau ac i aros yn ddiogel. 

11/01/21
Oedi llawfeddygaeth a gynlluniwyd oherwydd pwysau COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae trosglwyddiad cynyddol COVID-19 yn ardal Wrecsam a Sir y Fflint a nifer y cleifion sy’n cael eu trin am COVID-19 yn yr ysbyty  – 128 ar hyn o bryd – ynghyd â phwysau’r gaeaf, wedi cael effaith sylweddol ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau arferol yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

04/01/21
Cannoedd o gleifion yn cael cynnig monitorau calon newydd 'i'w ffitio gartref'

Bydd cleifion cardiaidd yng ngogledd Cymru yn gallu derbyn monitorau calon wedi'u ffitio yng nghysur eu cartrefi eu hunain, gan leihau'r angen i ddod i'r ysbyty. 

31/12/20
Ail frechlyn COVID-19 wedi cael sêl bendith

Mae ail frechlyn COVID-19 wedi cael sêl bendith a bydd ei gyflwyno ledled Cymru yn dechrau yn y flwyddyn newydd, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd

29/12/20
Adrannau Achosion Brys i ymuno gydag astudiaeth i asesu profion COVID-19 yn y fan a'r lle

Mae Adrannau Achosion Brys yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth i asesu effeithiolrwydd profion a all rhoi canlyniadau COVID-19 i feddygon o fewn munudau yn hytrach nag oriau.

23/12/20
Staff Ysbyty Gwynedd yn rhoi rhywbeth yn ôl i'w cymuned

Mae Aelodau o Dîm y Theatr a Gofal Dwys wedi prynu bwyd a theganau a’u casglu er mwyn eu rhoi i achosion lleol fel ffordd o ddiolch iddynt am eu cefnogaeth eleni.