Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

26/02/20
Nofel gyntaf awdur o Fôn yn anelu at amlygu iechyd meddwl, hunanladdiad a phrofedigaeth

Mae dynes o Fôn a brofodd drasiedi colli plentyn oherwydd hunanladdiad wedi ysgrifennu llyfr er mwyn helpu eraill trwy eu gofid.

21/02/20
Rhybudd i rieni am duedd beryglus ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae rhieni a phlant yn cael eu rhybuddio am beryglon jôc cyfryngau cymdeithasol sy'n arwain at anafiadau difrifol i blant a phobl ifanc.

20/02/20
Mwy o bobl yn cael eu hannog i ystyried gyrfa 'wobrwyol iawn' mewn nyrsio iechyd meddwl

Mae uwch nyrs o Ogledd Cymru yn annog mwy o bobl i ystyried gyrfa 'wobrwyol iawn' mewn nyrsio iechyd meddwl.

17/02/20
Ystafell perthnasau wedi'i hagor yn swyddogol yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Mae staff yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd wedi gweithio mewn partneriaeth gyda'r elusen 2 Wish Upon a Star i agor ystafell deulu newydd ar gyfer rhieni mewn profedigaeth.

17/02/20
Mae'r GIG yng Ngogledd Cymru wedi cael ei gydnabod unwaith eto am ei ymrwymiad i gefnogi cydraddoldeb a chynhwysiad ar draws ei weithlu

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi dod y cyflogwr iechyd yng Nghymru â'r safle uchaf unwaith eto gan Stonewall, sef yr elusen gydraddoldeb lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn ei rhestr o'r 100 o Gyflogwyr Gorau ar gyfer 2020.

11/02/20
Imiwneiddiad - ffordd syml i atal lledaenu clefydau marwol posibl ar draws Gogledd Cymru

Anogir pobl i gymryd camau syml i helpu i atal lledaenu clefydau marwol posibl ar draws Gogledd Cymru.

06/02/20
Cyfnod newydd i endosgopi wrth i gamera ar ffurf pilsen gael ei gyflwyno mewn ysbytai yng Ngogledd Cymru

Mae technoleg o'r radd flaenaf er mwyn canfod abnormaleddau yn y coluddyn bach ar gael erbyn hyn i gleifion yng Ngogledd Cymru.

05/02/20
Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych

Bydd canolfannau galw heibio'n ei gwneud hi'n haws i bobl yng Nghonwy a Sir Ddinbych gael mynediad at gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles

04/02/20
Rhaglen Ddogfen yn rhoi cipolwg o fywydau prysur nyrsys llawfeddygol Ysbyty Gwynedd

Mae Nyrsys sy'n gweithio ar ddwy ward llawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd yn gobeithio ysbrydoli eraill i'r alwedigaeth drwy raglen ddogfen newydd.

 

29/01/20
Prydau bwyd iach am bris gostyngol yn cael eu gweini i staff Ysbyty Glan Clwyd

Mae dietegwyr a staff arlwyo yn rhannu prydau bwyd sy'n hawdd eu gwneud, yn iach ac yn fforddiadwy gyda staff Ysbyty Glan Clwyd. Mae'r cydweithwyr coginio yn cydweithio i helpu staff y GIG i gasglu arferion bwyta iach drwy'r fenter Bwyd Iach, Staff Iach.

29/01/20
Rhaglen ddogfen nyrsio yn rhoi cip olwg ar fywyd Nyrs Gofal Dwys

Mae dwy nyrs sy'n gofalu am gleifion difrifol wael Ysbyty Gwynedd yn ymddangos ar raglen ddogfen newydd.

28/01/20
Tad a roddodd ei aren er mwyn achub bywyd ei ferch yn galw ar fwy o bobl i drafod rhoi organau

Mae tad a roddodd ei aren er mwyn achub bywyd ei ferch ifanc yn annog yr holl deuluoedd i siarad am roi organau.

28/01/20
Annog pobl sy'n byw â chyflyrau resbiradol i aros yn iach dros y Gaeaf.

Mae uwch nyrs yng Ngogledd Cymru yn annog pobl sydd â pherygl o anawsterau anadlu i gymryd gofal ac aros yn iach dros y misoedd nesaf. Anogodd Dr Angela Roberts, Nyrs Arweiniol Gofal Cychwynnol (Ardal y Canol) i bobl sy'n byw â chyflyrau resbiradol megis COPD neu asthma ddilyn cyngor meddygol i leihau'r risg o fod yn sâl dros y gaeaf.

21/01/20
Arbenigwyr y Galon yn gofyn i'r cyhoedd ymuno â helfa drysor diffibrilwyr yng Ngogledd Cymru

Mae arbenigwyr y Galon yn gwahodd plant ysgol Gogledd Cymru i gymryd rhan mewn helfa drysor all achub bywyd. Mae Julie Starling, nyrs Arrhythmia a Tomos Hughes, swyddog cefnogi Diffibrilwyr Cymuned Mynediad Cyhoeddus Gogledd Cymru eisiau i wylwyr roi gwybod os ydynt yn gweld diffibrilwyr cyhoeddus heb sticer wyrdd nodedig arno.

20/01/20
Wythnos Atal Canser Serfigol: Llawfeddyg Gynaecoleg yn Ysbyty Gwynedd yn annog merched i gael prawf sgrinio serfigol

I nodi Wythnos Atal Canser Serfigol, mae'r Oncolegydd Ymgynghorol Gynaecoleg, Richard Peevor yn annog merched i sicrhau bod eu profion ceg y groth yn gyfredol.

14/01/20
Cwpwl yn diolch i dîm Cardiaidd Wrecsam a Sir y Fflint a helpodd nhw i ddechrau ar eu ffordd o fyw iach a arweiniodd atynt i golli 10 stôn rhyngddynt

Mae cwpwl o Sir y Fflint wedi diolch i staff y GIG ar ôl iddynt golli bron i 10 stôn rhyngddynt gyda help Gwasanaeth Cardiaidd Wrecsam a Sir y Fflint.

13/01/20
Rhaglen ddogfen newydd yn dangos yr heriau a'r gwobrau o fod yn nyrs yn Ysbyty Gwynedd

Mae nyrsys yn Ysbyty Gwynedd yn sêr ar raglen ddogfen newydd sy'n dilyn eu bywydau ar y wardiau. 

09/01/20
Norofirws – lledaenwch y gair, nid y firws!

Gofynnir i bobl beidio ag ymweld ag ysbytai a chyfleusterau gofal iechyd eraill ar draws Gogledd Cymru os ydynt wedi cael unrhyw un o symptomau'r norofirws yn ddiweddar.

09/01/20
Gwahoddiad i ymuno â Chôr Cyngerdd Awyr Las I CAN

Bydd y côr yn  defnyddio cerddoriaeth i godi ymwybyddiaeth ac arian i gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo gwella iechyd emosiyol a chodi ymwybyddiaeth o gyflyrau salwch meddyliol a ffactorau all effeithio ar ein llesiant yn chwilio am aelodau newydd.

06/01/20
Deg Awgrym Da ar Sut i Guro Hwyliau Gwael Mis Ionawr

Mae Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi rhannu deg awgrym da ar sut i guro hwyliau gwael Mis Ionawr.