Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/04/20
Newidiadau dros dro i barcio a llwybrau mynediad ar gyfer Ysbyty Glan Clwyd

Mae newidiadau dros dro ar waith ar sut i gael mynediad at Ysbyty Glan Clwyd fel rhan o’n mesurau i gadw staff a chleifion yn ddiogel.

30/04/20
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Lansio Ymgyrch Recriwtio ar y Teledu, Radio a'r Wasg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi lansio ymgyrch recriwtio yr wythnos hon, gan apelio at bobl broffesiynol clinigol i ymuno â’r frwydr yn erbyn Covid-19.

29/04/20
Lansio Cyrsiau Rhianta Ar-lein Rhad Ac Am Ddim yng Ngogledd Cymru

Caiff pedwar cwrs rhiantu ar-lein eu lansio gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth ag Awdurdodau Lleol yr wythnos hon a byddant ar gael yn rhad ac am ddim i holl breswylwyr Gogledd Cymru tan fis Tachwedd 2022.

28/04/20
Canolfan profi drwy ffenestr y car yng ngogledd Cymru er mwyn cynyddu capasiti

Bydd Gogledd Cymru yn cynyddu ei gapasiti profi Coronafeirws drwy agor canolfan profi drwy ffenestr y car yn Llandudno'r wythnos hon.

28/04/20
Cleifion cyntaf wedi'u cofrestru mewn treial clinigol newydd ar gyfer COVID-19

Mae clinigwyr ac ymchwilwyr ar draws Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cymryd rhan mewn treial clinigol cenedlaethol i brofi effeithiau triniaethau cyffur posibl ar gyfer cleifion COVID-19. 

26/04/20
Tad o Wrecsam a drechodd COVID-19 yn canmol staff yn Ysbyty Maelor Wrecsam am achub ei fywyd

Mae tad i dri o blant, a’r person cyntaf i adael Ysbyty Maelor Wrecsam ar ôl bod angen triniaeth gofal dwys ar gyfer COVID-19 wedi canmol staff am achub ei fywyd.

24/04/20
Yr heddlu a BIPBC yn parhau i annog pobl i aros adref, amddiffyn y GIG ac achub bywydau

Mae Heddlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog y cyhoedd i barhau i lynu at y cyfyngiadau symud i gynorthwyo i leihau lledaeniad COVID-19.

23/04/20
Llythyr i Anwyliaid

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu pobl gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid tra eu bod yn yr ysbyty.

23/04/20
Claf cyntaf yn cael ei ryddhau o Ysbyty Glan Clwyd ar ôl cael triniaeth ar gyfer COVID-19 ar yr Uned Gofal Critigol

Neil Price, preswylydd o Dreffynnon yw’r claf cyntaf sydd wedi cael triniaeth yn yr Uned Gofal Critigol yn Ysbyty Glan Clwyd i gael ei ryddhau gartref. Safodd staff ar y coridor i Ward 9 i ffarwelio gyda Neil ddydd Llun ar ôl iddo dreulio chwe wythnos yn yr ysbyty yn gwella o COVID-19.

23/04/20
Meddygon Gogledd Cymru yn ymbil ar bobl sydd â symptomau canser a amheuir yn ystod pandemig COVID-19

Mae pobl sy'n amau bod ganddynt symptomau canser yn cael eu hannog i beidio oedi cyn gofyn am gyngor a thriniaeth oherwydd yr achosion COVID-19.

22/04/20
Lledaenwch y gair, nid yr afiechyd

Mae'r GIG yng Ngogledd Cymru'n atgoffa pobl am bwysigrwydd cael eu brechu i helpu i atal lledaeniad afiechydon y gellir eu hatal.

22/04/20
Clapiwch dros Ofalwyr, ond gwnewch hynny'n ddiogel

Mae'r gefnogaeth a ddangoswyd i staff a gofalwyr y GIG yn ystod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn ysgubol. Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae'r gefnogaeth a'r gydnabyddiaeth gyhoeddus wedi golygu llawer i'n staff.

22/04/20
Galw ar gyn aelodau o staff i ddychwelyd i'r gwaith er mwyn cefnogi cydweithwyr yn ystod pandemig COVID-19

Mae cyn nyrs o'r Adran Achosion Brys yn dychwelyd i'r GIG er mwyn cefnogi ei chydweithwyr yn wyneb achosion COVID-19.

20/04/20
Rhyddhau'r claf cyntaf â COVID-19 i fod angen triniaeth ICU yn Ysbyty Gwynedd

Roedd clapio a chymeradwyaeth i'w clywed ar hyd coridorau Ysbyty Gwynedd yr wythnos hon wrth i'r claf cyntaf i fod angen triniaeth gofal dwys gael mynd adref.

16/04/20
Teyrnged i gydweithiwr annwyl iawn yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Gyda thristwch mawr, gallwn gadarnhau y bu farw Andy Treble, Cynorthwyydd Theatr yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

10/04/20
Mae partneriaeth weithio lwyddiannus ar draws Gwynedd a Môn yn caniatáu gwasanaethau allweddol i barhau yn ystod cyfnod lledaeniad COVID-19

Mae clinigau i imiwneiddio plant rhag clefydau fel y frech goch nawr yn cael eu cynnal mewn ysgolion, diolch i waith partneriaeth gydag awdurdodau lleol.   

10/04/20
Llinell gymorth iechyd meddwl yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed drwy annog y rheiny sydd wedi cael eu heffeithio gan COVID-19 i ofyn am gefnogaeth

Mae staff llinell gymorth iechyd meddwl Gogledd Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 25 oed drwy ofyn i bobl sy’n cael trafferth â’u hiechyd meddwl yn ystod yr argyfwng COVID-19 i ofyn am gefnogaeth.

09/04/20
Newidiadau dros dro i drefniadau bydwreigiaeth cymunedol oherwydd COVID-19

Mae newidiadau dros dro i’r ffordd mae gwasanaethau bydwreigiaeth cymunedol yn gweithredu wedi cael eu cyflwyno fel rhan o waith y Bwrdd Iechyd i ostwng y risg o haint o’r COVID-19.

09/04/20
Mae Heddlu Gogledd Cymru'n uno â'r GIG i annog y cyhoedd i aros gartref ac achub bywydau

Mae Heddlu Gogledd Cymru a'r GIG wedi dod at ei gilydd cyn penwythnos y Pasg i annog y cyhoedd i aros gartref ac achub bywydau a helpu i amddiffyn y GIG.

07/04/20
Lansiwyd Hwb Dementia i gefnogi'r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau

Lansiwyd Hwb Dementia yn Ysbyty Gwynedd i alluogi staff i ddarparu cefnogaeth i’r rhai sy’n byw gyda’r cyflwr yn ystod yr achos cyfredol o COVID-19.