Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/11/21
Meddyg o Gaergybi yn cael ei henwi yn Hyfforddai Meddyg Teulu y Flwyddyn

Mae meddyg o Gaergybi sydd ag angerdd am feddygaeth wledig wedi cael ei henwi’n Hyfforddai Meddyg Teulu y Flwyddyn yng Ngwobrau Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu (RCGP) eleni. 

30/11/21
Staff adeiladu'n gwella eu dealltwriaeth am iechyd meddwl trwy raglen hyfforddiant y GIG

Mae staff adeiladu wedi bod yn gwella eu dealltwriaeth am broblemau iechyd meddwl, fel rhan o ymdrechion parhaus i leihau stigma yn y diwydiant.

26/11/21
Y Gofrestrfa Cymalau Genedlaethol yn dyfarnu tystysgrif i Ysbyty Maelor Wrecsam am ymrwymiad i ddiogelwch cleifion

Mae'r Gofrestrfa Cymalau Genedlaethol (NJR) wedi dyfarnu tystysgrif 'Darparwr Data o Ansawdd Uchel' i Ysbyty Maelor Wrecsam, ar ôl llwyddo i gwblhau rhaglen genedlaethol o archwiliadau data lleol a chyflawni nifer o dargedau yn ymwneud â diogelwch cleifion.

24/11/21
Ysbyty Maelor Wrecsam yn agor ward newydd i helpu i baratoi cleifion i fynd adref

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi agor y ward gyntaf o'i math yng Ngogledd Cymru sy'n helpu i baratoi cleifion i adael yr ysbyty a mynd adref.

23/11/21
Ymdrech aruthrol yn arwain at feddygfa yn Nolgellau yn brechu dros 3000 o bobl ym Meirionnydd

Mae dros 3000 o bobl yn ardal Meirionnydd yng Ngwynedd wedi derbyn eu brechiad atgyfnerthu diolch i staff diwyd mewn meddygfa yn Nolgellau.

 

23/11/21
Helpu cleifion i gymryd y meddyginiaethau cywir ar gyfer yr anhwylderau cywir ar yr adeg gywir

Mae Fferyllfeydd Cymunedol ar draws Gogledd Cymru yn camu ymlaen yn y frwydr yn erbyn ymwrthedd gwrthficrobaidd trwy helpu cleifion i ddefnyddio gwrthfiotigau yn ddiogel

22/11/21
Gwario £4m i droi ysbyty cymunedol yn hwb iechyd a llesiant

Yn sgil buddsoddiad gwerth £4m, mae ysbyty cymunedol wedi cael ei drawsnewid yn hwb iechyd a lles modern, addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

17/11/21
Ysbyty Maelor Wrecsam yn agor Uned Arennol newydd ei hadnewyddu

Mae Uned Arennol Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael ei hadnewyddu'n helaeth er mwyn gwella gofal, diogelwch a lles cleifion.

12/11/21
Cydnabod Llawfeddygon Orthopaedeg yn genedlaethol am brosiect gofal iechyd cynaliadwy

Mae dau Lawfeddyg Orthopaedeg wedi cael eu cydnabod yn genedlaethol am brosiect gofal iechyd cynaliadwy arloesol.

12/11/21
Richard yr allgarwr 'hunanol', y gwnaeth ei diwmor ar yr ymennydd ei arwain at yrfa mewn dieteteg

Penderfynodd cyn-newyddiadurwr ddod yn “allgarwr hunanol” o fewn y GIG wrth wella o dair llawdriniaeth i dynnu tiwmor ar yr ymennydd.

11/11/21
Nyrs o Ogledd Cymru yn derbyn cydnabyddiaeth drwy acolâd mwyaf y proffesiwn

Mae nyrs o Ogledd Cymru sydd wedi'i disgrifio fel 'caffaeliad i'r proffesiwn' wedi derbyn cydnabyddiaeth ar ffurf gwobr genedlaethol fawreddog.

11/11/21
Hwb i wasanaethau fferylliaeth gymunedol, wrth i'r GIG baratoi ar gyfer ei aeaf prysuraf

Disgwylir i nifer y fferyllfeydd yng Ngogledd Cymru lle gall pobl dderbyn asesiad, diagnosis a meddyginiaeth bresgripsiwn ar gyfer mân salwch fwy na dyblu dros fisoedd y gaeaf.

09/11/21
Canolfan gefnogi canser yn dod i Ogledd Cymru

Bydd partneriaeth elusen newydd sy’n dod i Ogledd Cymru yn helpu i annog pobl sy’n byw gyda chanser i beidio “colli’r llawenydd o fyw o fod ofn marw”

08/11/21
Meddyg o Wrecsam yn gwneud darganfyddiad meddygol ar gyfer y GIG

Mae meddyg o Wrecsam wedi ymuno â chyflenwr meddygol i lansio cymorth newydd sy’n torri tir newydd allai wella bywydau hyd at 90,000 o gleifion y GIG ar draws y wlad yn aruthrol.

05/11/21
Meddygon yn cael eu gwobrwyo am eu hymroddiad i ymchwil

Mae meddygon ar draws y Bwrdd Iechyd wedi cael eu gwobrwyo am eu hymroddiad i ymchwil gyda gwobr arbennig. 

05/11/21
'Rydym angen staff ychwanegol i gael y pigiadau atgyfnerthu allan yn gynt' meddai arweinydd brechiadau COVID-19 y bwrdd iechyd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn recriwtio staff brechu ychwanegol i helpu i gael y pigiadau brechu i freichiau preswylwyr Gogledd Cymru mor sydyn â phosibl y gaeaf hwn.

05/11/21
Datganiad ar y cyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Wrecsam

Ar hyn o mae yna alw mawr ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru, sydd yn arwain at oedi sylweddol wrth ddarparu gofal ac yn rhoi pwysau ar ein gwasanaethau brys.

05/11/21
Tîm GIG Gogledd Cymru yn cipio'r brif wobr genedlaethol am gefnogaeth sy'n newid bywyd pobl ifanc ag anghenion cymhleth

Mae tîm gofal iechyd yng Ngogledd Cymru wedi cipio prif wobr genedlaethol am fynd ‘y filltir ychwanegol’ i wella ansawdd bywyd unigolyn yn ei arddegau gydag anghenion cymhleth.

04/11/21
Ysbyty Glan Clwyd yn dod allan o statws brig mewn achosion Covid

Gwnaed datganiad fod y brig mewn achosion Covid yn un o’n hysbytai cyffredinol drosodd.

Mae Ysbyty Glan Clwyd wedi bod o dan drefn ymweld fwy llym tra’n delio gyda heintiau a ddaliwyd yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Fodd bynnag, mae uwch dîm rheoli’r safle wedi datgan fod y cynnydd mewn achosion wedi dod i ben, ar ôl cyfnod o ostyngiad yn y nifer a natur trosglwyddiadau Covid.

03/11/21
MAE 7 TÎM YNG NGOGLEDD A GORLLEWIN CYMRU WEDI ENNILL CYLLID I WELLA GWASANAETHAU CANSER

Crëwyd Gwobrau Amser Arloesi Menter Canser Moondance yn Haf 2021 i annog a chefnogi staff ar draws gwasanaethau iechyd a gofal Cymru i fabwysiadu arloesiadau ymarferol a chlinigol i wella canlyniadau canser gydag effaith uniongyrchol - p’un ai mewn gwasanaethau canser, diagnosteg, triniaethau, technolegau galluogi neu’r gweithle.