Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

25/11/19
Cydnabod Gwirfoddolwyr Awdioleg sy'n rhoi Cefnogaeth gyda Chymhorthion Clyw am roi cleifion yn gyntaf

Mae tîm o Wirfoddolwyr Awdioleg sy’n rhoi Cefnogaeth gyda Chymhorthion Clyw wedi derbyn gwobr am roi o’u hamser i helpu cleifion ar draws Gogledd Cymru.  

22/11/19
Gwobr Seren Betsi annisgwyl i Nyrs y Newydd-anedig sy'n helpu teuluoedd i gymryd rôl weithredol yng ngofal eu babi

Mae Nyrs ymroddedig o Ysbyty Glan Clwyd gyda dull arloesol o gynnwys teuluoedd yng ngofal eu babanod sâl neu newydd-anedig wedi ennill gwobr gofal iechyd.

21/11/19
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth unigryw

Cafodd grŵp o bobl yng Ngogledd Cymru gyfle unigryw i gymryd rhan mewn astudiaeth i ganfod p'un a all wella ansawdd eu bywyd yn dilyn triniaeth canser.

21/11/19
Fferyllwyr ac athrawon yn dod at ei gilydd i ledaenu'r gair am ymwrthedd gwrthficrobaidd

Mae fferyllydd gwrthficrobaidd yng Ngogledd Cymru wedi ymuno ag arweinwyr ysgolion iach yng Nghonwy a Sir Ddinbych i ddarparu sesiynau addysgu i athrawon ysgol cynradd i helpu sicrhau bod gwrthfiotigau'n parhau i weithio am genedlaethau i ddod.

21/11/19
Gwasanaeth cynhyrysgerbydol yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei ganmol gan Feddyg Teulu rhyngwladol

Mae Meddyg Teulu wedi canmol gwasanaeth cyhyrysgerbydol arbenigol yn Ysbyty Gwynedd, ac yn gobeithio datblygu model tebyg mewn clinigau gofal cychwynnol yn Singapore.

21/11/19
Cydnabod Janet am ymdrechion i gefnogi tîm Gofal Cychwynnol Wrecsam a Sir y Fflint.

Mae uwch arweinydd ymroddedig wedi ennill gwobr y Bwrdd Iechyd am ei hymdrechion i gefnogi gwasanaethau Gofal Cychwynnol yn Wrecsam a Sir y Fflint.

21/11/19
Therapydd Iaith a Lleferydd yn cael ei chydnabod â phrif wobr iechyd

Mae Therapydd Iaith a Lleferydd ysbrydoledig sy’n mynd gam ymhellach yn ei rôl wedi derbyn gwobr arbennig. 

18/11/19
Fferyllydd o Wrecsam yn cael ei chydnabod gyda gwobr iechyd

Mae fferyllydd o Ysbyty Maelor Wrecsam, a ddisgrifiwyd gan ei chydweithwyr fel 'athrawes wrth reddf', wedi derbyn gwobr arbennig. 

18/11/19
Rhoddion yn helpu i ddifyrru cleifion mewn ystafell fewnwythiennol well yn Llandudno

Mae rhoddion caredig a gwaith codi arian wedi gwella cyfleusterau i gleifion sy'n defnyddio'r ystafell fewnwythiennol yn Ysbyty Llandudno.

15/11/19
Gwahodd y cyhoedd i ddysgu mwy am wasanaethau yn Ysbyty Llandudno

Mae trigolion Llandudno yn cael y cyfle i edrych tu ôl i'r llenni yn ystod diwrnod arferol yn y GIG yng Ngogledd Cymru.

15/11/19
Llawfeddyg Orthopaedig o Wrecsam wedi cael ei gydnabod am ddarparu gofal cleifion rhagorol

Mae Llawfeddyg Orthopaedig o Wrecsam wedi cael ei ganmol gan ei gleifion am eu helpu i godi yn ôl ar eu traed a gwella ansawdd eu bywydau.

15/11/19
Ysgrifennydd Meddygol yn ennill gwobr gan y Bwrdd Iechyd am gefnogi cleifion sy'n siarad Cymraeg

Mae ymdrechion ysgrifennydd meddygol i gefnogi cleifion sy'n siarad Cymraeg yn Ysbyty Glan Clwyd wedi cael eu cydnabod.

15/11/19
Penodi Kier fel partner cadwyn gyflenwi ar gyfer Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych

Mae partner cadwyn gyflenwi wedi’i benodi ar gyfer prosiect Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych yn y Rhyl

14/11/19
Prosiect sy'n cefnogi cleifion sy'n gadael ysbyty yn ennill gwobr

Mae tîm o Weithwyr Cefnogi Gofal Iechyd yn Ysbyty Alltwen wedi cael eu cydnabod â gwobr arbennig.

13/11/19
Gwasanaeth newydd yn Ysbyty Gwynedd am wella profiad cleifion

Bellach mae gan gleifion a defnyddwyr gwasanaeth sy'n ymweld ag Ysbyty Gwynedd bwynt cyswllt newydd ar ôl lansio gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth Cyswllt i Gleifion (PALS).  

12/11/19
Arweinydd nyrsio 'gwych' yn ennill prif wobr er cof am ei diweddar chydweithiwr.

Mae arweinydd nyrsio gwych wedi ennill prif wobr er cof am ei diweddar gydweithiwr .

Cafodd Jill Timmins ei henwi fel enillydd gwobr Jilly Wilcox-Jones mewn digwyddiad gala grand yn Venue Cymru i ddathlu Gwobrau Cyrhaeddiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2019.

12/11/19
Cydnabod ymwelydd iechyd o Wrecsam am gefnogaeth 'ysbrydoledig' i Ffoaduriaid o Syria.

Mae ymwelydd iechyd o Wrecsam sy'n mynd y tu hwnt i'w dyletswydd i gefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid o Syria wedi ennill prif wobr.

12/11/19
Nyrsys gofal critigol o Wrecsam yn ennill prif wobr am waith i gefnogi teuluoedd mewn profedigaeth

Mae tîm o nyrsys sy'n helpu perthnasau mewn profedigaeth i ddelio â cholli anwyliaid wedi ennill prif wobr iechyd.

11/11/19
Tîm gofal iechyd o Wrecsam yn ennill gwobr genedlaethol

Tîm gofal iechyd o Wrecsam yn ennill gwobr genedlaethol benigamp am eu gwaith yn dod â chwerthin a hwyl i bobl yr effeithir arnynt yn fwyaf difrifol gan salwch meddwl.

11/11/19
Staff ward lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd yn diolch i'r gymuned am eu cefnogaeth codi arian

Codwyd dros £1,500 trwy ymdrechion codi arian i brynu offer ar gyfer ward lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.