Arweinydd nyrsio 'gwych' yn ennill prif wobr er cof am ei diweddar gydweithiwr

Mae arweinydd nyrsio gwych wedi ennill prif wobr er cof am ei diweddar gydweithiwr

Cafodd Jill Timmins ei henwi fel enillydd gwobr Jilly Wilcox-Jones mewn digwyddiad gala grand yn Venue Cymru i ddathlu Gwobrau Cyrhaeddiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2019.

Mae'r gwobrau, a noddir gan Centerprise International, yn dathlu llwyddiannau rhagorol staff y GIG ar draws Gogledd Cymru.

Cafodd y wobr arbennig ei sefydlu er cof am Jilly Wilcox-Jones, cyn nyrs a ymrwymodd ei bywyd gwaith i gefnogi unigolion â phroblemau iechyd meddwl. Bu farw'r fam i dri o Nantyglyn ger Dinbych ym mis Ebrill 2016 wedi iddi gael lewcemia lymffoblastig llym.

Cydnabuwyd Jill, a oedd yn ffrind agos ac yn gydweithiwr i Jilly, am ei hymrwymiad i ddysgu gydol oes, ei harweinyddiaeth wych a'i natur benderfynol i roi cleifion wrth wraidd popeth mae'n ei wneud.

Dechreuodd ei gyrfa fel nyrs yng nghanol yr 1980au, cyn gweithio mewn ystod o rolau clinigol a rheolaethol.

Torrodd Jill dir newydd trwy ddod y Nyrs Ymgynghorol gyntaf ar gyfer Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru, a chwaraeodd ran flaenllaw wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno nifer o ddulliau newydd, yn seiliedig ar dystiolaeth, i gefnogi adferiad pobl.

Yn ddiweddar, mae wedi goruchwylio nifer o welliannau o fewn gwasanaethau iechyd meddwl, gan gynnwys sefydlu Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol cyntaf Gogledd Cymru, sy'n cefnogi mamau newydd a mamau beichiog sy'n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl.

Dywedodd Lesley Singleton, Cyfarwyddwr Partneriaethau yn BIPBC a enwebodd Jill am y wobr:

"Mae Jill yn nyrs ac uwch arweinydd gwych sydd â’r gallu amhrisiadwy i wrando. Mae ei natur gefnogol a thosturiol yn golygu mai ati hi y mae staff yn troi.


"Y sbardun drwy gydol gyrfa Jill yw rhoi cleifion wrth wraidd popeth a wnawn, ac mae'n aml wedi bod ar flaen y gad wrth hyrwyddo ffyrdd newydd o ddarparu gofal sy'n ddiweddarach yn dod yn arfer prif lif.
 

"Bydd Jill yn ymddeol y flwyddyn nesaf, ac fe fyddwn ni gyd yn colli ei hangerdd, ei harweinyddiaeth a'i charedigrwydd."

Dywedodd Jill: "Mae'n fraint cael fy nghydnabod gyda'r wobr hon ac mae hyd yn oed yn fwy arbennig oherwydd ei fod wedi cael ei roi er cof am chydweithwraig annwyl."

Dywedodd Nick Napier-Andrews, pennaeth datrysiadau cleientiaid ar gyfer noddwyr y wobr, ID Medical: Mae Jill yn cynrychioli'r gorau o'n gwasanaeth iechyd cenedlaethol ac rydym yn falch iawn i gefnogi'r wobr arbennig hon.

"Fe wnaeth ei hymdrechion i gefnogi gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru argraff fawr arnom, ac rydym yn dymuno ei llongyfarch ar ei chyraeddiadau."