Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen wefan: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/94109

**COVID-19 – PWYSIG**

Mae Bwrdd Iechyd PBC yn ymrwymedig i onestrwydd a thryloywder, ac mae'n gwneud cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn lle mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu a gwylio.  Fodd bynnag, yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad diweddaraf mewn perthynas â Choronafeirws (COVID-19), byddem yn gofyn i aelodau'r cyhoedd ddilyn y cyngor hwn ac os byddwch am fynychu unrhyw gyfarfod o'r Bwrdd neu ei Bwyllgorau'n bersonol, dylech gysylltu â Swyddfa Ysgrifennydd y Bwrdd ymlaen llaw trwy anfon e-bost at kate.dunn2@wales.nhs.uk neu ffonio 01248 384937.  Diolch am eich cydweithrediad.

Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd (mae gwybodaeth am Aelodau'r Bwrdd Iechyd ar gael yma)

Dyddiad, amser a
lleoliad
Bwndeli a chofnodion
2020  
12.11.20
Bwrdd Iechyd 9.30am
Porth Eirias, Bae Colwyn LL29 8HH
 

15.10.20

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC 10.00am

Canolfan Fusnes Conwy  LL31 9XX

 
10.9.20
Bwrdd Iechyd 9.30am
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug CH7 1PZ
 
23.7.20
Bwrdd Iechyd 9.30am
 
 

21.5.20

Bwrdd Iechyd 2.30pm

Agenda

Yn anffodus, oherwydd problemau technegol heddiw, ni allem ffrydio cyfarfod y Bwrdd yn fyw am yr Adolygiad o Wasanaethau Fasgwlaidd. Fodd bynnag, gwnaethom recordio’r cyfarfod hwn ac mae ar gael i’w wylio yma: https://youtu.be/8YgnJStHSc4

Gwerthfawrogwn fod hyn yn siomedig iawn ac unwaith eto, ymddiheurwn i’r rheiny fu’n aros ar-lein i wylio’r cyfarfod.

14.5.20
Bwrdd Iechyd 10.30am
 
 

Agenda

Cofnodion drafft

Mae'r Cadeirydd wedi cytuno y bydd yr eitem am yr Adolygiad Gwasanaethau Fasgwlaidd ar agenda'r Bwrdd ar gyfer 14 Mai yn cael ei gohirio.  Bydd yr eitem yn cael ei gohirio i gyfarfod Bwrdd anghyffredin un eitem a gynhelir ar 21 Mai am 2.30pm. Gwnaed y penderfyniad hwn am y rhesymau a ganlyn:-

 *Oherwydd lefel y diddordeb yn yr eitem, dymunwn sicrhau bod y papurau'n cael eu cyhoeddi saith niwrnod cyn dyddiad y cyfarfod i'w trafod yn unol â'r Rheol Sefydlog, er gwaethaf yr hyblygrwydd a roddwyd i'r Byrddau Iechyd gan Lywodraeth Cymru oherwydd y sefyllfa Covid-19.   

*Dymuna aelodau o'r Bwrdd sicrhau eu bod yn cael digon o amser i adolygu'r papurau a chael gwybodaeth bellach yn ôl yr angen.

*Dymuna'r Bwrdd bod digon o amser ar gael i dderbyn a thrafod y papurau mewn cyfarfod.
 

*Dymuna'r Bwrdd archwilio dichonoldeb ffrydio'r cyfarfod yn fyw er mwyn darparu tryloywder pellach
 

Caiff y papurau ar gyfer y cyfarfod Bwrdd anghyffredin ei gyhoeddi ar wefan y Bwrdd Iechyd ar 14 Mai.

15.4.20

Bwrdd Iechyd 10.30am

Agenda

Cofnodion

21.4.20

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC 2pm

CYFARFOD WEDI'I GANSLO
26.3.20
Bwrdd Iechyd 9.30am
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug CH7 1PZ

CYFARFOD WEDI'I GANSLO

O ganlyniad i'r sefyllfa barhaus a chyfnewidiol yn ymwneud â Covid-19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gohirio cyfarfod y Bwrdd Iechyd o 26 Mawrth 2020.  Caiff dyddiadau newydd eu cyhoeddi a'u cadarnhau trwy'r tudalennau gwe hyn.

23.1.20
Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd 1.30pm
 
Bwrdd Iechyd 2pm
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor

Agenda Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

 

Agenda Cyfarfod Y Bwrdd Iechyd

Cofnodion

2019  
Bwrdd Iechyd
7.11.2019
9.30am
Porth Eirias, Bae Colwyn LL29 8HH

Agenda

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC

10.10.2019
10.00am
Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Agenda

Eitem B19.7

Bwrdd Iechyd

5.9.2019
10.00am
Canolfan Fusnes Conwy 

Agenda

19.139

19.140

19.142

Cofnodion

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfod Bwrdd Iechyd

25.7.19

10.30am CCB
11.30am Bwrdd Iechyd
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor 

CCB Agenda

Cofnodion

A19.2

A19.3

A19.4

Bwrdd Iechyd Agenda

Cofnodion Bwrdd Iechyd

Bwrdd Iechyd
2.5.2019
10.00am
Ystafell Deganwy, Venue Cymru

Agenda

Cofnodion

Bwrdd Iechyd

28.3.2019
10.30am
Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Agenda

Eitem 19.58 EQIA

Bwrdd Iechyd

28.2.2019
10.00am
Neuadd Reichel,
Bangor

Ni chafodd y cyfarfod ei gynnal

Bwrdd Iechyd

24.01.2019
11.00am
Porth Eirias,
Bae Colwyn
​​​​​​

Agenda

Eitem 19.17 Atodiadau

Cofnodion

Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

24.01.2019
3.00pm
Porth Eirias, Bae Colwyn

Agenda

Eitem 19.37

Eitem 19.38

Eitem 19.39

Cofnodion

***Rhaid cael trwyddedau parcio o dderbynfa Neuadd Reichel ar ddiwrnod y cyfarfod a rhaid eu harddangos ar gerbydau.

Mae’n bosib i'r lleoliadau newid yn ystod y flwyddyn, dewch yn ôl i weld yr wybodaeth ddiweddaraf cyn pob cyfarfod.

Bydd cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn cael eu cynnal yn gyhoeddus ac mae croeso i bobl ddod i wylio. Bydd gofyn i'r rheini sy'n bresennol lofnodi cofrestr a bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw ar gofnod corfforaethol y Bwrdd Iechyd. Os hoffech chi ddod i gyfarfod, neu os oes gennych ofynion penodol ee yr angen am Ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain neu ddolen clyw, cysylltwch â Kate Dunn ar 01248 384 937 neu e-bost: Kate.Dunn2@wales.nhs.uk

Rhannu: