Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/07/21
Cyhoeddi Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol newydd

Mae Jo Whitehead, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cyhoeddi penodiad Dr Nick Lyons fel Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol, y disgwylir iddo ddechrau yn ei swydd ar ddiwedd Awst 2021

30/07/21
Mwy o glinigau brechu symudol i agor yn Sir y Fflint a Wrecsam

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnal mwy o glinigau brechu symudol ledled Sir y Fflint a Wrecsam dros y pythefnos nesaf.

30/07/21
Dynes derfynol wael yn diolch i bawb a'i helpodd i dicio reid mewn tryc Americanaidd oddi ar ei rhestr

Mae claf wrth ei bodd o allu ticio ei breuddwyd o reidio mewn tryc mawr coch Americanaidd oddi ar y rhestr o bethau yr hoffai eu cyflawni.

29/07/21
Gwasanaeth trwy ffenest y car llwyddiannus yn Wrecsam ar gyfer cleifion gydag anawsterau anadlu yn cynyddu capasiti profi o 30%

Mae gwasanaeth sbirometreg trwy ffenest y car wedi agor yn Ysbyty Maelor Wrecsam i brofi cleifion gydag anawsterau anadlu, gan gynyddu’r capasiti profi o 30%.

27/07/21
Ysbyty Gwynedd wedi'i wobrwyo am ei ymrwymiad i ddiogelwch cleifion gan y Gofrestrfa Cymalau Cenedlaethol (National Joint Registry (NJR)

Mae Ysbyty Gwynedd wedi cael ei wobrwyo am ei ymrwymiad i ddiogelwch cleifion ar ôl cwblhau rhaglen genedlaethol o archwiliadau data lleol yn llwyddiannus.  

26/07/21
Mae cleifion CARDIAIDD yng Ngogledd Cymru yn treialu technoleg newydd arloesol sy'n caniatáu i glinigwyr fonitro eu hiechyd a'u hadferiad dros ffôn symudol

Rydym wedi ymuno â'r cwmni technoleg iechyd Huma i asesu a ellir helpu pobl â phroblemau'r galon yn eu cartrefi gan ddefnyddio ap sy'n adrodd ar eu cyflwr. 

22/07/21
Clinigau'r cefn newydd yng Ngogledd Cymru yn dod â gofal yn agosach i gartref

Gall cleifion gyda chyflyrau'r cefn nawr gael mynediad at ofal arbenigol yn agosach i’w cartref fel y mae clinigau lloeren yn cael eu hymestyn i Ogledd Cymru am y tro cyntaf.   

19/07/21
Staff sydd â dawn tyfu pethau yn creu gardd llesiant mewn canolfan blant

Mae dau aelod meddylgar o staff o Ganolfan Blant Rhuddlan wedi trawsnewid man oedd wedi gordyfu i fod yn ‘hafan’ ar gyfer yr holl staff.

15/07/21
Clinigau brechu symudol i agos yn Sir y Fflint a Wrecsam

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio clinigau brechu symudol ar draws ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam.

14/07/21
Fel mae twristiaid a'r rhai sy'n mynd allan am y diwrnod yn paratoi i ddod i Ogledd Cymru yr haf hwn, mae arweinwyr y GIG yn eu hannog i gael triniaeth yn ddiogel a lleddfu pwysau sydd ar staff meddygol

Bydd y pandemig COVID-19 yn gweld pobl ar draws y DU yn dewis cael gwyliau yn y wlad hon yn hytrach na theithio dramor yn y misoedd sydd i ddod, sy’n golygu y bydd poblogaeth y rhanbarth yn codi’n sylweddol, gan roi straen ychwanegol ar weithwyr ysbyty.

14/07/21
Annog oedolion â symptomau Covid-19 i ymuno â threial triniaethau ar gyfer gwella gartre

Mae trigolion ledled Cymru sydd â symptomau Covid-19 yn cael eu hannog i ymuno â threial mwyaf y byd o driniaethau gartref i atal dirywiad o’r coronafeirws.

13/07/21
Cyn-weithiwr lletygarwch wedi'i ysbrydoli i hyfforddi fel nyrs ar ôl ymuno â'r rhaglen frechu COVID-19

Mae cyn Rheolwr Cynorthwyol bwyty a ddaeth yn Gynorthwyydd Gweinyddol ar gyfer rhaglen frechu COVID-19 yn mynd yn ôl i'r ysgol i hyfforddi fel nyrs.

09/07/21
Cleifion canser yn cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil i wella eu lles corfforol a meddyliol yn ystod triniaeth

Mae cleifion sy’n derbyn triniaeth canser yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth sy’n edrych ar sut y gall cefnogaeth seicolegol ar lein wella eu lles.   

09/07/21
Pled 'Helpwch ni i'ch helpu chi' gan feddyg yng Ngogledd Cymru, wrth i wasanaethau gofal cychwynnol wynebu galw digynsail

Mae staff Meddygfeydd wedi chwarae rhan allweddol yn y broses o gyflwyno brechlyn sy’n arwain y byd yng Nghymru, ond mae arnynt angen cefnogaeth y cyhoedd bellach wrth iddynt barhau i addasu i’r heriau a grëwyd gan y pandemig coronafirws, yn ôl un o brif feddygon Gogledd Cymru.

09/07/21
Brechwyr yn Sir y Fflint a Wrecsam yn cyrraedd carreg filltir dos cyntaf o 200,000

Yr wythnos hon dathlodd brechwyr Covid-19 yng Ngogledd Ddwyrain Cymru eu bod wedi brechu 200,000 o bobl gyda’u dos cyntaf.

05/07/21
Dadgomisiynu Ysbyty Enfys Bangor i ddechrau'r wythnos hon

Bydd y broses o ddadgomisiynu'r ysbyty dros dro ym Mangor a gafodd ei sefydlu i helpu'r frwydr yn erbyn COVID-19 yn dechrau'r wythnos hon.