Neidio i'r prif gynnwy

Cyn-weithiwr lletygarwch wedi'i ysbrydoli i hyfforddi fel nyrs ar ôl ymuno â'r rhaglen frechu COVID-19

13/07/2021

Mae cyn Rheolwr Cynorthwyol bwyty a ddaeth yn Gynorthwyydd Gweinyddol ar gyfer rhaglen frechu COVID-19 yn mynd yn ôl i'r ysgol i hyfforddi fel nyrs.

Mae Tom Jones, 20, o Gaerwys, a aeth yn syth i faes lletygarwch ar ôl ysgol, wedi bod yn gweithio fel cynorthwyydd brechu yng Nghanolfan Brechu Torfol Glannau Dyfrdwy (MVC) ar ôl iddo gael ei roi ar ffyrlo dair gwaith o'i swydd lletygarwch y llynedd.

Dywedodd Tom: “Cyn y Nadolig, cyfarfûm â rhywun a oedd yn gweithio yn y ganolfan frechu a ddywedodd wrthyf am swyddi yn yr MVC yng Nglannau Dyfrdwy, ac roeddwn yn gwybod bod trydydd clo ar y gweill felly fe gwblheais gais am rôl cynorthwyydd brechu. Roeddwn i'n meddwl y byddai'r rôl yn rhywbeth gwahanol a newydd i mi, roeddwn i wedi gweithio yn y bwyty am bedair blynedd ac roedd gofal iechyd yn rhywbeth na feddyliais i erioed y byddwn i'n mynd i mewn iddo. ”

Dechreuodd Tom fel Cynorthwyydd Brechu ddiwedd mis Ionawr ac mae'n aros am hyfforddiant i fod yn frechwr yn ystod y misoedd nesaf.

Dywedodd Tom: “Roedd yn brysur pan ddechreuais i gyntaf ac roedd yn newydd iawn i mi. Roeddem yn brysur iawn yn ceisio brechu'r grŵp oedran hŷn mor gyflym ag y gallem. Mae yna lawer mwy o bwysau yn y rôl hon nag yr oeddwn i wedi arfer â hi, ond roeddwn i yn aelod o’r cadetiaid ac rydw i wedi gwneud hyfforddiant cymorth cyntaf, felly mae gennyf erioed ddiddordeb mewn rolau sy’n gweithio ar gyflymder ac yn helpu pobl.

“Yn ystod dechrau’r broses brechu, roedd pobl mor hapus a ddiolchgar i ddod i gael y brechiad, a oedd yn hyfryd i weld hynny. Fe wnes i fwynhau gweithio yma yn fawr, a gwelais fy mod wedi ffitio i mewn yn dda ym maes gweinyddol, ac roeddwn wrth fy modd yn cael fy annog i brofi meysydd, rolau a senarios newydd. "

Mae Tom bellach yn astudio ar gyfer Mynediad i Nyrsio yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy, yn ogystal â'i NVQ Lefel 3 mewn iechyd. Yna mae'n bwriadu mynd i'r brifysgol i hyfforddi fel nyrs gymwys.

Ychwanegodd Tom: “Roeddwn yn angerddol am letygarwch oherwydd bod gan fy mam gaffi y bûm yn gweithio ynddo pan oeddwn yn iau, ac fe wnes i wir fynd i mewn iddo ond rydw i wedi bod eisiau cael gyrfa a phroffesiwn ers tro bellach. Roeddwn i eisiau mynd i mewn i'r RAF i ddechrau ond cefais lawdriniaeth a olygai na allwn i, felly mae'r rôl hon wedi helpu i'm llywio i feddwl am ofal iechyd, maes na wnes erioed feddwl amdano cyn COVID-19.

“Hoffwn fynd i mewn i faes iechyd meddwl oedolion neu nyrsio ardal yn y pen draw, rwy’n gweithio gyda chymaint o wahanol fathau o nyrsys yn yr MVC, o ddeintyddion, gweithwyr seiciatryddol, gweithwyr cymunedol, gweithwyr paediatreg, felly mae gen i lawer o gefnogaeth a phobl i siarad â nhw.

“Fy ffocws ac amcan yw helpu pobl, ac rwyf wrth fy modd ag amgylcheddau prysur a chyflym.”

Mae’r Bwrdd Iechyd yn annog y rhai nad ydynt wedi cael eu dos cyntaf neu ail ddos (wyth wythnos ar ôl y dos cyntaf) i gael eu hamddiffyn yn awr. Gall pobl drefnu apwyntiad ar-lein (mae slotiau newydd yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd), neu ffonio’r Ganolfan Gyswllt Brechu COVID-19 ar 03000 840004.

Fel arall, gallwch gerdded i mewn i’r Ganolfan yng Nglannau Dyfrdwy a Chanolfan Catrin Finch, dydd Mawrth i ddydd Sul ym mis Gorffennaf, tra bo stoc y brechlyn yn para (heblaw am ddydd Mawrth, 20 Gorffennaf yng Nglannau Dyfrdwy). Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn cynnig clinigau brechu symudol ‘pop up’ mewn ardaloedd sydd â nifer uchel o ymwelwyr lle gall pobl droi i fyny, nid oes angen trefnu apwyntiad.