Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

29/10/21
Sut i gael eich pigiad ffliw a'ch pigiad atgyfnerthu

Mae cyfraddau achosion COVID-19 ar lefelau pryderus o uchel ac mae rhai modelau yn awgrymu tymor ffliw trwm iawn, felly mae'n hanfodol, os ydych chi'n gymwys, i chi gael eich brechlynnau ffliw ac atgyfnerthu cyn gynted ag y cânt eu cynnig.

 

28/10/21
Claf arennol Ysbyty Maelor Wrecsam yn gobeithio helpu eraill gyda llyfr newyd

Mae claf sy'n derbyn dialysis yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cyhoeddi llyfr o'r enw Transplants and Fears am ei brofiadau yn y gobaith o helpu pobl eraill sy'n mynd trwy brofiad tebyg.

21/10/21
Deintydd yn addo 'ei weld drwodd i'r diwedd' ar ôl camu i mewn i drin cleifion GIG ym Mae Colwyn

Mae deintydd a ddadwreiddiodd ei deulu i wneud yn siŵr fod cleifion GIG yng Ngogledd Cymru yn derbyn y driniaeth sydd ei hangen arnynt yn dweud ei fod yn bwriadu “ei weld drwodd i’r diwedd”.

18/10/21
Cynllun brechu fferyllfa cyfleus yn helpu mwy o weithwyr i gael eu hamddiffyn rhag y ffliw

Mae miloedd o weithwyr gofal rheng flaen yn amddiffyn eu hunain yn erbyn firws y ffliw diolch i bartneriaeth brechu arloesol gyda fferyllfeydd cymunedol

18/10/21
Bydd y gwasanaeth awdioleg newydd yn darparu gofal arbenigol, yn agosach i'r cartref.

Bydd pobl gydag anawsterau clyw ar draws Gogledd Cymru yn ei chael hi'n haws cael mynediad at gefnogaeth arbenigol yn eu Meddygfa, diolch i fuddsoddiad mewn gwasanaeth GIG newydd.

15/10/21
Dwy ddegawd o wenau, cydnerthedd ac ymroddiad gan staff Ffilipinaidd yn cael eu cydnabod gan gydweithwyr gofal critigol

Mae cydweithwyr gofal critigol wedi talu gwrogaeth i 20 mlynedd o wasanaeth gan grŵp o nyrsys sy'n “Gymry anrhydeddus” a adawodd eu teuluoedd bron i 10,000 milltir i ffwrdd i achub bywydau yng Ngogledd Cymru.

Ymgasglodd staff o Uned Therapi Dwys Ysbyty Glan Clwyd yr wythnos diwethaf i ddathlu cydweithwyr Ffilipinaidd a ddaeth i Ogledd Cymru yn 2001.

15/10/21
Teulu'n canmol staff achubol ar Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd

Mae teulu dynes a dreuliodd chwe mis yn Ysbyty Gwynedd yn ymladd COVID-19 wedi canmol y staff ar yr Uned Gofal Dwys (ICU) am achub ei bywyd.

14/10/21
Datganiad ar ôl cwest Rizal 'Zaldy' Manalo

Yn dilyn darganfyddiad o farwolaeth trwy achosion naturiol gan grwner Gogledd Cymru (Y Dwyrain a’r Canol) John Gittins, yn ystod cwest i farwolaeth y nyrs Rizal ‘Zaldy' Manalo, hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ryddhau’r datganiad canlynol:

14/10/21
Fan yn Arwain y Ffordd o ran cynnig gofal yn nes at y cartref

Mae fan gofal calon arloesol, y 'cyntaf o'i fath' yn unrhyw le yn y DU, yn arwain y ffordd yng ngogledd Cymru gan gynnig gofal yn nes at y cartref.

14/10/21
Claf yn diolch i glinig Syncope newydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam am 'ofal anhygoel'

Mae claf wedi canmol Gwasanaeth Syncope Mynediad Cyflym newydd yn Ysbyty Maelor, Wrecsam, sydd wedi gostwng amseroedd aros am apwyntiad ar gyfer pobl sy’n dioddef o blacowts, o 12 i bedair wythnos.

11/10/21
Cynlluniau cyffrous i wella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl ar draws y rhanbarth

Mae bwrdd iechyd gogledd Cymru wedi amlinellu cynlluniau cyffrous i wella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl ar draws y rhanbarth.

07/10/21
Gwasanaeth Trosglwyddo Gofal Critigol yn lansio ledled Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Trosglwyddo Gofal Critigol, a fydd yn gyfrifol am drosglwyddo'r cleifion mwyaf difrifol wael a rhai sydd wedi'u hanafu'n  fwyaf difrifol i ganolfannau arbenigol i gael triniaeth, wedi cael ei lansio yng Ngogledd Cymru.

06/10/21
Plant wedi'u swyno gan saffaris Affricanaidd, 71 mlynedd o garwriaeth a dawns gyda'r Dywysoges Margaret

Roedd disgyblion yn gegrwth wrth glywed straeon “Ffolant” 91 mlynedd, dawns awyrluddwr gyda’r Dywysoges Margaret a mwy fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn y Cenhedloedd Unedig.

Cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb rhwng plant ysgol gynradd o Ysgol Maes Y Felin, Treffynnon, a phobl hŷn o ward Ffynnon yn ysbyty cymuned y dref

05/10/21
Staff yr adran fasgwlaidd yn derbyn anrheg 'arbennig' ar ôl achub perthynas gariadus 50 mlwydd oed

Roedd cerflun cywrain a chlyfar a anfonwyd at ddau aelod o staff y gwasanaeth fasgwlaidd yn arwydd o fwy na dim ond achub bywyd ar gyfer cwpwl oedd wedi bod yn briod am 50 mlynedd.

Fe wnaeth y cleifion yn adran fasgwlaidd Ysbyty Glan Clwyd (gelwir hwy yn Mr a Mrs A i ddiogelu eu preifatrwydd) anfon anrheg anghyffredin a phersonol at aelodau'r tîm ar ôl llawdriniaeth a wnaeth achub bywyd yng Ngorffennaf eleni

05/10/21
Canolfan Dementia ac Iechyd Meddwl Oedolion yn agor yn Ysbyty Bryn Beryl

Mae Canolfan Integredig Dementia ac Iechyd Meddwl Oedolion newydd wedi agor yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli.

04/10/21
Cartref gofal newydd i Sir y Fflint

Mae Cyngor Sir y Fflint yn datblygu cynigion i adeiladu cartref gofal o’r radd flaenaf i bobl hyn yn y Fflint, gan weithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

01/10/21
'Gwnes i grïo wrth gael fy nhaflu i'w chanol hi yn ITU yn ystod y pandemig' medd cyn nyrs orthopaedig

Mae nyrs theatr orthopaedig a grïodd pan gafodd ei secondio i uned gofal critigol pan oedd y pandemig yn ei anterth bellach o'r farn mai "ffawd' oedd symud yno.

Roedd Hayley Baldwin wedi gweithio fel nyrs theatr yn uned orthopaedig Abergele am 11 mlynedd pan arweiniodd Covid at orfod cau'r uned dros dro y llynedd