Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

17/06/20
Canmoliaeth am y gefnogaeth anableddau dysgu 'anhygoel' yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud COVID-19

Mae pobl sydd ag anableddau dysgu a’u teuluoedd wedi canmol y gefnogaeth a dderbyniwyd gan staff y GIG a’r gwasanaethau cymdeithasol i’r cymylau yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud COVID-19.

17/06/20
Ymgyrch gwasanaethau canser hanfodol yn rhoi neges i gleifion: Peidiwch ag aros, peidiwch â'i gadael yn rhy hwyr

Mae gwasanaethau canser yn dal i fod ar gael yn ystod pandemig COVID-19 ac mae pobl sydd â symptomau canser posibl yn cael eu hannog i ofyn am gymorth a chyngor, meddai’r Gweinidog Iechyd heddiw.

16/06/20
Profion gwrthgyrff yn dechrau yng Ngogledd Cymru

Mae profion gwrthgyrff am COVID-19 wedi dechrau yng Ngogledd Cymru. Mae staff Gwyddorau Gwaed ar draws Gogledd Cymru wedi dechrau gwneud profion gwaed ar Staff y GIG a gweithwyr allweddol fel rhan o raglen genedlaethol i wella ein dealltwriaeth o’r firws.

16/06/20
Côr o Gonwy yn helpu pobl ag anableddau dysgu i ganu ac arwyddo eu ffordd drwy unigrwydd y cyfyngiadau symud

Mae côr ar lein yn defnyddio iaith arwyddion a chân i helpu oedolion ag anableddau dysgu yng Nghonwy i gael hwyl a gwneud ffrindiau newydd yn ystod y cyfyngiadau symud COVID-19.

Mae’r sesiynau Côr Makaton Conwy wythnosol wedi’u canmol am leihau unigrwydd a helpu oedolion ag anableddau dysgu i gynyddu eu hyder a dysgu sgiliau newydd.

15/06/20
Teyrnged i Rizal Manalo, Nyrs ar Ward 5, Ysbyty Glan Clwyd

Gyda thristwch mawr y rhannwn y newyddion am farwolaeth Rizal Manalo, a oedd yn gweithio fel nyrs ar Ward 5 Ysbyty Glan Clwyd. Bu farw Rizal, a elwid yn Zaldy gan ei ffrindiau a chydweithwyr, ddydd Sul ar ôl cael ei drin yn uned gofal critigol yr ysbyty dros yr wythnosau diwethaf.

12/06/20
Gwasanaeth newydd hunan-brofi INR ar gyfer cleifion yng Ngogledd Cymru

Mae cleifion sy'n dueddol o gael clotiau gwaed yn awr yn gallu monitro ei hunain gartref yn ystod y pandemig COVID-19 gyda pheiriant profi newydd.

11/06/20
Staff Ysbyty Maelor Wrecsam yn helpu claf i ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed

Gwnaeth staff ar Ward Orthopedig Ysbyty Maelor Wrecsam bob ymdrech i sicrhau bod un o’u cleifion yn cael dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed mewn steil.

08/06/20
Ymdrech codi arian yn helpu i brynu offer arbenigol ar gyfer Uned y Newydd-anedig, Ysbyty Gwynedd

Mae miloedd o bunnoedd wedi helpu tuag at dalu am offer newydd yn Uned y Newydd-anedig, Ysbyty Gwynedd, gan deulu bachgen a gafodd driniaeth i achub ei fywyd, fel baban newydd-anedig.

04/06/20
Clinigau symudol y galon yn parhau i roi gofal hanfodol i gleifion yn ystod COVID-19

Mae sganiau’r galon sy’n achub bywydau yn parhau i gael eu cynnal yn y gymuned yn ystod yr achosion o COVID-19 diolch i arbenigwyr cardiaidd ymroddedig.  

02/06/20
Diolch i'n gwirfoddolwyr

Mae dechrau mis Mehefin yn dathlu dechrau Wythnos y Gwirfoddolwyr, dathliad blynyddol o’r cyfraniad y mae miliynau o bobl yn ei wneud ar draws y wlad drwy wirfoddoli.

28/05/20
Tîm therapi cymuned yn newid eu patrwm gwaith i gefnogi adsefydliad COVID

Mae therapyddion cymuned sy'n gweithio yng Nghonwy wedi newid eu patrwm gwaith i ddarparu mwy ar gyfer adsefydliad cleifion sy'n gwella o COVID-19.

27/05/20
Meddyg yn annog y cyhoedd i beidio â gohirio triniaeth frys oherwydd y pandemig COVID-19

Gyda COVID-19 a phellhau'n gymdeithasol bellach yn rhan fawr o'n bywydau, mae gweithwyr proffesiynol iechyd yn poeni fwyfwy bod pobl yn peidio â cheisio triniaeth frys rhag ofn iddynt ddal y firws.

26/05/20
Partneriaeth lwyddiannus yn helpu i gynyddu profion COVID-19 yng Ngwynedd a Môn

Mae dros 400 o weithwyr allweddol yng Ngwynedd a Môn bellach yn cael eu profi’n wythnosol, diolch i waith partneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chymdeithas dai flaengar.

24/05/20
Prosiectau Fferyllfa arloesol yn caniatáu i nyrsys dreulio mwy o amser yn gofalu am gleifion yn ystod y pandemig COVID

Mae mentrau newydd o fewn y Fferyllfa yn caniatáu i nyrsys dreulio mwy o amser yn gofalu am gleifion yn ystod yr achosion o COVID-19.

22/05/20
Arddangosfa drawiadol yn Ysbyty Gwynedd i ddangos parch tuag at ein gweithwyr y GIG

Diolchwyd i staff sy’n achub bywydau  yn Ysbyty Gwynedd am eu hymdrechion i ymdrin â COVID-19 gyda dathliad lliwgar.

21/05/20
Diweddariad o gyfarfod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Heddiw, cynhaliodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyfarfod Bwrdd rhith. Oherwydd arweiniad y llywodraeth, nid oedd yn bosibl cynnal y cyfarfod yn gyhoeddus, fel sy'n arferol. Yn anffodus, oherwydd problemau technegol, nid oedd yn bosibl ffrydio’r cyfarfod yn fyw fel y bwriadwyd. Rydym yn ymddiheuro i’r rhai na allodd wylio’r cyfarfod. Fe wnaethom recordio’r cyfarfod a bydd ar gael drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

19/05/20
Sut i gael mynediad at wasanaethau deintyddol

Gall pobl barhau i gael mynediad at wasanaethau deintyddol brys yng Ngogledd Cymru yn ystod yr ymateb i'r pandemig COVID-19.

19/05/20
Rhowch eich barn ar ddatblygiad Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig y cyfle i breswylwyr Y Rhyl i gynnig adborth ar ddatblygiad Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych newydd.

18/05/20
Mynediad at wasanaethau gofal llygaid brys

Mae pobl yn cael eu hatgoffa y gallant barhau i gael mynediad at ofal a chymorth llygaid brys mewn rhai practisau optometrig yng Ngogledd Cymru.

15/05/20
Newidiadau i ysbytai cymuned ac unedau mân anafiadau yng Ngwynedd ac Ynys Môn mewn ymateb i COVID-19

Mewn ymateb i'r achosion o COVID-19, mae cynlluniau wedi'u rhoi ar waith i gynyddu nifer y gwelyau sydd ar gael ar draws y chwe ysbyty cymuned yng Ngwynedd ac Ynys Môn i sicrhau bod cleifion sydd â COVID-19 yn cael gofal
ar wahân.