Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

28/05/20
Tîm therapi cymuned yn newid eu patrwm gwaith i gefnogi adsefydliad COVID

Mae therapyddion cymuned sy'n gweithio yng Nghonwy wedi newid eu patrwm gwaith i ddarparu mwy ar gyfer adsefydliad cleifion sy'n gwella o COVID-19.

27/05/20
Meddyg yn annog y cyhoedd i beidio â gohirio triniaeth frys oherwydd y pandemig COVID-19

Gyda COVID-19 a phellhau'n gymdeithasol bellach yn rhan fawr o'n bywydau, mae gweithwyr proffesiynol iechyd yn poeni fwyfwy bod pobl yn peidio â cheisio triniaeth frys rhag ofn iddynt ddal y firws.

26/05/20
Partneriaeth lwyddiannus yn helpu i gynyddu profion COVID-19 yng Ngwynedd a Môn

Mae dros 400 o weithwyr allweddol yng Ngwynedd a Môn bellach yn cael eu profi’n wythnosol, diolch i waith partneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chymdeithas dai flaengar.

24/05/20
Prosiectau Fferyllfa arloesol yn caniatáu i nyrsys dreulio mwy o amser yn gofalu am gleifion yn ystod y pandemig COVID

Mae mentrau newydd o fewn y Fferyllfa yn caniatáu i nyrsys dreulio mwy o amser yn gofalu am gleifion yn ystod yr achosion o COVID-19.

22/05/20
Arddangosfa drawiadol yn Ysbyty Gwynedd i ddangos parch tuag at ein gweithwyr y GIG

Diolchwyd i staff sy’n achub bywydau  yn Ysbyty Gwynedd am eu hymdrechion i ymdrin â COVID-19 gyda dathliad lliwgar.

21/05/20
Diweddariad o gyfarfod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Heddiw, cynhaliodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr gyfarfod Bwrdd rhith. Oherwydd arweiniad y llywodraeth, nid oedd yn bosibl cynnal y cyfarfod yn gyhoeddus, fel sy'n arferol. Yn anffodus, oherwydd problemau technegol, nid oedd yn bosibl ffrydio’r cyfarfod yn fyw fel y bwriadwyd. Rydym yn ymddiheuro i’r rhai na allodd wylio’r cyfarfod. Fe wnaethom recordio’r cyfarfod a bydd ar gael drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

19/05/20
Sut i gael mynediad at wasanaethau deintyddol

Gall pobl barhau i gael mynediad at wasanaethau deintyddol brys yng Ngogledd Cymru yn ystod yr ymateb i'r pandemig COVID-19.

19/05/20
Rhowch eich barn ar ddatblygiad Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig y cyfle i breswylwyr Y Rhyl i gynnig adborth ar ddatblygiad Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych newydd.

18/05/20
Mynediad at wasanaethau gofal llygaid brys

Mae pobl yn cael eu hatgoffa y gallant barhau i gael mynediad at ofal a chymorth llygaid brys mewn rhai practisau optometrig yng Ngogledd Cymru.

15/05/20
Newidiadau i ysbytai cymuned ac unedau mân anafiadau yng Ngwynedd ac Ynys Môn mewn ymateb i COVID-19

Mewn ymateb i'r achosion o COVID-19, mae cynlluniau wedi'u rhoi ar waith i gynyddu nifer y gwelyau sydd ar gael ar draws y chwe ysbyty cymuned yng Ngwynedd ac Ynys Môn i sicrhau bod cleifion sydd â COVID-19 yn cael gofal
ar wahân.

14/05/20
Mae adrannau argyfwng Cymru ar agor ac ar gael i'r rhai sydd eu hangen ar frys

Mae pobl ar draws Cymru yn cael eu hannog i gadw’n ddiogel ac yn iach a chofio bod staff yr adran argyfwng ar gael os ydynt angen cymorth ar frys.

14/05/20
Timau Orthopaedig ar draws y Bwrdd Iechyd yn gweithio'n wahanol i ddarparu gofal hanfodol

Yn ystod yr achosion o COVID-19, mae timau Orthopaedig ar draws y Bwrdd Iechyd yn gweithio'n wahanol i sicrhau bod gan bobl fynediad at y gofal maent ei angen o hyd. 

12/05/20
Sefydlu Canolfan Asesu Lleol yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Bangor

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi bod yn gweithio gyda Meddygon Teulu Arfon i sefydlu Canolfan Asesu Lleol i helpu  i reoli triniaeth cleifion sydd â symptomau o COVID-19 yn y gymuned.

12/05/20
Nyrs a gafodd wellhad gwyrthiol ar ôl damwain car a oedd bron yn angheuol yn dathlu'r proffesiwn a'i chydweithwyr ar Ddiwrnod Rhyngwladol Nyrsys

Mae nyrs a gafodd wellhad gwyrthiol ar ôl bod mewn damwain car yn awr yn gofalu am gleifion ochr yn ochr â'i chydweithwyr yn ystod y pandemig COVID-19. 

10/05/20
App yn darparu diweddariadau hanfodol i rieni newydd yn ystod COVID-19

Mae App am ddim yn caniatáu i rieni dderbyn diweddariadau a lluniau rheolaidd o'u plentyn ar Unedau Gofal Arbennig Babanod (SCBU) yn ystod yr achosion o COVID-19.

07/05/20
Arweinwyr iechyd yng Ngogledd Cymru yn annog y cyhoedd i barhau i aros gartref, amddiffyn y GIG ac achub bywydau

Mae Cadeirydd a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi diolch i bobl ar draws Gogledd Cymru am y rôl hanfodol maent wedi ei chwarae yn helpu'r GIG i ymdopi â'r argyfwng COVID-19.

Ond wrth i Gymru baratoi ar gyfer wythnos wyth o'r cyfyngiadau symud, a gyda phenwythnos Gŵyl y Banc yn nesáu, maent wedi rhybuddio ei bod hi'n rhy gynnar i bobl roi'r gorau i ddilyn y canllawiau.

04/05/20
Dewch i gwrdd â rhai o'r bobl sy'n parhau i ddarparu gofal brys a gofal canser brys yn ystod COVID-19

Fel rhan o'r ymateb i'r achosion o COVID-19 mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn blaenoriaethu'r cleifion ar draws Gogledd Cymru sydd angen y gofal mwyaf brys, fel y rheiny sydd angen triniaeth canser.

04/05/20
Annog mamau newydd a darpar famau sydd ag anawsterau iechyd meddwl i ofyn am gymorth yn ystod argyfwng COVID-19

Mae mamau newydd a darpar famau sy'n cael anawsterau gyda'u hiechyd meddwl yn cael eu hatgoffa bod cymorth yn dal i fod ar gael yn ystod argyfwng COVID-19.

01/05/20
Therapyddion Galwedigaethol yn helpu cleifion bregus i ddychwelyd gartref gyda bwyd a nwyddau

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn Ysbyty Glan Clwyd yn paratoi pecynnau gofal i sicrhau bod gan gleifion sy’n dychwelyd gartref o’r ysbyty nwyddau.