Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

11/10/19
Gwasanaeth cymorth dementia Gogledd Cymru ar restr fer ar gyfer prif wobr genedlaethol.

Mae gwasanaeth unigryw sy'n helpu pobl yng Ngogledd Cymru i fyw'n iach â dementia ar restr fer ar gyfer prif wobr genedlaethol.

09/10/19
Aros yn iach y gaeaf hwn

Bydd pobl sy'n byw yn Wrecsam a Sir y Fflint yn gallu cael llawer o gyngor wythnos nesaf i'w helpu i aros yn iach y gaeaf hwn.

 

07/10/19
Bwrdd Iechyd yn cefnogi ymgyrch i gael pobl i symud

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cefnogi ymgyrch sy'n annog pobl i symud a gwella eu hiechyd a'u lles.

03/10/19
Cleifion yn canmol Llawfeddyg Orthopedig o Wrecsam!

Mae meddyg ymgynghorol o Wrecsam wedi cael ei enwi fel un o brif lawfeddygon Gogledd Cymru gan gleifion bodlon.

01/10/19
Vince, goroeswr canser y fron, yn codi ymwybyddiaeth o ganser y fron ymysg dynion

Mae taid i ddau o blant sy'n dod o Landudno, a gafodd driniaeth ar gyfer canser y fron, yn annog dynion eraill i wirio eu hunain am symptomau. 

01/10/19
Mae'r ffliw yn lladd – amddiffynnwch eich hun, eich teulu a'ch ffrindiau

Mae amddiffyn eich hun, eich teulu a'ch ffrindiau rhag y ffliw yn syml a gall achub bywydau.

30/09/19
Plant ysgol a rhieni'n dod at ei gilydd yn y gegin i hyrwyddo bwyta'n iach

Mae plant ysgol a'u rhieni, neiniau a theidiau neu warchodwyr wedi dod at ei gilydd yn y gegin mewn cynllun peilot i fwyta'n iach.

27/09/19
Robin ymroddedig o Ysbyty Gwynedd yn ennill gwobr y Bwrdd Iechyd

Mae un o wirfoddolwyr ysbrydoledig y Robiniaid yn Ysbyty Gwynedd wedi'i enwi'n seren y Bwrdd Iechyd.

25/09/19
Gwobr newydd i Wasanaeth Cof Gwynedd a Môn am ei bod 'o'r radd flaenaf'

Mae pobl sy'n byw â dementia a'u gofalwyr wedi ymuno ag arbenigwyr iechyd i ganmol y cymorth cof 'o'r radd flaenaf' a ddarperir ledled Gogledd Orllewin Cymru.

20/09/19
Ystafell synhwyrau newydd a gwell cyfleusterau ystafell ymolchi ar gyfer Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd

Bydd cleifion ifanc sy'n ymweld â Ward y Plant yn Ysbyty Gwynedd yn awr yn elwa o ystafell synhwyrau newydd diolch i rodd hael gan Gafael Llaw, elusen leol.

17/09/19
Cyflwyno system newydd i gyflymu diagnosis canser yng Ngogledd Cymru

Mae system newydd i gyflymu diagnosis i bobl sydd ag amheuaeth o ganser wedi'i chyflwyno yng Ngogledd Cymru.
 

16/09/19
Prosiect i gefnogi cleifion sy'n gadael yr ysbyty ar restr fer prif wobr

Mae tîm o Weithwyr Cefnogi Gofal Iechyd yn Ysbyty Alltwen ar restr fer prif wobr iechyd.

12/09/19
Staff Cymuned y GIG yn gwella monitro sepsis fel rhan o raglen wella Cymru gyfan

Mae offer newydd yn helpu gwaith nyrsio i ddynodi sepsis.

10/09/19
Artist o Fôn yn bywiogi'r Adran Achosion Brys yn Ysbyty Gwynedd

Mae delweddau bywiog o dirweddau cyfarwydd Gogledd Cymru bellach wedi bywiogi waliau Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd, diolch i artist lleol.

10/09/19
Y Bwrdd Iechyd yn gwahodd trigolion yng Ngogledd Cymru i gymryd rhan mewn Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn rhad ac am ddim

Mae hyfforddiant am ddim yn cael ei gynnig ar draws Gogledd Cymru er mwyn gwneud mwy i gynorthwyo'r rheiny sydd ag anawsterau iechyd meddwl.

06/09/19
Ymgyrch i leihau heintiau a drosglwyddir yn rhywiol drwy annog pobl i ddefnyddio condomau

Mae ymgyrch iechyd rhyw wedi'i lansio i annog pobl i ddefnyddio condomau yn enwedig ymysg oedolion ifanc i leihau cyfraddau cynyddol heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. 

04/09/19
Gwasanaeth gwell i atgoffa cleifion am apwyntiadau ysbyty

Mae gwell system atgoffa neges destun wedi'i chyflwyno i helpu cleifion i gofio eu manylion apwyntiad, a lleihau nifer yr apwyntiadau sy'n cael eu methu.

02/09/19
Wythnos Rhoi Organau 2019: Ella, sy'n 13 mlwydd oed ac sydd wedi cael trawsblaniad iau yn hybu ymwybyddiaeth rhoi organau

Mae merch 13 mlwydd oed sydd wedi cael trawsblaniad iau a achubodd ei bywyd yn ymgyrchu i bobl siarad am roi organau.

30/08/19
Robin ymroddgar yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn ennill gwobr Gogledd Cymru

Mae Robin yn Ysbyty Maelor Wrecsam sy'n treulio 400 awr y flwyddyn yn gwirfoddoli yn yr ysbyty wedi cael ei chydnabod gyda gwobr iechyd Gogledd Cymru.

28/08/19
Pencampwr LGBT+ Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar restr fer prif wobr genedlaethol.

Mae actifydd trawsrywiol sy'n gweithio yng Nghonwy ar restr fer prif wobr genedlaethol am ei waith i rymuso'r gymuned LGBT+ yng Nghymru.