Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/10/19
Aduniad emosiynol Tad gyda'i achubwyr bywyd yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Mae tad i dri o blant a gafodd ataliad ar y galon yn annog pobl i ddysgu CPR ar ôl i'w fywyd gael ei achub gan sgiliau a meddwl cyflym y rhai a ddaeth i'w helpu.

24/10/19
Wrolegydd yn Ysbyty Gwynedd yn cael MBE am waith gwirfoddol

Mae meddyg o Ysbyty Gwynedd wedi cael ei gydnabod gyda MBE am ei waith gwirfoddol a chymuned sydd wedi newid bywyd cannoedd o bobl.

23/10/19
Gwasanaeth newydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam am wella profiad cleifion

Bellach mae gan gleifion a defnyddwyr gwasanaeth sy'n ymweld ag Ysbyty Maelor Wrecsam bwynt cyswllt newydd ar ôl lansio gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth Cyswllt i Gleifion (PALS).  

22/10/19
Ysbyty Maelor Wrecsam yn helpu cleifion i fod yn heini cyn llawfeddygaeth

Mae cynllun peilot yn helpu pobl i fod yn heini cyn llawfeddygaeth fawr er mwyn lleihau'r risg o gymhlethdodau ar ôl eu llawdriniaethau wedi cael ei gyflwyno yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

21/10/19
Gofalwyr a theuluoedd cleifion sy'n byw â dementia yn canmol staff yn Ysbyty Gwynedd mewn archwiliad diweddar

Mae Ysbyty Gwynedd sydd wedi cael ei gydnabod am ddarparu gofal rhagorol gan berthnasau ac anwyliaid cleifion sy’n byw â dementia.

17/10/19
Ffermwr o Bowys yn annog eraill i gael prawf sgrinio'r coluddyn ar ôl cael diagnosis o ganser

Mae ffermwr a gafodd ddiagnosis o ganser y coluddyn yn annog eraill i gael prawf syml a all helpu i achub bywydau. 

17/10/19
Dathlu gweithio mewn partneriaeth yn llwyddiannus i wella gwasanaethau i unigolion yng Ngogledd Cymru

Mae'r Gwasanaeth Niwrowyddorau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cael Tystysgrif Partneriaeth gan y Gymdeithas Clefyd Niwronau Motor.

16/10/19
Radiograffydd o Wrecsam yn ennill gwobr fawreddog

Mae Radiograffydd o Wrecsam, sy'n gweithio yn HMP Berwyn, wedi cael ei henwi'n Radiograffydd y Flwyddyn dros Gymru.

15/10/19
Meddyg o Lerpwl wedi dysgu siarad Cymraeg i gyfathrebu'n well â chleifion

Mae meddyg sy'n gweithio yn Wrecsam a ddysgodd sut i siarad Cymraeg i gyfathrebu â'i gleifion yn eu mamiaith yn gobeithio ysbrydoli eraill i ddysgu'r iaith. 

15/10/19
Dietegwyr a Bydwragedd Wrecsam yn dod at ei gilydd i rannu cyngor ar fwyta'n iach

Gall merched beichiog gael mynediad at gyngor am ddim ar fwyta'n iach fel rhan o fenter GIG newydd.

11/10/19
Gwasanaeth cymorth dementia Gogledd Cymru ar restr fer ar gyfer prif wobr genedlaethol.

Mae gwasanaeth unigryw sy'n helpu pobl yng Ngogledd Cymru i fyw'n iach â dementia ar restr fer ar gyfer prif wobr genedlaethol.

09/10/19
Aros yn iach y gaeaf hwn

Bydd pobl sy'n byw yn Wrecsam a Sir y Fflint yn gallu cael llawer o gyngor wythnos nesaf i'w helpu i aros yn iach y gaeaf hwn.

 

07/10/19
Bwrdd Iechyd yn cefnogi ymgyrch i gael pobl i symud

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cefnogi ymgyrch sy'n annog pobl i symud a gwella eu hiechyd a'u lles.

03/10/19
Cleifion yn canmol Llawfeddyg Orthopedig o Wrecsam!

Mae meddyg ymgynghorol o Wrecsam wedi cael ei enwi fel un o brif lawfeddygon Gogledd Cymru gan gleifion bodlon.

01/10/19
Vince, goroeswr canser y fron, yn codi ymwybyddiaeth o ganser y fron ymysg dynion

Mae taid i ddau o blant sy'n dod o Landudno, a gafodd driniaeth ar gyfer canser y fron, yn annog dynion eraill i wirio eu hunain am symptomau. 

01/10/19
Mae'r ffliw yn lladd – amddiffynnwch eich hun, eich teulu a'ch ffrindiau

Mae amddiffyn eich hun, eich teulu a'ch ffrindiau rhag y ffliw yn syml a gall achub bywydau.