Neidio i'r prif gynnwy

Trefniadau Llywodraethu a Sicrwydd

COVID-19 PWYSIG

Cynnal Llywodraethu - Covid-19

Dyma gyfres o ddogfennau pwysig a allai fod o ddiddordeb i'r cyhoedd: 

Adroddiad Holden

Adroddiad Ymchwiliad Holden a oedd yn edrych ar y pryderon a godwyd gan staff yn Uned Hergest ym mis Rhagfyr 2013.

Adroddiad Gwasanaethau Therapi Iaith A Lleferydd - Y Gorllewin

Assessiad Anghenion Anghenion

Dyma asesiad anghenion fferyllol cyntaf Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a goruchwyliwyd ei ddatblygiad gan grŵp llywio oedd yn cynnwys cynrychiolaeth o’r bwrdd iechyd, Fferyllfa Gymunedol Cymru, Pwyllgor Meddygol Lleol Gogledd Cymru a Chyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru.

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)

Yr arolygiaeth annibynnol ac yn rheoleiddiwr i holl wasanaethau gofal iechyd Cymru.

Arweiniad Parhad Busnes
Mae Rheoli Parhad Busnes yn broses a arweinir gan reolwyr sy'n nodi ac yn lliniaru risgiau ac aflonyddwch a allai effeithio ar berfformiad BIPBC. 

Cynllun Blynyddol
Mae Cynllun Gweithredu Blynyddol y Bwrdd yn nodi'r prif flaenoriaethau ar gyfer y Bwrdd Iechyd.
Datganiadau Ansawdd Blynyddol
Mae'n rhaid i bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth yng Nghymru gynhyrchu Datganiad Ansawdd Blynyddol. Fel y mae ei enw'n ei awgrymu, mae'n canolbwyntio ar yr Agenda Ansawdd.
Datganiadau Llywodraethu Blynyddol
Diben y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ydy rhoi sicrwydd ynghylch trefniadau llywodraethu'r Bwrdd Iechyd.
Cynllun Blynyddol Busnes y Bwrdd 
Mae'r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu rhestr o'r busnes y mae wedi'i gynllunio ar gyfer ei gylch o Gyfarfodydd Bwrdd. Er bod yr agenda ar gyfer Cyfarfodydd y Bwrdd yn ddeinamig, mae'r Cynllun Blynyddol yn rhoi trosolwg lefel uchel o'r busnes sydd wedi'i drefnu sy'n debygol o gael ei gyflwyno ar adeg benodol yn y flwyddyn.
Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon
Yn yr un modd â phob corff corfforaethol mawr arall, mae'n rhaid i'r Bwrdd Iechyd gyhoeddi adroddiad blynyddol erbyn 30ain Medi bob blwyddyn. Bydd yn cael ei gyflwyno'n ffurfiol yn y cyfarfod cyhoeddus blynyddol ym mis Medi.
Pwyllgorau'r Bwrdd Iechyd a Grwpiau Cynghori
Mae'r Bwrdd Iechyd yn croesawu ac yn annog aelodau o'r cyhoedd a'r wasg i ddod i gyfarfodydd y Bwrdd a'i Bwyllgorau. Ni chaiff y cyhoedd na'r wasg siarad yn y cyfarfodydd (oni bai fod trefniant arbennig wedi cael ei wneud).
Cwynion a Phryderon

Ein nod yw darparu'r gofal a'r triniaethau gorau posib, ac mae hi'n bwysig ein bod yn croesawu sylwadau ac yn dysgu o brofiadau pobl, y profiadau da a drwg.

Cofrestr Risg Gorfforaethol
Y Gofrestr Risg ddiweddaraf a gymeradwywyd gan y Bwrdd ar gyfer y Bwrdd Iechyd ynghyd a'r polisi rheoli risg diweddaraf a'r asesiad effaith cydraddoldeb cysylltiedig.

Proffiliau Ardal Leol
Mae Proffiliau Ardal Leol wedi cael eu datblygu fel rhan o Raglen Trawsnewid Gwasanaethau Cymunedol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, gyda’r bwriad o gefnogi datblygiad cynllunio strategol yn seiliedig ar leoedd a chomisiynu ar gyfer iechyd a gofal ar draws y rhanbarth.

Ombudsman's Final Public Interest Report

Mae’r ddogfennau wedi ei chynhyrchu gan sefydliad allanol, a dim ond copi Saesneg sydd wedi ei ddarparu. 

Safonau Iechyd

Cyhoeddwyd Safonau Gofal Iechyd yng Nghymru “Creu’r Cysylltiadau, Cynllun Oes” yn wreiddiol yn 2005 a daeth yn weithredol yn ystod Mehefin 2005:  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/41920

Strategaeth Digidol

Digidol yw’r dyfodol ac rydym yn gwybod bod angen i ni gynyddu cyflymder o ran cyflawni, a chefnogi pobl drwy’r newid hwn, uchafu ein cyllidebau ac arian ychwanegol gyda chynllun clir ar gyfer cyflawni heddiw ac ar gyfer y dyfodol.

Strategaethau Ymgysylltu
Mae cynnwys pobl yn y gwaith o gynllunio, dylunio a darparu gwasanaethau'n helpu i lunio partneriaethau gyda chymunedau, cydnabod materion lleol a nodi meysydd lle mae angen gwella gwasanaethau ac mae hyn yn rhan o'r Strategaethau Ymgysylltu.
Cyfarfodydd Bwrdd Iechyd
Gwybodaeth am ein Cyfarfodydd Bwrdd Iechyd, gan gynnwys agendâu, dyddiadau a lleoliadau. 
Aelodau'r Bwrdd Iechyd
Gwybodaeth am Aelodau ein Bwrdd Iechyd 
Polisi Iechyd a Diogelwch 
Mae rheoli iechyd a diogelwch yn rhan ganolog o reoli busnes y Bwrdd Iechyd ac mae'r gyfraith yn mynnu bod gan y Bwrdd Iechyd Bolisi Iechyd a Diogelwch ysgrifenedig. 

Galluedd Meddyliol wrth wneud penderfyniadau a Gofal Diwedd Oes
Cod Ymarfer y Ddeddf Galluedd MeddyliolIMCAPenderfyniad Ymlaen Llaw i wrthod TriniaethAtwrneiaeth ArhosolY Llys Gwarchod. Gofal diwedd oes: Cynllunio gofal ymlaen llawDNACPR.

Fframwaith Perfformiad ac Atebolrwydd

Mae’r Fframwaith Perfformiad ac Atebolrwydd yn amlinellu sut all y Bwrdd Iechyd ddynodi meysydd o ragoriaeth yn hawdd ar gyfer ei rannu a’i ddathlu’n ehangach a meysydd lle all fod angen mwy o gefnogaeth. Dyma’r fframwaith y mae’r Bwrdd, Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol, ysbytai, timau arbenigedd ac arweinyddiaeth ardal gofal cychwynnol a chymuned a swyddogaethau corfforaethol yn cael eu dwyn i gyfrir am eu perfformiad.

Cynllun Cyhoeddi
Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf), mae'n rhaid i bob awdurdod cyhoeddus fabwysiadu a chynnal Cynllun Cyhoeddi. 

Strategaeth Gwella Ansawdd
Ein diben yw gwella iechyd a darparu gofal rhagorol i bobl Gogledd Cymru. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn eithriadol y o bwysig i ni.
Rheolau Sefydlog ac Offerynnau Ariannol
Mae'n rhaid i Fyrddau Iechyd Cymru gytuno ar Reolau Sefydlog er mwyn rheoleiddio eu trafodion a'u busnes gan gynnwys rhagor o wybodaeth. 
Polisi Amseroedd Ymweld
Mae ymweld â holl ysbytai Gogledd Cymru wedi’i wahardd er mwyn helpu i atal rhag ymledu COVID-19. Mae mwy o fanylion i'w gweld yma.
Yr Iaith Gymraeg 
Mae Safonau'r Gymraeg yn set o ofynion statudol sy'n berthnasol i'r Bwrdd Iechyd.