Neidio i'r prif gynnwy

Trefniadau Llywodraethu a Sicrwydd

 

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC)

Yr arolygiaeth annibynnol ac yn rheoleiddiwr i holl wasanaethau gofal iechyd Cymru.

Arweiniad Parhad Busnes
Mae Rheoli Parhad Busnes yn broses a arweinir gan reolwyr sy'n nodi ac yn lliniaru risgiau ac aflonyddwch a allai effeithio ar berfformiad BIPBC. 

Cynllun Blynyddol
Mae Cynllun Gweithredu Blynyddol y Bwrdd yn nodi'r prif flaenoriaethau ar gyfer y Bwrdd Iechyd.
Datganiadau Ansawdd Blynyddol
Mae'n rhaid i bob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth yng Nghymru gynhyrchu Datganiad Ansawdd Blynyddol. Fel y mae ei enw'n ei awgrymu, mae'n canolbwyntio ar yr Agenda Ansawdd.
Datganiadau Llywodraethu Blynyddol
Diben y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ydy rhoi sicrwydd ynghylch trefniadau llywodraethu'r Bwrdd Iechyd.
Cynllun Blynyddol Busnes y Bwrdd 
Mae'r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu rhestr o'r busnes y mae wedi'i gynllunio ar gyfer ei gylch o Gyfarfodydd Bwrdd. Er bod yr agenda ar gyfer Cyfarfodydd y Bwrdd yn ddeinamig, mae'r Cynllun Blynyddol yn rhoi trosolwg lefel uchel o'r busnes sydd wedi'i drefnu sy'n debygol o gael ei gyflwyno ar adeg benodol yn y flwyddyn.
Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon
Yn yr un modd â phob corff corfforaethol mawr arall, mae'n rhaid i'r Bwrdd Iechyd gyhoeddi adroddiad blynyddol erbyn 30ain Medi bob blwyddyn. Bydd yn cael ei gyflwyno'n ffurfiol yn y cyfarfod cyhoeddus blynyddol ym mis Medi.
Pwyllgorau'r Bwrdd Iechyd a Grwpiau Cynghori
Mae'r Bwrdd Iechyd yn croesawu ac yn annog aelodau o'r cyhoedd a'r wasg i ddod i gyfarfodydd y Bwrdd a'i Bwyllgorau. Ni chaiff y cyhoedd na'r wasg siarad yn y cyfarfodydd (oni bai fod trefniant arbennig wedi cael ei wneud).
Cofrestr Risg Gorfforaethol
Y Gofrestr Risg ddiweddaraf a gymeradwywyd gan y Bwrdd ar gyfer y Bwrdd Iechyd ynghyd a'r polisi rheoli risg diweddaraf a'r asesiad effaith cydraddoldeb cysylltiedig.

Strategaeth a Chynllun Pobl
Ein gweledigaeth yw creu gogledd Cymru iachach, â chyfle i bawb gyflawni eu potensial yn llawn. Mae hyn yn golygu y dylai pobl gogledd Cymru dros amser, brofi ansawdd bywyd gwell a byw yn hirach.

Adroddiadau Budd Cyhoeddus Terfynol yr Ombwdsmon 

Iechyd Cyhoeddus Gogledd Cymru
Adroddiad Blynyddol Iechyd y Cyhoedd 2022, Iechyd Cyhoeddus Gogledd Cymru. Yn canolbwyntio ar les meddyliol.

Safonau Iechyd

Cyhoeddwyd Safonau Gofal Iechyd yng Nghymru “Creu’r Cysylltiadau, Cynllun Oes” yn wreiddiol yn 2005 a daeth yn weithredol yn ystod Mehefin 2005:  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/41920

Strategaeth Digidol

Digidol yw’r dyfodol ac rydym yn gwybod bod angen i ni gynyddu cyflymder o ran cyflawni, a chefnogi pobl drwy’r newid hwn, uchafu ein cyllidebau ac arian ychwanegol gyda chynllun clir ar gyfer cyflawni heddiw ac ar gyfer y dyfodol.

Strategaethau Ymgysylltu
Mae cynnwys pobl yn y gwaith o gynllunio, dylunio a darparu gwasanaethau'n helpu i lunio partneriaethau gyda chymunedau, cydnabod materion lleol a nodi meysydd lle mae angen gwella gwasanaethau ac mae hyn yn rhan o'r Strategaethau Ymgysylltu.
Polisi Iechyd a Diogelwch 
Mae rheoli iechyd a diogelwch yn rhan ganolog o reoli busnes y Bwrdd Iechyd ac mae'r gyfraith yn mynnu bod gan y Bwrdd Iechyd Bolisi Iechyd a Diogelwch ysgrifenedig. 
Fframwaith Perfformiad ac Atebolrwydd

Mae’r Fframwaith Perfformiad ac Atebolrwydd yn amlinellu sut all y Bwrdd Iechyd ddynodi meysydd o ragoriaeth yn hawdd ar gyfer ei rannu a’i ddathlu’n ehangach a meysydd lle all fod angen mwy o gefnogaeth. Dyma’r fframwaith y mae’r Bwrdd, Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol, ysbytai, timau arbenigedd ac arweinyddiaeth ardal gofal cychwynnol a chymuned a swyddogaethau corfforaethol yn cael eu dwyn i gyfrir am eu perfformiad.

Strategaeth Gwella Ansawdd
Ein diben yw gwella iechyd a darparu gofal rhagorol i bobl Gogledd Cymru. Mae'r cyfrifoldeb hwn yn eithriadol y o bwysig i ni.
Rheolau Sefydlog ac Offerynnau Ariannol
Mae'n rhaid i Fyrddau Iechyd Cymru gytuno ar Reolau Sefydlog er mwyn rheoleiddio eu trafodion a'u busnes gan gynnwys rhagor o wybodaeth. 
Yr Iaith Gymraeg 
Mae Safonau'r Gymraeg yn set o ofynion statudol sy'n berthnasol i'r Bwrdd Iechyd.