Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol

Mae'n rhaid i Fyrddau Iechyd Lleol Cymru gytuno ar Reolau Sefydlog er mwyn rheoleiddio eu trafodion a'u busnes. Maent wedi’u llunio i droi’r gofynion statudol a nodwyd yn Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) 2009 (S.I. 2009/779 (W.67)) yn arferion gweithredu bob dydd. Wrth wneud hyn ynghyd â mabwysiadu Cynllun o benderfyniadau a neilltuwyd i’r Bwrdd; Cynllun o ddirprwyo i swyddogion a phobl eraill; a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog (SFIs), maent yn darparu’r fframwaith rheoleiddio ar gyfer cynnal busnes y Byrddau Iechyd Lleol.

Mae fframwaith llywodraethu ac atebolrwydd y Byrddau Iechyd Lleol yn cael eu datblygu yn unol ag elfennau allweddol y dogfennau hyn, ac maent wedi’u llunio i sicrhau y cyflawnir y safonau llywodraethu da a osodir ar gyfer GIG Cymru.

Rheolau Sefydlog ac Eithrio Amserlen 1, 2 a 4 (Cymeradwywyd v19.0 Ebrill 2018)

Rheolau Sefydlog Amserlen 1 (SORD) V20.0 (Cymeradwywyd Mawrth 2019)

Amserlen 2 SFIs v14.0 (Medi 2016)

Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog 

Amserlen 4 Rheolau Sefydlog WHSCC