Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

31/08/21
Tîm Deieteg y Bwrdd Iechyd yn cefnogi'r nifer uchaf erioed o ysgolion i gynnal gweithgareddau Bwyd a Hwyl dros wyliau'r haf

Bu mwy nag erioed o blant ledled Gogledd Cymru yn mwynhau gweithgareddau bwyd ac ymarfer corff yr haf hwn, gyda chynnydd o bron i 50% yn yr ysgolion a gymerodd ran yn y rhaglen arobryn Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (School Holiday Enrichment Programme - SHEP).

24/08/21
Apêl 'helpu ni helpu chi' Meddygon Teulu Prestatyn, wrth i wasanaethau wynebu galw digynsail

Mae cyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Prestatyn wedi dychwelyd i’w wreiddiau i arwain un o’r meddygfeydd MT mwyaf yng Ngogledd Cymru.

23/08/21
Ysbyty Maelor Wrecsam yn cyhoeddi argraffiad newydd o'r canllawiau uchel eu clod sy'n cael eu gwerthu yn fyd eang

Mae canllaw clinigol sydd wedi dod yn ‘werthwr gorau’ ar gyfer yr Adran Fferylliaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam, yn cyhoeddi ei bedwerydd argraffiad y mis hwn.

20/08/21
Nyrs Glinigol Arbenigol Gastro yn cael ei chydnabod gyda gwobr arbennig

Mae Nyrs Glinigol Arbenigol Gastroenteroleg wedi'i chydnabod am ei sgiliau arwain rhagorol gyda gwobr arbennig.

19/08/21
Miliwn o bigiadau COVID-19 wedi'u rhoi i bobl yn byw neu'n gweithio yng Ngogledd Cymru

Mae dros un filiwn o’r brechiad COVID-19 wedi’u rhoi i bobl sy’n byw neu’n gweithio yng Ngogledd Cymru.

 

19/08/21
Anogir rhieni i sicrhau bod plant yn gyfoes â'r imiwneiddiadau cyn dechrau'r ysgol

MAE ARBENIGWYR IMIWNEIDDIO o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gofyn i rieni sicrhau bod eu plant wedi cael eu brechiadau diweddaraf cyn iddynt ddechrau'r ysgol ym mis Medi.

17/08/21
Partneriaeth unigryw yn helpu bachgen yn ei arddegau gyda chyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar ei fywyd i ehangu ei orwelion

Mae bachgen yn ei arddegau sydd ag anableddau dysgu cymhleth a chlefyd yr arennau wedi cael bywyd newydd, diolch i’r fenter arloesol hon dan arweiniad staff GIG Gogledd Cymru, sydd bellach ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr genedlaethol.

16/08/21
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gynnal digwyddiad recriwtio brechiadau yn barod ar gyfer rhaglen frechu atgyfnerthu'r hydref

Ydych chi awydd chwarae rhan ymarferol yng nghyflwyniad y brechlyn COVID-19 yng Nghymru?

16/08/21
Nyrs o Ogledd Cymru yn cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol

Mae arweinydd nyrsio sy'n angerddol am ehangu sgiliau eraill yn ei phroffesiwn wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol.

16/08/21
Cleifion yn helpu i lywio gwasanaethau COVID-Hir

Mae cleifion â COVID-Hir yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd er mwyn helpu i lywio gwasanaethau yn y dyfodol ar gyfer pobl sydd â'r cyflwr.

11/08/21
Bwrdd Iechyd yn cynnal sesiwn Cwestiwn ac Ateb ar frechlynnau COVID-19 ar gyfer merched beichiog a merched sy'n bwydo o'r fron

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn cynnal dau sesiwn Cwestiwn ac Ateb ar frechlynnau COVID-19 ar gyfer merched beichiog ac sy’n bwydo o’r fron sy’n byw yn Sir y Fflint a Wrecsam.

09/08/21
Tad ifanc a wrthododd i gael brechlyn yn annog eraill i gael eu pigiad o'i wely gofal dwys

Mae tad 42 mlwydd oed sy'n derbyn triniaeth gofal dwys ar ôl bod yn ddifrifol wael gyda COVID-19 yn dweud ei fod yn difaru gwrthod y brechlyn fisoedd ynghynt.

05/08/21
Busnesau Gogledd Cymru'n cael eu hannog i helpu mamau a babanod sy'n bwydo ar y fron i ffynnu

MAE BUSNESAU AR DRAWS Gogledd Cymru i gefnogi bwydo ar y fron trwy ddarparu lleoedd diogel a chroesawgar i famau a babanod i fwydo wrth i gyfyngiadau COVID-19 barhau i lacio.

02/08/21
'Tydi geiriau ddim yn ddigon' – claf yn canmol tîm Fasgwlaidd ar ôl llawfeddygaeth i achub ei fywyd

Mae dyn o Wrecsam a dderbyniodd llawfeddygaeth ar gyfer gwaedu a fygythiodd ei fywyd wedi canmol staff yr ysbyty a achubodd ei fywyd.