Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaeth unigryw yn helpu bachgen yn ei arddegau gyda chyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar ei fywyd i ehangu ei orwelion

Mae bachgen yn ei arddegau sydd ag anableddau dysgu cymhleth a chlefyd yr arennau wedi cael bywyd newydd, diolch i’r fenter arloesol hon dan arweiniad staff GIG Gogledd Cymru, sydd bellach ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr genedlaethol.

Credir mai Darren (19), y mae ei enw go iawn wedi'i newid i amddiffyn ei hunaniaeth, yw'r unigolyn cyntaf yn y DU i dderbyn triniaeth haemodialysis achub bywyd rheolaidd mewn ysbyty cymunedol anabledd dysgu.

Mae'r driniaeth yn cael ei darparu gan nyrsys anabledd dysgu yn Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan, sydd wedi derbyn hyfforddiant arbenigol a chefnogaeth barhaus gan y Tîm Therapi Cartref Arennol, a leolir yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Diolch i'w hymroddiad a'u blaengaredd, mae'r llanc llawn hwyl wedi gallu codi o'i gadair olwyn, gwneud ffrindiau newydd, a chymryd rhan mewn ystod o weithgareddau newydd, gan gynnwys hedfan barcud, teithiau cerdded drwy natur, a hyd yn oed brwydrau taflu dŵr gyda'i ofalwyr!

Mae'r fenter hon, sy'n newid byd, wedi denu cydnabyddiaeth genedlaethol, gyda staff Ward Foelas a Thîm Therapi Arennol yn y Cartref Ysbyty Gwynedd ar y rhestr fer ar gyfer dwy wobr fawreddog gan y Nursing Times.

Mae haemodialysis yn defnyddio peiriant i hidlo gwastraff a dŵr o'r gwaed - lle nad yw arennau unigolyn yn gallu cyflawni'r swyddogaeth hon.

Mae hon yn driniaeth a gaiff y bachgen 19 mlwydd oed nifer o weithiau'r wythnos, i osgoi bod yn ddifrifol wael. Ond roedd ei anghenion cymhleth a’i ymddygiad heriol yn golygu y gallai ei ofal hyd yn ddiweddar gael ei ddarparu’n ddiogel mewn ysbyty plant yn Lloegr yn unig, lle treuliodd 15 mis yn ystod anterth y pandemig COVID-19.

Yn benderfynol o wella ansawdd bywyd Darren a darparu gofal yn agosach at rwydwaith cymorth ei deulu, staff meddygol a nyrsio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr daethpwyd o hyd i ateb unigryw.

Am y pedwar mis diwethaf, mae Darren wedi bod yn derbyn gofal yn ei gartref newydd - Ward Anabledd Dysgu arbenigol Foelas yn Ysbyty Bryn y Neuadd yn Llanfairfechan, Conwy.

Mae'r cynnydd mewn sesiynau dialysis wedi sicrhau bod gan y bachgen, a oedd gynt yn ddibynnol ar gadeiriau olwyn, fwy o egni bellach i gymryd rhan yng ngweithgareddau therapiwtig amrywiol y ward.

Dywedodd Tracey Clement, Rheolwr Ward Foelas:

"Rydym wedi gweld naid enfawr yn ansawdd bywyd Darren ac mae’n parhau i fynd o nerth i nerth. Rydw i mor falch o fy nhîm, sydd wedi mynd y filltir ychwanegol i ddysgu sgiliau newydd a chydweithio â'n cydweithwyr arennol i helpu i ehangu ei orwelion a chaniatáu iddo fyw ei fywyd i'r eithaf.

"Mae nyrsys anabledd dysgu yn amlbwrpas iawn ac rydym bob amser yn barod i ddysgu sgiliau newydd er mwyn gwella ansawdd bywyd ein cleifion."

Dywedodd Sarah Hirst-Williams, Rheolwr y Tîm Dialysis Cartref:

"Mae'r bartneriaeth hon wedi gwella bywyd Darren mewn ffordd na welir fel rheol pan fydd y claf yn dewis haemodialysis cartref, sy'n golygu y gall ddialysu yn llawer amlach na haemodialysis confensiynol mewn ysbyty."

"Gall haemodialysis hirfaith aml ddarparu buddion iechyd tebyg i'r rhai sy'n cael trawsblaniad aren.

"Rhaid i Nyrsys Dialysis yn y Cartref fod yn barod bob amser i feddwl yn greadigol i sicrhau bod ein cleifion yn derbyn y driniaeth orau sy'n addas i'w hanghenion unigol yn eu hamgylchedd eu hunain. Rwy'n credu mai dyma pam fod y ddau dîm wedi gweithio mor dda gyda'i gilydd.

 

"Mae dod â'r ddau dîm ynghyd wedi bod yn amhrisiadwy i'r ddau wasanaeth ac rydym wedi gwneud ffrindiau oes yn ystod y cyfle gwych hwn."