Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

24/12/21
Awgrymiadau gwych ar ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles dros dymor yr Ŵyl

Mae'r Nadolig eleni'n debygol o fod yn wahanol i lawer ohonom. Mae Dr Alys Cole-King, Seiciatrydd Ymgynghorol, wedi rhannu ei hawgrymiadau ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles dros dymor yr Ŵyl.

22/12/21
Gwella hwyliau plant gyda rhoddion Nadolig gan gyfeillion hael

Bydd plant ar ward baediatrig yn derbyn toreth o anrhegion y Nadolig hwn oherwydd haelioni pobl eraill

22/12/21
Cynllun peilot ffonio'r teulu yn helpu perthnasau ac yn arbed amser gwerthfawr i staff gofal yr henoed

Mae syniad syml a ddatblygwyd gan brif nyrs yn sicrhau bod modd i deuluoedd fod ar ben y ffordd am ofal eu perthnasau ac yn arbed amser clinigol gwerthfawr i staff.

22/12/21
Oedolion ifanc yn cael cyfleoedd bywyd sy'n rhoi hwb i'w hyder trwy leoliadau yn y bwrdd iechyd

Chwe oedolyn ifanc yw'r diweddaraf i gael cyfleoedd i ddod o hyd i swydd trwy gynllun sy'n datblygu rhagolygon swydd i'r sawl sydd ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth

22/12/21
Ysbyty Great Ormond Street â diddordeb yng ngwaith arloesol arweinydd ffisiotherapi Betsi

Gofynnwyd i ffisiotherapydd arweiniol a arloesodd bolisi gyda'r nod o ddeall toresgyrn mewn plant â symudedd cyfyngedig siarad yn Ysbyty Great Ormond Street.

Mae’r sefydliad meddygol plant enwog yn Llundain yn un o lawer sydd â diddordeb yng ngwaith Angela Wing o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

21/12/21
Cyfundrefn ymarfer bwrdd iechyd yn helpu dioddefwyr osteoarthritis i "Ddianc rhag Poen"

Mae cyfundrefnau ymarfer corff wedi'u teilwra yn helpu dioddefwyr osteoarthritis yn y Rhyl i leihau'r boen wanychol sy'n gysylltiedig â'r cyflwr.

Mae cleifion sydd â'r cyflwr yn eu pengliniau a'u cluniau eisoes yn elwa o'r cwrs ESCAPE Pain chwe wythnos o hyd, sydd ar gael trwy gyfeiriadau gan feddygon teulu pobl neu ffisiotherapydd.

20/12/21
Tair nyrs yn derbyn yr anrhydedd nyrsio fwyaf

Mae tair nyrs sydd wedi eu lleoli ar draws y Bwrdd Iechyd wedi derbyn gwobr fawreddog i gydnabod eu cyfraniad i'r proffesiwn.

16/12/21
Gwaith cyflwyno'r pigiad atgyfnerthu yng Nghanolfan OpTIC yn parhau ar garlam er gwaethaf fandaliaeth yn hwyr y nos

Mae gwaith Betsi Cadwaladr i gyflwyno pigiad atgyfnerthu Covid yn parhau'n ddibaid er gwaethaf fandaliaeth yn un o'i ganolfannau brechu nos Fercher.

Roedd Canolfan OpTIC yn Llanelwy yn croesawu'r sawl a oedd ag apwyntiadau ar gyfer eu pigiadau o 8.30am fore dydd Iau, er bod 17 o ffenestri wedi'u torri.

16/12/21
Dyfarnu Statws Canolfan Ragoriaeth Tessa Jowell i Rwydwaith Lerpwl a Gogledd Cymru

Mae Rhwydwaith Lerpwl, yn cynnwys Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolfan Walton, Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Canolfan Ganser Clatterbridge a Chanolfan Trin Canser Gogledd Cymru, wedi ennill statws Canolfan Ragoriaeth ar ôl asesiadau trwyadl dan arweiniad arbenigwyr o Genhadaeth Canser yr Ymennydd Tessa Jowell (TJBCM).

13/12/21
Nod bwrdd iechyd a hosbis yw dod yn 'arweinydd y byd' ym maes gofal diwedd oes plant

Nod partneriaeth arloesol rhwng bwrdd iechyd ac elusen hosbisau yw gwneud Gogledd Cymru yn “arweinydd byd” wrth ofalu am blant â chyfyngiadau bywyd

09/12/21
Ysbyty yn yr Wyddgrug yn goleuo ei goeden atgofion Nadolig gyntaf

Fe wnaeth Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug oleuo ei goeden atgofion Nadolig gyntaf yr wythnos hon, er mwyn i bobl ddathlu a chofio anwyliaid a chleifion sydd wedi'n gadael ni.

08/12/21
Ysbyty Llandudno yn mabwysiadu menter aeaf i helpu i leddfu pwysau ar welyau mewn safleoedd eraill

Mae staff yn gobeithio y bydd menter aeaf yn Ysbyty Llandudno yn helpu i leddfu pwysau ar welyau mewn safleoedd eraill o amgylch Gogledd Cymru

08/12/21
Cydnabod Gweithwyr Cymorth Nyrsio am fynd gam ymhellach i gefnogi cleifion a chydweithwyr

I ddathlu Diwrnod y Gweithwyr Cymorth Nyrsio eleni, gwahoddwyd staff o Sir y Fflint a Wrecsam i enwebu cydweithwyr i dderbyn cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad am yr ymroddiad a ddônt i’w rôl.

06/12/21
Dewch i gwrdd â'r tîm sy'n darparu cefnogaeth sy'n 'newid bywyd' i bobl ddigartref sy'n byw gyda hepatitis C.

Mae rhaglen driniaeth gyflym a ddarperir gan staff y GIG yn cael effaith sy'n ‘newid bywyd’ ar bobl ddigartref yng Ngogledd Ddwyrain Cymru sy’n byw gyda firws hepatitis C.

03/12/21
Pasbort newydd i wella gofal cathetr ac i helpu i leihau heintiau y gellid eu hosgoi

Mae ymgyrchydd iechyd sydd wedi cael 14 o lawdriniaethau mewn cyfnod o ddeng mlynedd wedi cefnogi cymorth newydd i'r sawl sy'n defnyddio cathetr fel rhan o ymdrech i drechu heintiau y gellid eu hosgoi.

03/12/21
Astudiaeth a gefnogir gan wirfoddolwyr Wrecsam yn cyhoeddi data atgyfnerthu COVID-19

Dengys canlyniadau treial COV-BOOST ledled y DU fod chwe brechlyn COVID-19 yn ddiogel ac yn hybu imiwnedd i bobl sydd wedi cael dau ddos o AstraZeneca neu Pfizer-BioNTech.

02/12/21
Myfyrwyr Cadetiaid Nyrsio newydd yn ymuno ag Ysbyty Maelor Wrecsam fel rhan o bartneriaeth â Choleg Cambria

Mae dyfodol nyrsio Gogledd Cymru cyn iached â’r gneuen yn dilyn partneriaeth arloesol rhwng Coleg Cambria a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

02/12/21
'Rydym yn arloeswyr' meddai meddyg ymgynghorol BIPBC sy'n defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i wella diagnosis o ganser y brostad

Mae meddyg ymgynghorol, y cyntaf yn y DU i ddefnyddio teclyn deallusrwydd artiffisial (Al) i wneud diagnosis o ganser y brostad, wedi galw ei hun a’i gydweithwyr yn “arloeswyr”.

01/12/21
Ysbyty Maelor Wrecsam yn agor uned Gofal Brys Llawfeddygol yr Un Diwrnod newydd i helpu i wella amser triniaeth cleifion

Mae uned Gofal Brys Llawfeddygol yr Un Diwrnod (SDEC) newydd wedi agor yn Ysbyty Maelor Wrecsam i gleifion gael mynediad cyflymach a haws ar gyfer cyflyrau llawfeddygol.

01/12/21
Meddyg o Ysbyty Gwynedd yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o lawfeddygon benywaidd

Mae meddyg yn Ysbyty Gwynedd yn ysbrydoli merched ifanc i ddod yn genhedlaeth newydd o lawfeddygon.