Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

29/03/22
Canolfan Frechu Glannau Dyfrdwy yn cau ar ôl cynnig dros 220,000 o ddosiau

Mae staff a gwirfoddolwyr o Ganolfan Frechu Torfol Glannau Dyfrdwy wedi diolch i'r gymuned am eu cefnogaeth wrth i'r ganolfan gau yr wythnos hon. 

25/03/22
Torri pob record brechu rhag y ffliw gan amddiffyn mwy o bobl yng Ngogledd Cymru nag erioed

Mae cyfanswm o fwy na 316,000 o frechlynnau ffliw wedi’u rhoi gan bractisau meddygon teulu, fferyllwyr cymunedol, nyrsys ardal ac ysgol ers mis Medi.

24/03/22
Atgyfeirio cyflym er mwyn rhoi diagnosis canser yn gynt

Mae clinigau newydd yng Ngogledd Cymru yn helpu i roi diagnosis cyflymach i gleifion â symptomau sy’n peri pryder, ac mae hyn yn rhan o waith ledled y wlad i leihau amseroedd aros ar gyfer canser.

23/03/22
Ysbyty Gwynedd yn lansio rhaglen gymalau newydd rhithiol ar-lein er mwyn paratoi cleifion ar gyfer llawdriniaethau

Erbyn hyn, mae cleifion sy’n aros am osod clun neu ben-glin newydd yn cael cynnig mynychu ysgol rithwir am gymalau er mwyn dysgu mwy am eu llawdriniaethau a’u paratoi nhw ar eu cyfer.

18/03/22
Gweinidog yn cael gwledd gerddorol ar ymweliad â ward IV sy'n chwalu Covid yn Llandudno

Llwyddodd cerddor ifanc a gafodd driniaeth arloesol ar gyfer Covid-19 mewn ysbyty yn Llandudno, i daro tant yn ystod ymweliad diweddar gweinidog iechyd Cymru.

16/03/22
Ymarferydd y GIG sy'n defnyddio poenydio dros ei rywioldeb ei hun i gefnogi pobl ifanc LHDTC+ eraill.

Yn sefyll ar ymyl clogwyn, yn syllu trwy ddagrau ar y creigiau islaw, roedd Aled Griffiths yn meddwl mai ei ben-blwydd yn 21 oed fyddai ei ben-blwydd olaf.

 

15/03/22
Cleifion canser y brostad ar draws Gogledd Cymru yn elwa o raglen wyliadwriaeth newydd

Gall cleifion canser y brostad yng Ngogledd Cymru bellach osgoi arosiadau pryderus am apwyntiad trwy weld eu canlyniadau gwaed ar-lein cyn gynted ag y byddant ar gael.

14/03/22
Sefydlu rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot

Mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot, sy’n galluogi llawfeddygon i wneud triniaethau cymhleth yn fwy manwl a chyda mwy o reolaeth.

10/03/22
Gwirfoddolwyr yn helpu bywiogi Canolfan Iechyd Plant Ysbyty Maelor Wrecsam

Daeth plant, pobl ifanc a gwirfoddolwyr eraill at ei gilydd i greu gwaith celf newydd i fywiogi ystafelloedd clinig iechyd plant yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

08/03/22
Fferyllfeydd cymunedol Gogledd Cymru yn cyflwyno gwasanaeth casglu presgripsiwn 24/7

Mae fferyllfeydd cymunedol yng Ngogledd Cymru yn croesawu technoleg fodern i alluogi pobl i gasglu presgripsiynau 24 awr y dydd.

07/03/22
Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2022 – dewch i gwrdd â rhai o'r merched ysbrydoledig sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn ddathliad byd-eang o gyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol merched. 

07/03/22
Noson i ddathlu a llongyfarch Dysgwyr Cymraeg Betsi
04/03/22
Beryl Benigamp yn mynd i borfeydd newydd ar ôl 37 mlynedd yn ymladd dros ddioddefwyr canser gogledd Cymru

Mae nyrs ymroddedig a gafodd ddiagnosis o ganser, a fu'n brwydro wedyn i sicrhau gwasanaethau o'r radd flaenaf i drigolion Gogledd Cymru drwy gydol ei bywyd gwaith, yn mynd i borfeydd newydd yn llythrennol.

Bydd Beryl Roberts, pennaeth nyrsio gwasanaethau canser Betsi Cadwaladr, yn rhoi'r gorau i ddefnyddio ei watsh boced ar ddiwedd mis Mawrth - ar ôl 37 mlynedd fel nyrs canser

04/03/22
Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth cymharu pedwaredd ddôs atgyfnerthu brechlyn COFID-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil i'r defnydd o frechlyn COFID-19 sydd yn targedu'r amrywiolyn Omicron pan roddir y bedwaredd ddôs. 

03/03/22
Endosgopi Capsiwl wedi'i gyflwyno yn Ysbyty Gwynedd

Mae camera bach, wedi’i amgáu mewn pilsen, bellach yn cael ei ddefnyddio yn Ysbyty Gwynedd i helpu canfod annormaleddau yn y coluddyn bach.

02/03/22
Mam o Sir y Fflint yn canmol gwasanaeth iechyd meddwl 'sy'n achub bywyd' a'i helpodd yn ystod ei horiau tywyllaf

Mae mam o Sir y Fflint a geisiodd ladd ei hun ar ôl cael anawsterau a thrawma cam-drin rhywiol wedi talu teyrnged i wasanaeth cymorth iechyd meddwl ‘sy'n achub bywyd’.