Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

31/03/2020
Venue Cymru Llandudno fydd y lleoliad cyntaf ar gyfer ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru

Venue Cymru fydd lleoliad cyntaf ysbyty dros dro yng Ngogledd Cymru

30/03/2020
iPads wedi cael eu rhoi i Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd i helpu cleifion gadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd

Mae Uned Gofal Dwys Ysbyty Glan Clwyd wedi derbyn rhodd o iPads i helpu cleifion aros mewn cysylltiad â'u teuluoedd.

30/03/2020
Gwaith ar y gweill i wella capasiti gofal iechyd ar draws Gogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn symud ymlaen gyda’i gynlluniau i wella capasiti i ofalu am gleifion sydd â COVID-19

27/03/2020
Meddygon a chleifion hŷn yn cadw mewn cysylltiad drwy ymgynghoriadau dros y ffôn

Mae cleifion hŷn sydd yn ynysu’n gymdeithasol oherwydd yr achosion o COVID-19 yn awr yn cael ymgynghoriadau dros y ffôn i gadw mewn cysylltiad â’u meddygon.

26/03/2020
Gwahardd ymweliadau ar draws holl ysbytai Gogledd Cymru

Mae ymweld â holl ysbytai Gogledd Cymru wedi’i wahardd er mwyn helpu i atal rhag ymledu COVID-19.

24/03/2020
Skype yn helpu cleifion a theuluoedd i gadw mewn cysylltiad ar ward ysbyty yn Wrecsam

Mae staff parod eu cymwynas ar ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi trefnu ymweliadau rhithwir trwy Skype er mwyn sicrhau bod eu cleifion yn gallu cadw mewn cysylltiad â'u teuluoedd.

22/03/2020
Nyrs 'ysbrydoledig' wedi'i chydnabod gyda gwobr Seren Betsi

Mae nyrs Gofal Critigol o Ysbyty Maelor Wrecsam a ddisgrifiwyd gan ei chydweithwyr fel 'ysbrydoliaeth' wedi derbyn gwobr arbennig.

 

19/03/2020
Sefydlu Unedau Profi i roi profion blaenoriaeth i staff y GIG am y Coronafeirws Newydd

Mae Unedau Profi Covid-19 newydd drwy ffenest y car wedi eu sefydlu mewn tri lleoliad ar draws Gogledd Cymru i gefnogi'r ymateb i fynd i’r afael â’r Coronafeirws Newydd (COVID 19).

 

Ar hyn o bryd, bydd yr Unedau Profi ond yn rhoi profion blaenoriaeth i weithwyr y GIG sy'n ymwneud â'r ymateb i achosion Covid-19.

18/03/2020
Gohirio apwyntiadau cleifion allanol a llawdriniaethau nad ydynt yn frys fel rhan o gynllun i reoli achosion Covid-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwneud y penderfyniad anodd i ddechrau gohirio llawdriniaethau, triniaethau ac apwyntiadau cleifion allanol nad ydynt yn rhai brys, er mwyn canolbwyntio adnoddau ar ofalu am gynnydd disgwyliedig mewn cleifion Covid-19 y mae arnynt angen gofal ysbyty. Bydd yr holl bethau hyn yn dechrau cael eu gohirio ar draws Gogledd Cymru o ddydd Iau 19 Mawrth.

15/03/2020
Prosiect bywydau iachach, hapusach yn ganolog mewn ysgol gynradd yn Sir y Fflint

Mae codi ymwybyddiaeth am fywydau iachach a hapusach wedi'i osod yn gadarn ar gwricwlwm ysgol yn Sir y Fflint diolch i brosiect dan arweiniad tîm Atal Codymau Ysbyty Maelor Wrecsam.

13/03/2020
Dynes o Fangor mewn adferiad o ddibyniaeth ar gyffuriau'n talu teyrnged i raglen therapi a newidiodd ei bywyd.

Mae dynes o Fangor a ddihangodd rhag bywyd o drais a bod yn gaeth i gyffuriau, diolch i raglen therapi a newidiodd ei bywyd, yn dweud ei bod am roi gobaith i eraill bod adferiad yn bosibl.

 

10/03/2020
Cynlluniau i ymestyn gwasanaeth Parcio a Theithio Ysbyty Glan Clwyd am 12 mis arall

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymestyn y gwasanaeth Parcio a Theithio yn Ysbyty Glan Clwyd am 12 mis ychwanegol wrth i gynlluniau ar gyfer gwelliannau hir dymor i’r ddarpariaeth parcio yn yr ysbyty gael eu datblygu.

10/03/2020
Sefydlu Unedau Profi Cymunedol i helpu i gefnogi diagnosis o Coronavirus Newydd

Mae tair Uned Profi Cymunedol (CTU) wedi cael eu sefydlu yng Ngogledd Cymru i gefnogi’r ymateb i fynd i’r afael â Coronavirus Newydd (COVID 19). Bydd yr unedau gyrru i mewn yn helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr fodloni’r galw am brofion dros yr wythnosau nesaf.

06/03/2020
Cyflwyno gwobr iechyd i weithredwr switsfwrdd Glan Clwyd a helpodd glaf pan oedd ei angen fwyaf

Mae gweithredwr switsfwrdd a feddyliodd yn gyflym a helpu galwr i gael mynediad at ofal a chymorth pan oedd ei angen arno fwyaf wedi cael canmoliaeth ar ffurf gwobr arbennig y Bwrdd Iechyd.