Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

31/07/20
Mae'r trosglwyddiad yng nghymuned Wrecsam yn is nag y tybiwyd, oherwydd dau achos newydd sydd wedi'i nodi hyd yma

Dim ond dau achos newydd o'r Coronafeirws sydd wedi'i nodi hyd yma mewn canolfannau profi cymunedol hygyrch yn Wrecsam, sy'n awgrymu bod trosglwyddiad y feirws yn y gymuned yn is na'r hyn a dybiwyd yn flaenorol.

29/07/20
Mam i fachgen 13 oed a fu bron â boddi yn y môr yn diolch i'r gwasanaethau brys a achubodd ei fywyd

Mae mam i fachgen 13 oed a fu bron â boddi yn y môr wedi diolch i'r gwasanaethau brys am achub bywyd ei mab.

23/07/20
Canmoliaeth i'r Tîm Awdioleg am eu 'caredigrwydd' a 'thosturi' tuag at ddynes 98 oed

Mae’r Tîm Awdioleg wedi derbyn cryn ganmoliaeth wedi iddynt helpu dynes 98 oed a gafodd drafferthion gyda’i diffyg clyw yn ystod y pandemig.

20/07/20
Gweithredwr switsfwrdd Ysbyty Gwynedd yn paratoi ar gyfer naid awyren er cof am ei bartner

Mae gweithredwr switsfwrdd yn Ysbyty Gwynedd yn gwneud naid awyren er cof am ei bartner a fu farw.

17/07/20
Datganiad - Llywodraeth Cymru wedi diweddaru canllawiau ar ymweld ag ysbytai

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru eu harweiniad i GIG Cymru ynghylch ymwelwyr yn dod i’n safleoedd yn cynnwys y rhai sy’n dod gyda chleifion i apwyntiadau megis sganiau.

17/07/20
Busnesau yn cael gwahoddiad i gystadlu mewn cystadleuaeth i roi brechiadau'n ddiogel

Mae mentrau ar draws Cymru yn cael gwahoddiad i feddwl am ffordd arloesol i ddatrys yr heriau i frechu'r cyhoedd yn ddiogel ac effeithiol fel rhan o'r Fenter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) diweddaraf

16/07/20
Unigolyn sydd wedi goroesi ataliad y galon yn ymuno â thîm nyrsio i dynnu sylw at arwyddion trawiad ar y galon ymysg merched

Mae unigolyn a oroesodd drawiad ar y galon ac ataliad y galon am i ferched fod yn ymwybodol o’r arwyddion sy’n dangos y gallai fod ganddynt drafferthion o ran y galon.

15/07/20
Ysbyty Maelor Wrecsam yn defnyddio ffyrdd arloesol i helpu cleifion fod yn ffit ar gyfer llawfeddygaeth yn ystod COVID-19

Er y pandemig cyfredol, mae staff yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi dod o hyd i ffyrdd newydd i barhau i helpu cleifion fod yn ffit ar gyfer llawfeddygaeth er mwyn lleihau'r risg o gael cymhlethdodau yn dilyn eu llawdriniaeth. 

15/07/20
Ymestyn rhaglen cymorth cyflogaeth sy'n unigryw i Ogledd Cymru, yn wyneb pryder ynghylch effeithiau economaidd ac iechyd meddwl COVID-19

Mae pobl sy'n cael anhawster i ddod o hyd i swydd neu i'w chadw oherwydd anawsterau iechyd meddwl yn cael eu hannog i fanteisio ar raglen MI FEDRAF Weithio, sy'n rhoi cymorth dwys gan arbenigwyr cyflogaeth a gweithwyr iechyd proffesiynol.

10/07/20
Gwasanaeth Fasgwlaidd unedig Gogledd Cymru yn lleihau amseroedd aros ar gyfer llawdriniaeth

Mae gwaith tîm gwell a dull Gogledd Cymru gyfan i drefnu llawdriniaethau wedi gweld gwelliannau sylweddol ar gyfer cleifion gyda methiant yr arennau.

09/07/20
Canmol Llawfeddyg Orthopaedig yn Ysbyty Gwynedd am ddarparu rhaglen hyfforddiant ardderchog

Mae llawfeddyg yn Ysbyty Gwynedd wedi cael ei gydnabod am ddarparu cyfleoedd dysgu ardderchog ac am wella sgiliau llawfeddygol y rheiny sydd yno dan hyfforddiant. 

06/07/20
Anesthetydd o Ysbyty Gwynedd yn cael ei benodi i rôl newydd o fri i helpu i hyfforddi'r gweithlu gofal iechyd ar gyfer y dyfodol

Mae Meddyg o Ysbyty Gwynedd wedi cael ei benodi ar gyfer rôl newydd o fri gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), i oruchwylio darparu hyfforddiant efelychiad ymysg gweithwyr gofal iechyd.

02/07/20
Tîm Endosgopi Ysbyty Gwynedd yn cael eu canmol i'r cymylau gan glaf

Mae tîm Endosgopi Ysbyty Gwynedd wedi cael canmoliaeth fawr gan glaf ar ôl iddi gael 'gofal gwych' yn dilyn ymweliad diweddar â'r uned.