Canmol Llawfeddyg Orthopaedig yn Ysbyty Gwynedd am ddarparu rhaglen hyfforddiant ardderchog

Mae llawfeddyg yn Ysbyty Gwynedd wedi cael ei gydnabod am ddarparu cyfleoedd dysgu ardderchog ac am wella sgiliau llawfeddygol y rheiny sydd yno dan hyfforddiant. 

Mae Mr Muthu Ganapathi, Llawfeddyg Ymgynghorol Trawma ac Orthopaedig, wedi cael ei enwebu ar gyfer y wobr flynyddol ‘Hyfforddwr y Flwyddyn’, sy’n cael ei ddewis gan y rheiny sydd dan hyfforddiant ar draws Cymru.

Mae Mr Ganapathi, sydd wedi cael ei enwebu am y wobr gan un o’i gyn-gofrestryddion, yn Arweinydd Addysg Orthopaedig yn Ysbyty Gwynedd, ac yn goruchwylio rhaglen addysg a hyfforddiant llawfeddygon dan hyfforddiant yn yr adran Trawma ac Orthopaedig. 

Dywedodd: “Mae’n fraint cael fy enwebu gan un o fy nghyn lawfeddygon dan hyfforddiant, mae'n wastad yn dda cael adborth positif am yr addysgu a ddarperir yma yn Ysbyty Gwynedd.

“Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi addasu ein rhaglen sydd wedi helpu i ddarparu hyfforddiant o’r ansawdd uchaf i’r rheiny dan hyfforddiant.

“Pan fydd y rheiny dan hyfforddiant yn ymuno â ni yma yn Ysbyty Gwynedd ar gyfer eu cylchdro cyntaf rydym yn asesu eu lefel ac yn sicrhau ein bod yn gosod nodau ac amcanion fel rhan o’u hyfforddiant.

“Mae’n bwysig i ni fel adran ein bod yn rhoi cyfleoedd i’r rheiny dan hyfforddiant i ddatblygu a dysgu mewn unrhyw amgylchedd clinigol, p’un ai ei fod ar rowndiau ward neu yn y theatrau.

“Fel hyfforddwr mae bob amser yn bleser gweld ein llawfeddygon y dyfodol yn datblygu yn ystod eu cyfnod gyda ni a’u gweld yn gwella eu sgiliau llawfeddygol.”

Mae cofrestrydd presennol Mr Ganapathi, Mr Luke Nugent, yn canmol yr hyfforddiant a ddarperir yn yr ysbyty’n fawr.

Dywedodd: “Ar hyn o bryd rwyf yn fy ail flwyddyn yn Ysbyty Gwynedd ac mae’r hyfforddiant yr wyf wedi’i gael wedi bod yn ardderchog.

“Rwy’n teimlo bod y Meddygon Ymgynghorol yn gefnogol iawn ac yn ogystal â’n dyletswyddau clinigol arferol rydym yn cael cynnig nifer o ffyrdd i ddatblygu ein gwybodaeth fel mynychu cyfarfodydd Arthroplasti bob deufis lle gallwn drafod achosion diddorol.

“Mae yna ddiwylliant o addysgu yma nad ydych yn ei weld yn y rhan fwyaf o ysbytai ac rwy’n teimlo fy mod wedi gwella fy sgiliau a fy ngwybodaeth yn fawr dan arweiniad yr adran Orthopaedig.”

Dywedodd Dr Damian McKeon, Cyfarwyddwr Clinigol Addysg Feddygol yn Ysbyty Gwynedd: “Mae’r Adran Orthopaedig yn Ysbyty Gwynedd wedi cael trawsnewidiad diwylliannol enfawr yn nhermau bod yn un o’n hadrannau addysgol gorau dros y 18 mis diwethaf.

“Mae’r tîm wedi edrych ar feddygon a ffisigwyr cyswllt o bob gradd ac wedi croesawu eu hanghenion hyfforddiant sydd wedi dod â nhw ynghyd fel tîm, sydd yn ei dro wedi darparu gofal ardderchog i’n cleifion.”

Ychwanegodd Dr Karen Mottart, Cyfarwyddwr Meddygol yn Ysbyty Gwynedd:  “Hoffwn longyfarch Mr Ganapathi ar ei enwebiad – mae’n wych clywed adborth mor bositif gan y rheiny sydd gennym yma dan hyfforddiant.

“Rwy’n arbennig o falch bod ein hadran Trawma ac Orthopaedig yn cael ei chydnabod am wobr addysgol - mae’n wych eu bod yn cael cydnabyddiaeth am yr holl ymdrech sy’n cael ei roi i wella addysg gynaliadwy yn eu hadran.”