Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

29/01/2020
Prydau bwyd iach am bris gostyngol yn cael eu gweini i staff Ysbyty Glan Clwyd

Mae dietegwyr a staff arlwyo yn rhannu prydau bwyd sy'n hawdd eu gwneud, yn iach ac yn fforddiadwy gyda staff Ysbyty Glan Clwyd. Mae'r cydweithwyr coginio yn cydweithio i helpu staff y GIG i gasglu arferion bwyta iach drwy'r fenter Bwyd Iach, Staff Iach.

29/01/2020
Rhaglen ddogfen nyrsio yn rhoi cip olwg ar fywyd Nyrs Gofal Dwys

Mae dwy nyrs sy'n gofalu am gleifion difrifol wael Ysbyty Gwynedd yn ymddangos ar raglen ddogfen newydd.

28/01/2020
Tad a roddodd ei aren er mwyn achub bywyd ei ferch yn galw ar fwy o bobl i drafod rhoi organau

Mae tad a roddodd ei aren er mwyn achub bywyd ei ferch ifanc yn annog yr holl deuluoedd i siarad am roi organau.

28/01/2020
Annog pobl sy'n byw â chyflyrau resbiradol i aros yn iach dros y Gaeaf.

Mae uwch nyrs yng Ngogledd Cymru yn annog pobl sydd â pherygl o anawsterau anadlu i gymryd gofal ac aros yn iach dros y misoedd nesaf. Anogodd Dr Angela Roberts, Nyrs Arweiniol Gofal Cychwynnol (Ardal y Canol) i bobl sy'n byw â chyflyrau resbiradol megis COPD neu asthma ddilyn cyngor meddygol i leihau'r risg o fod yn sâl dros y gaeaf.

21/01/2020
Arbenigwyr y Galon yn gofyn i'r cyhoedd ymuno â helfa drysor diffibrilwyr yng Ngogledd Cymru

Mae arbenigwyr y Galon yn gwahodd plant ysgol Gogledd Cymru i gymryd rhan mewn helfa drysor all achub bywyd. Mae Julie Starling, nyrs Arrhythmia a Tomos Hughes, swyddog cefnogi Diffibrilwyr Cymuned Mynediad Cyhoeddus Gogledd Cymru eisiau i wylwyr roi gwybod os ydynt yn gweld diffibrilwyr cyhoeddus heb sticer wyrdd nodedig arno.

20/01/2020
Wythnos Atal Canser Serfigol: Llawfeddyg Gynaecoleg yn Ysbyty Gwynedd yn annog merched i gael prawf sgrinio serfigol

I nodi Wythnos Atal Canser Serfigol, mae'r Oncolegydd Ymgynghorol Gynaecoleg, Richard Peevor yn annog merched i sicrhau bod eu profion ceg y groth yn gyfredol.

14/01/2020
Cwpwl yn diolch i dîm Cardiaidd Wrecsam a Sir y Fflint a helpodd nhw i ddechrau ar eu ffordd o fyw iach a arweiniodd atynt i golli 10 stôn rhyngddynt

Mae cwpwl o Sir y Fflint wedi diolch i staff y GIG ar ôl iddynt golli bron i 10 stôn rhyngddynt gyda help Gwasanaeth Cardiaidd Wrecsam a Sir y Fflint.

13/01/2020
Rhaglen ddogfen newydd yn dangos yr heriau a'r gwobrau o fod yn nyrs yn Ysbyty Gwynedd

Mae nyrsys yn Ysbyty Gwynedd yn sêr ar raglen ddogfen newydd sy'n dilyn eu bywydau ar y wardiau. 

09/01/2020
Norofirws – lledaenwch y gair, nid y firws!

Gofynnir i bobl beidio ag ymweld ag ysbytai a chyfleusterau gofal iechyd eraill ar draws Gogledd Cymru os ydynt wedi cael unrhyw un o symptomau'r norofirws yn ddiweddar.

09/01/2020
Gwahoddiad i ymuno â Chôr Cyngerdd Awyr Las I CAN

Bydd y côr yn  defnyddio cerddoriaeth i godi ymwybyddiaeth ac arian i gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo gwella iechyd emosiyol a chodi ymwybyddiaeth o gyflyrau salwch meddyliol a ffactorau all effeithio ar ein llesiant yn chwilio am aelodau newydd.

06/01/2020
Deg Awgrym Da ar Sut i Guro Hwyliau Gwael Mis Ionawr

Mae Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi rhannu deg awgrym da ar sut i guro hwyliau gwael Mis Ionawr.