Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/10/2020
Diweddariad ar Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych i gael ei gyflwyno yng nghyfarfod y Bwrdd Iechyd y mis nesaf

Caiff cynlluniau terfynol i ailddatblygu gwasanaethau iechyd yn Y Rhyl eu cyflwyno i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y mis nesaf.

30/10/2020
Cynlluniau'r Bwrdd Iechyd i drawsffurfio'r ffordd mae'n darparu gofal

Mae cynlluniau'n ar y gweill i drawsffurfio'r ffordd y darperir gofal ar draws Gogledd Cymru.

27/10/2020
Teyrnged i nyrs 'ysbrydoledig' yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae staff o Ysbyty Maelor Wrecsam wedi talu teyrnged i'w ffrind a'u cydweithiwr annwyl, Wilbert Llobrera.

27/10/2020
Wrecsam i gefnogi rhaglen dreialu y DU ar gyfer brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn rhaglen dreialu glinigol sy'n astudio brechlyn ymchwiliol yn erbyn COVID-19.

25/10/2020
Dros £220,000 wedi ei roddi i brynu offer hanfodol yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae dros £220,000 wedi ei roddi i  Ysbyty Maelor Wrecsam tuag at offer hanfodol diolch i wirfoddolwyr Gwasanaeth Gwirfoddol Maelor.

23/10/2020
Meddyg o Wrecsam yn annog y cyhoedd i ddilyn y cyfyngiadau newydd sydd ar waith i atal y GIG rhag cael ei orlethu

Wrth i’r cyfnod atal byr ddod i rym ar draws Gogledd Cymru heno, mae Meddyg o Ysbyty Maelor Wrecsam yn annog y cyhoedd i ddilyn y cyfyngiadau sydd ar waith i helpu i ddod ag achosion COVID-19 o dan reolaeth unwaith eto.

21/10/2020
Llawdriniaeth fawr canser y bledren yn dychwelyd i Ogledd Cymru

Mae llawdriniaeth fawr canser y bledren wedi dychwelyd i Ogledd Cymru yn dilyn ymgyrch recriwtio lwyddiannus am lawfeddygon newydd.

20/10/2020
Mae canolfan brofi trwy ffenestr y car Ysbyty Alltwen bellach ar gael i drigolion Dwyfor a Meirionnydd

Mae canolfan brofi trwy ffenestr y car Ysbyty Alltwen bellach ar agor i'r cyhoedd er mwyn ei gwneud yn haws i bobl yn yr ardal fanteisio ar brawf COVID-19 yn agosach i'w cartrefi.

20/10/2020
Rhedwyr o Fae Colwyn yn trechu'r cloc i godi arian at uned gofal arbennig i fabanod

Mae grŵp o redwyr wedi cwblhau gweithgaredd codi arian heriol 24 awr i helpu teuluoedd sydd â phlant gwael ar draws Gogledd Cymru.

20/10/2020
Canolfan Brofi Newydd ar agor yng Nghorwen

Mae canolfan brofi newydd wedi agor yng Nghorwen i’w gwneud yn haws i bobl yr ardal gael apwyntiad am brawf COVID-19 yn nes at eu cartrefi.

12/10/2020
Mae'n iawn i beidio â bod yn iawn: Neges Llinell Gymorth Iechyd Meddwl CALL i bobl ar draws Gogledd Cymru

Mae staff ar linell gymorth iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru'n atgoffa pobl ei fod yn iawn i beidio â bod yn iawn, wrth i'r ardal wynebu cynnydd yn nifer yr achosion COVID-19.

11/10/2020
Porthor Ysbyty Glan Clwyd yn ôl yn ei waith ar ôl gwella o COVID-19

Mae porthor yn Ysbyty Glan Clwyd a dreuliodd bum niwrnod ar beiriant anadlu ar ôl dal COVID-19 wedi dychwelyd i'r gwaith.

09/10/2020
BIPBC yn cyhoeddi partneriaeth newydd i helpu pobl i gael mynediad at therapi iechyd meddwl am ddim ar-lein

Mae pobl yng Ngogledd Cymru sy'n cael anawsterau iechyd meddwl yn cael eu hannog i gael mynediad at ystod o gyrsiau therapi am ddim ar-lein, sydd ar gael heb gyfeiriad gan eu Meddyg Teulu.

07/10/2020
Nyrs diabetes yn annog pobl i edrych allan am arwyddion o Hypoglycaemia fel rhan o wythnos ymwybyddiaeth genedlaethol

Mae nyrs diabetes yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth a hunanreolaeth o hypoglycaemia ymysg oedolion â diabetes, fel rhan o ymgyrch genedlaethol codi ymwybyddiaeth.

07/10/2020
Cefnogi bwyta'n iach yn ein cymunedau

Mae cannoedd o brydau iach wedi eu gweini wrth i’r Bwrdd Iechyd gyflwyno ei fenter bwyta’n iach yn ystod y pandemig COVID-19.

04/10/2020
Tîm Dermatoleg Ysbyty Gwynedd wedi'u henwebu am brif wobr y DU

Mae'r tîm Dermatoleg yn Ysbyty Gwynedd, sydd wedi trawsnewid eu gwasanaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ar restr fer am wobr genedlaethol fawreddog. 

02/10/2020
Nyrs Gofal Critigol a gollodd ei nain i COVID-19 yn annog y cyhoedd i ddilyn y canllawiau er mwyn atal y firws rhag lledaenu

Mae nyrs Gofal Critigol a gollodd ei nain, yn anffodus, i COVID-19 yn annog eraill i ddilyn y canllawiau er mwyn atal rhag lledaenu'r firws.

02/10/2020
Gofyn i gleifion ffonio o flaen llaw ar gyfer Gwasanaeth MIU ardal y Canol i gefnogi'r mesurau pellhau cymdeithasol

Gofynnir i bobl sy'n dymuno cael triniaeth yn Unedau Mân Anafiadau Llandudno, Dinbych a Threffynnon ffonio'r uned cyn ei mynychu.