Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

23/02/22
Plant a phobl ifanc Gogledd Cymru i helpu i ddatblygu Siarter Plant

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mewn partneriaeth â sefydliadau a chynghorau ar draws Gogledd Cymru, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau a chyfleoedd i bobl ifanc helpu i ysgrifennu Siarter Plant, a chreu gwahaniaeth parhaol mewn meysydd sydd o bwys iddynt.

14/02/22
Interniaeth yn Ysbyty Gwynedd yn rhoi hwb enfawr i hyder dyn ifanc ag awtistiaeth

Mae dyn ifanc ag awtistiaeth wedi ffynnu ers derbyn profiad gwaith yn Ysbyty Gwynedd, sydd wedi helpu i roi hwb i’w hyder.

14/02/22
'Roedd poen oherwydd cyflwr anghyffredin iawn o'r ymennydd yn gwneud i mi deimlo fel petasai fy mhen yn cael ei rwygo i ffwrdd'

Mae un o gyn weithwyr y Bwrdd Iechyd, a fu'n dioddef poen lethol dros gyfnod o flynyddoedd wedi esbonio sut y gwnaeth meddyg craff o Ysbyty Glan Clwyd ganfod cyflwr anghyffredin iawn o'r ymennydd.

Bu Joanne Robertson, o Abergele, yn dioddef am ddegawd gyda phoen fwyfwy dirfawr yn ei phen, problemau gyda'r cof, golwg aneglur, problemau gyda'r coluddyn a phroblemau gyda chydbwysedd cyn derbyn diagnosis camffurfiad Chiari.

14/02/22
Mae Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG yn annog teuluoedd yng Nghymru i siarad am roi organau ar Ddydd San Ffolant eleni

Gyda mwy na 300 o bobl ledled y DU, gan gynnwys 11 o gleifion yng Nghymru, yn  aros am drawsblaniad calon ar Ddydd San Ffolant eleni, mae Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn galw ar deuluoedd yng Nghymru i siarad am roi organau.

14/02/22
Cofnodion nyrsio i fynd yn ddigidol fel rhan o system genedlaethol newydd i wella profiad a gofal cleifion

Mae nyrsys o bob rhan o ysbytai llym a chymunedol Gogledd Cymru yn ymuno â system ddigidol newydd Cofnod Gofal Nyrsio Cymru (WNCR) a fydd yn helpu i ddilyn claf ar ei daith gofal iechyd.

09/02/22
Meddyg gofal critigol yn helpu i gyhoeddi llyfr newydd i gefnogi gofal o ansawdd i gleifion difrifol wael

Mae llyfr newydd, a gyd-olygwyd gan feddyg o Ysbyty Maelor Wrecsam, wedi’i gyhoeddi i helpu i arwain gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar y defnydd o uwchsain i ofalu am gleifion sy’n difrifol wael.

03/02/22
Lansio gwasanaeth COVID Hir ar draws Gogledd Cymru

Mae pobl ar draws Gogledd Cymru sydd â symptomau Covid Hir bellach yn gallu manteisio ar gymorth trwy wasanaeth pwrpasol newydd.

03/02/22
Hybiau Cymorth Cymunedol, yn amddiffyn ac yn cefnogi ein cymunedau

Mae ein Hybiau Cymorth Cymunedol wedi dosbarthu mwy na 200,000 o becynnau profi ers cael eu lansio yn yr haf.