Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

21/10/20
Llawdriniaeth fawr canser y bledren yn dychwelyd i Ogledd Cymru

Mae llawdriniaeth fawr canser y bledren wedi dychwelyd i Ogledd Cymru yn dilyn ymgyrch recriwtio lwyddiannus am lawfeddygon newydd.

20/10/20
Mae canolfan brofi trwy ffenestr y car Ysbyty Alltwen bellach ar gael i drigolion Dwyfor a Meirionnydd

Mae canolfan brofi trwy ffenestr y car Ysbyty Alltwen bellach ar agor i'r cyhoedd er mwyn ei gwneud yn haws i bobl yn yr ardal fanteisio ar brawf COVID-19 yn agosach i'w cartrefi.

20/10/20
Rhedwyr o Fae Colwyn yn trechu'r cloc i godi arian at uned gofal arbennig i fabanod

Mae grŵp o redwyr wedi cwblhau gweithgaredd codi arian heriol 24 awr i helpu teuluoedd sydd â phlant gwael ar draws Gogledd Cymru.

20/10/20
Canolfan Brofi Newydd ar agor yng Nghorwen

Mae canolfan brofi newydd wedi agor yng Nghorwen i’w gwneud yn haws i bobl yr ardal gael apwyntiad am brawf COVID-19 yn nes at eu cartrefi.

12/10/20
Mae'n iawn i beidio â bod yn iawn: Neges Llinell Gymorth Iechyd Meddwl CALL i bobl ar draws Gogledd Cymru

Mae staff ar linell gymorth iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru'n atgoffa pobl ei fod yn iawn i beidio â bod yn iawn, wrth i'r ardal wynebu cynnydd yn nifer yr achosion COVID-19.

11/10/20
Porthor Ysbyty Glan Clwyd yn ôl yn ei waith ar ôl gwella o COVID-19

Mae porthor yn Ysbyty Glan Clwyd a dreuliodd bum niwrnod ar beiriant anadlu ar ôl dal COVID-19 wedi dychwelyd i'r gwaith.

09/10/20
BIPBC yn cyhoeddi partneriaeth newydd i helpu pobl i gael mynediad at therapi iechyd meddwl am ddim ar-lein

Mae pobl yng Ngogledd Cymru sy'n cael anawsterau iechyd meddwl yn cael eu hannog i gael mynediad at ystod o gyrsiau therapi am ddim ar-lein, sydd ar gael heb gyfeiriad gan eu Meddyg Teulu.

07/10/20
Nyrs diabetes yn annog pobl i edrych allan am arwyddion o Hypoglycaemia fel rhan o wythnos ymwybyddiaeth genedlaethol

Mae nyrs diabetes yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth a hunanreolaeth o hypoglycaemia ymysg oedolion â diabetes, fel rhan o ymgyrch genedlaethol codi ymwybyddiaeth.

07/10/20
Cefnogi bwyta'n iach yn ein cymunedau

Mae cannoedd o brydau iach wedi eu gweini wrth i’r Bwrdd Iechyd gyflwyno ei fenter bwyta’n iach yn ystod y pandemig COVID-19.

04/10/20
Tîm Dermatoleg Ysbyty Gwynedd wedi'u henwebu am brif wobr y DU

Mae'r tîm Dermatoleg yn Ysbyty Gwynedd, sydd wedi trawsnewid eu gwasanaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf, ar restr fer am wobr genedlaethol fawreddog. 

02/10/20
Nyrs Gofal Critigol a gollodd ei nain i COVID-19 yn annog y cyhoedd i ddilyn y canllawiau er mwyn atal y firws rhag lledaenu

Mae nyrs Gofal Critigol a gollodd ei nain, yn anffodus, i COVID-19 yn annog eraill i ddilyn y canllawiau er mwyn atal rhag lledaenu'r firws.

02/10/20
Gofyn i gleifion ffonio o flaen llaw ar gyfer Gwasanaeth MIU ardal y Canol i gefnogi'r mesurau pellhau cymdeithasol

Gofynnir i bobl sy'n dymuno cael triniaeth yn Unedau Mân Anafiadau Llandudno, Dinbych a Threffynnon ffonio'r uned cyn ei mynychu.

28/09/20
Dynes o Lŷn yn canmol y gofal a gafodd gan dîm yn Ysbyty Gwynedd yn ystod y pandemig COVID-19

Mae dynes o Lŷn wedi canmol staff yn Ysbyty Gwynedd am drawsnewid ei bywyd a'i helpu i gael ei thraed 'tani.

23/09/20
Mae'r Ffliw yn Lladd - amddiffynnwch eich hun, eich cymuned a'r GIG.

Actor Gymru Michael Sheen yn apeilio arnom fobl Gogledd Cymru i gael y brechlyn Fliw.

22/09/20
Ysbyty Maelor Wrecsam yw'r cyntaf yng Nghymru i lansio Rhaglen Rheoli Poen Rhithwir

Y Tîm Poen Cronig yn Ysbyty Maelor Wrecsam yw'r cyntaf yng Nghymru i ddarparu rhaglen rheoli poen rhithwir ar gyfer eu cleifion.

22/09/20
Arweinydd Tîm Nyrsio wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol

Mae uwch nyrs sy'n arwain Nyrsys Ardal Abergele wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr y Deyrnas Unedig gyfan. Mae Amanda Hughes, sy'n Arweinydd Tîm, yn y ras i ennill gwobr Rheolwr Nyrsio’r Flwyddyn yng ngwobrau Gweithlu'r Nursing Times.

16/09/20
Y gwasanaethau ysbyty cyntaf i gynnig ymgynghoriadau fideo yn dilyn treial llwyddiannus

Mae gwasanaeth ymgynghori newydd, Attend Anywhere, yn cael ei ddefnyddio er mwyn helpu cleifion o Ogledd Cymru i gael apwyntiadau heb adael eu cartrefi

15/09/20
Mygydau wyneb clir i'w treialu i gefnogi pobl sydd wedi colli clyw

Mae mygydau wyneb clir yn cael eu treialu ar draws y Bwrdd Iechyd, i gefnogi gwell gofal i bobl â chyflyrau penodol megis colli clyw a dementia. 

14/09/20
Tordyletswydd Data Profi COVID-19 - Datganiad a Chwestiynau Cyffredin

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi heddiw y bu tordyletswydd data'n cynnwys data personol trigolion Cymru sydd wedi profi’n bositif am COVID-19.

11/09/20
Staff Nyrsio'n mynd gam ymhellach i ddarparu cefnogaeth lles i'w cydweithwyr

Gall staff yn Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd yn awr ymweld ag ystafell dawel arbennig i gymryd eiliad iddyn nhw ei hunain diolch i roddion hael gan y gymuned.