Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Cwynion

Rydym yn ceisio rhoi'r gofal a'r driniaeth gorau posibl.  Mae'r mwyafrif helaeth yn hapus gyda'r gofal iechyd y maent wedi'i gael gennym, ond weithiau ni fydd pethau cystal â'r disgwyl. Pan fydd hynny'n digwydd, mae angen i ni wybod beth aeth o’i le i wneud pethau'n well.  

Yn aml, gallwn ddatrys pryderon a phroblemau yn y fan a'r lle. Os oes gennych bryderon am y gofal neu'r gwasanaethau yr ydym yn ei ddarparu, rhannwch eich teimladau a'ch profiadau gyda ni ar y pryd drwy siarad yn uniongyrchol ag aelod o staff ar y ward neu'r adran fel y Rheolwr neu’r Metron.

Os nad ydych yn teimlo'n gyfforddus yn siarad â nhw'n uniongyrchol, neu os ydych yn teimlo nad yw'r mater wedi cael ei ddatrys cysylltwch â'r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS). Bydd ein tîm ymroddedig yn codi pryderon ar eich rhan i ddatrys pethau'n gyflym.  

Os ydych yn dal yn anhapus, gallwch wneud cwyn ffurfiol drwy gysylltu â'r Tîm Cwynion, a fydd yn gofyn i chi ysgrifennu eich pryderon i lawr ar bapur. Gallwn ymddiheuro, ymchwilio a cheisio gwneud pethau'n iawn. Byddwn hefyd yn dysgu gwersi a gwella gwasanaethau pan fydd angen iddynt fod yn well.

Cysylltu â'r Tîm Cwynion

Gwybodaeth Cyswllt y Tîm Cwynion

Cwynion iaith

Bydd unrhyw gwynion yn ymwneud â chydymffurfiad â’r Safonau neu ddiffyg ar ran y Bwrdd Iechyd i ddarparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg, yn cael eu hadrodd i Fforwm Strategol yr Iaith Gymraeg, ac yn dilyn trefn gwynion arferol y Bwrdd Iechyd – Gweithio i Wella / Putting Things Right.

E-form (ailgyfeirio i’r wefan SmartSurvey)

Cyflwynwch eich cwyn ar-lein

Ffôn:  03000 851234
E-mail  BCU.ComplaintsTeam@wales.nhs.uk
Lythyr Tîm Cwynion, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW
Taflen Gweithio i Wella, PDF
Adroddiad Gweithio i Wella 2019/20, PDF
Gwybodaeth mewn Iaith Arwyddo Brydeining (BSL), ar fideo

Cyngor Iechyd Cymuned

Mae gwasanaeth eiriolaeth annibynnol y Cyngor Iechyd Cymuned yn rhoi cymorth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol i'r rheiny sydd eisiau codi pryder.  Dewch o hyd i'ch Cyngor Iechyd Cymuned lleol drwy gysylltu â Bwrdd y Cyngor Iechyd Cymuned yng Ngymhru:

Ffôn: 02920 235558
E-bost: enquiries@waleschc.org.uk
Gwefan: www.communityhealthcouncils.org.uk