Cwynion

Ein nod yw darparu gofal a thriniaeth o’r safon orau un ac mae’n bwysig inni groesawu sylwadau a dysgu yn sgil profiadau pobl, boed y rheini’n brofiadau da neu’n brofiadau gwael. Mae mwyafrif helaeth y bobl yn hapus â’r gwasanaeth maen nhw’n ei gael.

Ond weithiau fydd pethau ddim yn mynd gystal â´r disgwyl. Pan fydd hynny'n digwydd, mae angen i ni edrych ar beth aeth o'i le a cheisio gwella pethau.

Mae hyn yn berthnasol i chi:

  • Os nad ydych chi’n fodlon ar y gofal neu’r driniaeth gawsoch chi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Os ydych chi’n pryderu am rywbeth arall ac yn meddwl y dylen ni wybod amdano.
Beth yw cwyn?

Cwyn yw pan fyddwch chi’n teimlo’n anhapus ynglŷn ag unrhyw wasanaeth mae’r GIG yn ei ddarparu. Wrth ichi sôn wrthym am eich cwyn, fe allwn ni ymddiheuro ichi, ymchwilio i’r mater a cheisio cywiro pethau. Byddwn hefyd yn gallu dysgu gwersi a gwella gwasanaethau lle mae angen iddyn nhw fod yn well. Mae ambell beth na allwn ni ddelio â nhw o dan y trefniadau hyn, er enghraifft:

  • Gofal iechyd neu driniaethau heb fod dan y GIG (gan gynnwys triniaeth ddeintyddol breifat);
  • Cwyn a gafodd ei gwneud ac yr ymchwiliwyd iddi o dan y trefniadau a oedd ar waith cyn 1 Ebrill 2011.

Er mwyn cwyno – gallwch chi gysylltu â'r Tîm Pryderon:

Ffôn: 01248 384 194

Ffacs: 01248 385 318

E-bost: ConcernsTeam.bcu@wales.nhs.uk

Llythyr: Y Tîm Pryderon, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW

I weld yr wybodaeth yma yn Iaith Arwyddion Prydain, cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.youtube.com/watch?v=G4P0M7JVGgE

Dolenni at ddogfennau allweddol: 

Gweithio i Wella – Adroddiad Blynyddol 2018/19

Rhannu: