Neidio i'r prif gynnwy

Cydnabod bydwragedd profedigaeth arbenigol Betsi gan y Prif Swyddog Nyrsio am wasanaeth meincnod

16.05.2022

Mae grŵp o fydwragedd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi derbyn gwobrau am eu gwaith hanfodol yn cefnogi rhieni mewn profedigaeth sy'n dioddef colled beichiogrwydd neu golled o fabi.

Mae'r bydwragedd profedigaeth arbenigol Jan Garrod, Lucy Dobbins a Sarah Griffith yn rhan o Dîm Profedigaeth Snowdrop sy'n gwasanaethu Gogledd Cymru.

Teimlai Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka, fod eu gwaith yn cyfiawnhau Gwobrau Rhagoriaeth unigol i nodi eu rolau tosturiol.

Derbyniodd pob un dystysgrif a bathodyn coffa gan Dr Ruth Wyn Williams ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Bydwragedd - a geiriau twymgalon o werthfawrogiad gan Ms Tranka.

Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2022 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Mewn neges i dîm Snowdrop, dywedodd hi: “Mae’n bwysig bod y proffesiwn bydwreigiaeth yn cael ei gydnabod am y rhan hanfodol y mae’n ei chwarae ym mywydau pobl.

“Mae wedi bod yn wych clywed am ymrwymiad cydweithwyr ledled Cymru a dathlu rôl bydwragedd, sy’n ganolog i ofal mamolaeth pobl.

“Mae’r gwobrau hyn yn adlewyrchiad o faint rwy’n gwerthfawrogi ymroddiad enillwyr y gwobrau, ac rwyf am eu llongyfarch a diolch iddynt am eu holl ymdrechion.”

Canmolodd yn benodol "gefnogaeth profedigaeth amhrisiadwy" y tîm i rieni a theuluoedd ar draws y rhanbarth.

Aeth ymlaen: “Diolch byth mae’r mwyafrif (o feichiogrwydd) yn arwain at faban iach ond mae’r tîm hwn yn adnodd pwysig pan nad yw hynny wedi digwydd. Maen nhw'n helpu teuluoedd i ddelio â'r broses ddifrifol na ddylai fyth ddigwydd.”

Mae Tîm Snowdrop yn derbyn atgyfeiriadau gan wasanaethau gynaecoleg, mamolaeth a newyddenedigol, gan gynnig cymorth i deuluoedd sydd wedi profi colled beichiogrwydd o unrhyw gyfnod beichiogrwydd. Mae hyn yn cynnwys marw-enedigaeth, terfynu beichiogrwydd am resymau meddygol a marwolaeth newyddenedigol hyd at 28 diwrnod.

Wrth iddynt dderbyn eu gwobrau fe ddatgelwyd sut mae eu tîm clos yn cefnogi ei gilydd gyda llwyth gwaith emosiynol mor drwm i'w gario.

Mae Tîm Profedigaeth Snowdrop yn helpu teuluoedd i ymdopi â'u colled emosiynol ond yn hollbwysig maent yn darparu gofal ar unwaith, cynllunio genedigaeth, gwneud atgofion a chynnig cymorth gyda dewisiadau angladd.

Nyrsys endometriosis newydd i wella ymwybyddiaeth a diagnosis yng Ngogledd Cymru - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Gan deilwra cymorth i bob teulu unigol, maent yn cynnig lle diogel i rieni siarad am eu galar a realiti bywyd ar ôl colled – a’u helpu i gael gafael ar asiantaethau ar gyfer unrhyw gymorth arall y gallai fod arnynt eu hangen.

Yn hollbwysig, mae'n lleihau'r nifer o weithiau y mae'n rhaid i deuluoedd adrodd eu straeon torcalonnus, oherwydd parhad y cymorth wrth ymdrin ag un fydwraig arbenigol wrth iddynt ddelio â’r amseroedd anoddaf. 

Eto, nid rhieni yn unig sy'n elwa o'u profiad a'u gwybodaeth. Gall staff gael mynediad at hyfforddiant caniatâd post-mortem amlddisgyblaethol, hyfforddiant profedigaeth a sesiynau gwneud atgofion i sicrhau eu bod yn gallu darparu gofal mewn modd sensitif a gwybodus.

Mae'r tîm hefyd wedi dechrau Clinig Enfys lle gall teuluoedd fynychu eu hapwyntiadau adolygu ond hefyd lle gallant fynychu am ofal yn ystod beichiogrwydd dilynol. Mae'r clinig hefyd yn cefnogi merched sydd wedi dioddef camesgoriad cyson.

Mae Clinig Enfys ar gael yn Wrecsam ar hyn o bryd, fodd bynnag mae cynlluniau ar y gweill i'w cyflwyno yn ysbytai Glan Clwyd a Gwynedd.