Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau Adfer Strôc

Diweddarwyd 01/09/2022  

Mae'r gyntaf o dair Canolfan Adsefydlu Strôc newydd wedi agor yn Ysbyty Eryri yng Nghaernarfon. Disgwylir i'r ail Ganolfan Adsefydlu Strôc agor ddiwedd y flwyddyn hon yn Ysbyty Llandudno, a bydd y drydedd ganolfan yn agor yn y Dwyrain yn gynnar yn 2023, y lleoliad i'w gadarnhau. 

Mae'r uned yn Ysbyty Eryri ynghlwm i Ward Strôc bwrpasol â 12 gwely i gleifion mewnol a reolir gan y tîm amlddisgyblaethol sy’n rhan o’u hadsefydlu. 

Anogir cleifion i gymryd rhan mewn gweithgareddau ac ymarferion wedi’u cynllunio i hybu adferiad ac annibyniaeth, yn cynnwys tasgau hunan-ofal dyddiol, cerdded a chyfathrebu a thasgau gwybyddol - y deellir bod pob un o'r rhain yn gwella’r tebygolrwydd o gael adferiad wedi strôc. 

Mae'r canolfannau ar gyfer cleifion lle nad oes angen triniaeth strôc arbenigol mewn ysbyty acíwt mwyach, ond lle bo dal angen adsefydliad strôc na ellir ei gyflwyno gartref. 

Cefnogir y canolfannau gan ystod lawn o staff amlddisgyblaethol arbenigol yn cynnwys Ffisiotherapyddion, Nyrsys, Meddygon, Seicolegwyr, Therapyddion Iaith a Lleferydd a Therapyddion Galwedigaethol er mwyn sicrhau y caiff cleifion y tebygolrwydd gorau posibl o gael adferiad da ar ôl strôc. 

28/01/2022

Bydd y Rhaglen Gwella Strôc yn agor tair canolfan adfer newydd ar draws Gogledd Cymru, i gleifion nad oes angen gofal meddygol arbenigol arnynt mewn ysbytai llym mwyach, ond sydd angen adferiad strôc na ellir ei ddarparu gartref o hyd.

Pwrpas y canolfannau adfer cleifion mewnol cymunedol arbenigol newydd hyn yw pontio’r bwlch presennol mewn gofal ôl-strôc gan roi’r cyfle gorau posibl i bobl sydd wedi dioddef strôc wella ac addasu yn yr amgylchedd gorau posibl.

Y bwriad yw i’r adferiad i gleifion mewnol cymunedol integredig arbenigol gael ei ddarparu mewn lleoliad sy’n canolbwyntio ar adferiad ym mhob un o dair ardal y Bwrdd Iechyd. Bwriedir agor y ganolfan gyntaf yn Ysbyty Eryri, Caernarfon, yn gynnar yn y gwanwyn, â dwy ganolfan arall ar y gweill ar gyfer Canolbarth a Dwyrain Gogledd Cymru.

Er bydd y rhain yn dri lleoliad ar wahân, byddant yn gweithio’n agos fel gwasanaeth integredig fesul ardal ac ar draws Gogledd Cymru. Mae adferiad arbenigol yn cael ei gydnabod yn eang fel rhan hanfodol o ymadfer ar ôl strôc, gan ddarparu buddion iechyd a gofal cymdeithasol sylweddol i gleifion dros gyfnod hir dymor.

Bydd y canolfannau’n cael eu cefnogi gan ystod lawn o staff amlddisgyblaethol dros gyfnod o saith diwrnod er mwyn sicrhau bod y cleifion yn cael y siawns orau o adferiad da o’u strôc. Bydd hyn yn cynnwys therapydd ymgynghorol ym mhob uned, sy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu’r gwasanaeth adfer yn seiliedig ar therapi.