Neidio i'r prif gynnwy

Atal Strôc

Fel rhan o’r rhaglen, bydd model atal strôc newydd yn cael ei roi ar waith, sy’n canolbwyntio ar wella prosesau ffibriliad atrïaidd (AF), rhythm calon annormal mewn cleifion, a dulliau monitro cadarn o ran y bobl hynny sydd â’r cyflwr. Yn ôl y Gymdeithas Strôc, mae AF yn cyfrannu at ychydig o dan 20% o’r holl strociau yn y DU. Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio gyda’r Gymdeithas Strôc a’r grŵp Goroeswyr Strôc i ddatblygu’r rhaglen wella newydd.

Bydd y gwasanaeth ataliol yn cynnwys arbenigwyr strôc sydd newydd eu recriwtio yn gweithio gyda meddygon teulu i sgrinio cleifion a gallai fod yn dangos arwyddion y gallent gael strôc yn y dyfodol.

Mae’r model atal strôc yn cynnwys:

  • Gwell Canfod – Nodi cleifion ag AF trwy weithio’n agosach gyda meddygon teulu.
  • Sgrinio yn seiliedig ar achosion cyffredin o AF – bydd sgrinio’n canolbwyntio ar gleifion ag achosion AF gan gynnwys pwysedd gwaed uchel a chlefyd y galon. Bydd sgrinio’n cynnwys y cleifion sydd â chrychguriadau’r galon, diffyg anadl, pendro, poen yn y frest a hefyd y rhai sydd â mwy o beryglon bywyd, megis alcohol, gordewdra ac ysmygu.
  • Cleifion y gwyddys bod ganddynt AF heb unrhyw driniaeth gwrthgeulo – byddwn yn cyflwyno meddalwedd i gefnogi’r gwaith o adnabod cleifion ag AF nad ydynt yn cael eu trin ar hyn o bryd, er mwyn sicrhau ymyrraeth ar gyfer AF.
  • Adolygiad o gleifion sy’n derbyn triniaeth ond sydd â chanlyniadau is-optimaidd – Dyma’r grŵp olaf lle mae gwelliant sylweddol yn bosibl. Byddwn yn sicrhau bod pob claf yn cael ei adolygu i sicrhau’r driniaeth orau posibl iddynt.