Neidio i'r prif gynnwy

Helpwch ni i ddiweddaru ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Mae eleni wedi bod yn un o’r blynyddoedd mwyaf heriol i ni, yn ddiamheuaeth. Mae pandemig byd-eang Covid-19 wedi effeithio ar fywydau pawb ac mae llawer ohonom ni wedi colli aelodau’r teulu a ffrindiau. Mae’n staff ni wedi gweithio’n ddiflino mewn ymateb i’r pandemig. Mae sefydliadau ac unigolion eraill wedi gweithio’r un mor galed i amddiffyn ein cymunedau rhag effaith y feirws. 

Tarfwyd ar lawer o’n gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio ac rydym ni wedi gorfod newid y modd rydym ni’n darparu gwasanaethau eraill.Mae’r rhaglen frechu yn cynnig gobaith y medrwn ni ddechrau fyw ein bywyd gyda llai o gyfyngiadau fel o’r blaen.

Felly rydym ni’n credu mai dyma’r amser cywir i adolygu ein cynlluniau a’n blaenoriaethau cyfredol, i sicrhau ein bod ni’n canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig wrth i ni ddechrau mynd i’r afael â’r holl heriau sy’n ein wynebu ni. Rydym ni eisiau gwirio gyda’n staff, ein cleifion, sefydliadau partner a’r cyhoedd ynghylch sut mae Covid-19 wedi effeithio ar iechyd a llesiant a’r hyn y medrwn ni ei ddysgu o’r profiad hwn. 

Hefyd rydym ni eisiau gwirio p’un ai ydi ein strategaeth iechyd a llesiant tymor hir yn parhau’n berthnasol, neu a oes angen i ni ei diwygio yn awr. Hoffem glywed eich barn chi am y ddau fater yma.

Rhwng 15 Medi a 27 Hydref, helpwch ni i siapio ein cynllun trwy rannu eich profiadau a’ch sylwadau ar ein nodau a’n blaenoriaethau.

Rhannu: