Neidio i'r prif gynnwy

Ymwelwyr Iechyd

Mae ein timau Ymwelwyr Iechyd yn cynnig cyngor arbenigol, cefnogaeth ac ymyriadau i deuluoedd a phlant ar draws gogledd Cymru. Mae Ymwelwyr Iechyd yn cefnogi iechyd a lles plant o'r cyfnod cyn geni hyd at 5 mlwydd oed drwy gynnig gwybodaeth a chyngor i'w rhieni. Mae'r cyngor hwn yn cynnwys cefnogaeth cyn geni, lles corfforol ac emosiynol plant, y rhaglen imiwneiddio plant, cymorth rhianta a chynnydd datblygiadol.

Mae'r Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd yng Nghymru yn cael ei arwain gan Raglen Plant Iach Cymru, sy'n nodi pryd y gall plentyn a'i deulu ddisgwyl cyswllt gydag Ymwelydd Iechyd. 

Bydd eich Ymwelydd Iechyd yn rhoi cymorth i chi o adeg geni eich plentyn hyd at eu blynyddoedd cyntaf yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Maeth babanod a phlant gan gynnwys hybu bwydo ar y fron.
 • Twf a datblygiad plentyn
 • Cefnogi'r berthynas rhiant-plentyn
 • Rheoli ymddygiad e.e. cysgu, mynd i'r tŷ bach, bwydo a phryderon ymddygiad
 • Atal a rheoli salwch
 • Diogelwch ac atal damweiniau
 • Rheoli cyflwr hirdymor plentyn
 • Cefnogaeth gyda chwarae, iaith a lleferydd 
 • Hyrwyddo imiwneiddiadau
 • Cefnogi plant mewn angen neu mewn perygl o niwed
 • Problemau mewn perthynas e.e. trais yn y cartref, teulu'n chwalu
 • Anawsterau iechyd emosiynol e.e. iselder a phryder cyn geni ac ar ôl geni
 • Rhoi'r gorau i smygu
 • Hyrwyddo negeseuon iechyd y cyhoedd
 • Nyrs yn rhagnodi

Mae Ymwelwyr Iechyd yn cydweithio'n agos gyda Bydwragedd, Meddygon Teulu, Nyrsys Practis, y Tîm Pediatrig Cymunedol, Therapyddion Iaith a Lleferydd, Nyrsys Ysgol, Gweithwyr Cymdeithasol, Meithrinfeydd, Timau Dechrau'n Deg ac asiantaethau eraill er mwyn bodloni holl anghenion eich plentyn.

Sut i gael gafael ar Wasanaethau Ymwelwyr Iechyd 

Bydd Bydwragedd a Meddygon Teulu yn rhoi gwybod i ni amdanoch chi a'ch teulu yn ystod beichiogrwydd neu pan fyddwch wedi cael eich babi. Bydd y Tîm Ymwelwyr Iechyd yn cysylltu â chi. 

Os hoffech chi gysylltu â'ch Ymwelydd Iechyd, mae eu manylion fel arfer ym mlaen y llyfr coch (cofnod iechyd y plentyn a gedwir gan rieni). Os nad ydych chi'n siŵr neu os ydych chi newydd symud i fyw i'r ardal, gallwch gysylltu â'r Swyddfa Ardal leol am gyngor a chymorth. 

Manylion cyswllt Ymwelwyr Iechyd lleol 

Tîm Ymwelwyr Iechyd Ynys Môn

Swyddfa Sector: Tŷ Derwydd, Llangefni
Rhif ffôn: 03000853172 neu 01407762507

Tîm Ymwelwyr Iechyd Gwynedd

Swyddfa Sector: Bodfan, Caernarfon
Rhif ffôn: 03000853167

Tîm Conwy a Sir Ddinbych

Swyddfa Sector: Clinig Iechyd Abergele, Stryd y Farchnad, Abergele
Rhif ffôn: 03000 850009  opt.7

Tîm Wrecsam a Sir y Fflint:

Swyddfa Sector: Canolfan Iechyd y Cei, Cei Connah, Sir y Fflint
Rhif ffôn: 
03000859301

Dechrau’n Deg

Mewn rhai ardaloedd yng ngogledd Cymru, mae cymorth ychwanegol ar gael i blant a theuluoedd drwy gynllun Dechrau'n Deg

Dolenni ac adnoddau defnyddiol