Neidio i'r prif gynnwy

'Faint o bobl sy'n mynd i'r gwaith bob dydd sy'n cael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun?'

18.10.2023

‘Faint o bobl sy’n mynd i’r gwaith bob dydd sy’n cael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun?’

Bydd diwrnod agored mewn Ysbyty yng Ngogledd Cymru yn codi’r llen ac yn cynnig cyfleoedd o fewn gwasanaeth sy’n achub bywydau, nad yw’n cael ei gydnabod yn aml y tu allan i ofal iechyd.

Mae'r gwasanaeth radiotherapi, sydd wedi'i leoli yn Ysbyty Glan Clwyd, yn trin pobl â chanser o bob rhan o'r rhanbarth, ac y mae'n un o ddim ond tair canolfan o'r fath yng Nghymru gyfan - mae’r ddwy arall yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Mae'n wyddor feddygol hanfodol, sy'n targedu dosau uchel o ymbelydredd at gelloedd canser ac mae’n cynnwys tîm o weithwyr proffesiynol medrus.

Rhwng 10am a 4pm, dydd Sul, 22 Hydref, mae’r unigolion hynny sy’n awyddus i archwilio'r potensial o drin pobl yng Ngogledd Cymru yn cael eu gwahodd i ddiwrnod agored diddorol iawn.

Mae Gemma Beck o Ogledd Cymru sy’n radiograffydd therapiwtig, yn gofalu ac yn trin cleifion gan ddefnyddio cyflymydd llinellol (Linac) gwerth £2.1 miliwn gyfochr ȃ sganiwr CT gwerth £500,000.

Mae’r Linac yn ddyfais o’r radd flaenaf yn darparu’r dosau wedi’u targedu o ymbelydredd gan wneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl.

Bachgen ifanc yn ymgymryd â her Gwersyll Cychwyn Everest i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Dywedodd: “Faint o bobl sy’n mynd i’r gwaith bob dydd sy’n gallu dweud fod yr hyn maen nhw’n eu gwneud yn cael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun?

“Mae'n rhoi boddhad oherwydd rydym yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Rwyf wrth fy modd yng nghwmni pobl ac rwy'n cael cyfarfod â chymaint o wahanol fathau o bobl bob dydd.

“Bydd pobl yn gofyn i mi os ydy fy ngwaith yn gwneud i mi deimlo’n ddigalon, gan ein bod yn delio ȃ chlefyd mor ddifrifol. Byddaf bob amser yn dweud na, ddim o gwbl, oherwydd ymhob agwedd rydym yn gwella bywydau ein cleifion, boed hynny wrth eu hiacháu neu wella ansawdd eu bywydau.”

Er ei bod yn gweld llawer o gleifion – gall pob un o'r tri Linacs sydd ganddynt yn yr adran drin hyd at 30 o bobl bob dydd – mae Gemma yn dal i fwynhau cwrdd â'r bobl y mae'n eu trin.

Nid yw'n ymwneud â gweithio ar beiriant cymhleth sy'n darparu triniaeth achub bywyd yn unig. Mae tîm mawr o bobl yn y cefndir yn gwneud rôl Gemma yn bosibl.

Un o'r rolau hynod fedrus hynny yw dehongli'r radiotherapi sy'n cynllunio sganiau CT a mapio'r meysydd i'w targedu yn ystod y driniaeth.

Gan weithio i oddefiant llym, er mwyn lleihau unrhyw niwed i organau mewnol, mae radiograffwyr therapiwtig a meddygon yn chwarae rhan hanfodol wrth ddiffinio ble i dargedu pelydriad ymbelydredd Linac.

Mae’r sesiynau fel arfer yn para tua 15 munud ac mae’r radiograffydd therapiwtig yn gweithio o'r “man rheoli” anghysbell i roi'r driniaeth – hyd yn oed yn addasu lleoliad y claf yn ôl yr angen.

Ychwanegodd Gemma: “Y rhan orau o’r swydd yw pan fydd pobl yn canu’r gloch i nodi bod eu triniaeth wedi dod i ben. Gall fod yn eithaf emosiynol.

“Rydych yn teimlo'n hapus ac yn falch iawn eu bod wedi gorffen eu triniaeth radiotherapi ar ôl eu trin bob dydd am wythnosau.”

Mae Hwb Dechrau Gorau newydd yn cynnwys adnoddau i rieni a theuluoedd wedi cael ei lansio - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Mae Tom Netherwood, sy’n radiograffydd wedi trefnu diwrnod agored ac mae’n awyddus i bobl leol sydd ȃ diddordeb mewn meddygaeth a gwyddorau gofal iechyd gael eu hysbrydoli i helpu i achub bywydau lleol.

Dywedodd: “Mae’r diwrnod agored hwn wedi’i anelu at yr unigolion hynny sy’n ystyried mynd i brifysgol neu sy’n edrych ar yrfa ym maes radiotherapi.

“Yn anaml iawn rydym yn gweld unrhyw beth am radiotherapi, sy’n anhygoel pan rydych yn ystyried ein bod yn trin dros 25% o’r boblogaeth dros ein bywydau. Mae bron iawn fel crefft gudd.

“Rydym yn gobeithio denu mwy o bobl i’r rôl hon. Mae’n bosibl y bydd llawer o bobl sy'n hyfforddi yma yn gweithio yn rhywle arall oherwydd nad ydynt yn dod o Ogledd Cymru yn wreiddiol.

“Felly, rydym eisiau agor ein drysau a denu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr yng Ngogledd Cymru.

“Rydym yn gwybod bod gan bobl sy’n byw yn ein hardal y cymhelliad ychwanegol hwnnw i aros a helpu cleifion mewn ardal sy’n gyfarwydd iddynt.”

Am ragor o wybodaeth, neu i ddangos eich diddordeb cysylltwch ȃ: 

Rhif ffôn: 03000 844 041 (Derbynfa’r Adran Radiotherapi)

Cyfeiriad e-bost: Thomas.Netherwood@wales.nhs.uk

Dilynwch newyddion diweddaraf y Bwrdd Iechyd trwy gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio Sign up (es-mail.co.uk)