Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ailddatblygu Uned Ablett, Ysbyty Glan Clwyd

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen i ddatblygu cynlluniau manwl wedi'u costio ar gyfer cyfleuster iechyd meddwl newydd i gleifion mewnol ar safle Ysbyty Glan Clwyd. 

Mae hyn yn cynrychioli pennod newydd o ran sut mae gofal iechyd meddwl yn cael ei ddarparu i rai o'r bobl gwaelaf yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Bydd y cyfleuster newydd, a fydd yn disodli'r Uned Ablett sy'n bod yn barod, yn rhan o'r gwaith trawsnewid ehangach i wasanaethau iechyd meddwl a amlinellir yn ein strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru.

Bydd y cyfleuster newydd yn cynnwys:

  • Cyfleusterau sydd wedi'u gwella'n sylweddol sy'n mynd i'r afael â materion strwythurol sy'n bod ers amser maith yn yr Uned Ablett. 
  • Mwy o welyau iechyd meddwl llym i'n helpu i fodloni galw presennol a'r dyfodol.
  • Amgylcheddau modern, wedi'i seilio ar y dystiolaeth ddiweddaraf, a fydd yn rhoi hyblygrwydd i ni ymateb i anghenion y dyfodol.

Bydd y cyfleuster newydd hefyd yn ein galluogi i gyflwyno model newydd o ofal sy'n bodloni anghenion ein cleifion yn well yn awr, ac yn y dyfodol.

Ym mis Awst 2019 bu i ni benodi Gleeds fel rheolwr prosiect a chostau ar gyfer yr ailddatblygiad a BAM Construction fel ein partner adeiladu. 

Gan weithio'n agos â Gleeds a BAM Construction, rydym wedi ymgynghori'n eang ar y newidiadau i'n model o ofal, a'r manyleb ar gyfer y cyfleuster newydd.

Diweddaraf ar y Prosiect

Ebrill 2021

Ym mis Ionawr, gwrthodwyd cais am Ganiatâd Cynllunio Amlinellol ar safle sydd i dde orllewin tir yr ysbyty gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych, gan nodi’r effaith annerbyniol ar breswylwyr lleol.

Rydym bellach yn archwilio’r posibilrwydd o adeiladu ar gornel sydd i ogledd orllewin campws yr ysbyty, oddi wrth ffiniau’r preswylwyr. Darllenwch ein diweddariad.

Cylchlythyrau Ailddatblygiad Uned Ablett
Tachwedd 2019