Ailddatblygu Uned Ablett, Ysbyty Glan Clwyd

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen i ddatblygu cynlluniau manwl wedi'u costio ar gyfer cyfleuster iechyd meddwl newydd i gleifion mewnol ar safle Ysbyty Glan Clwyd. 

Mae hyn yn cynrychioli pennod newydd o ran sut mae gofal iechyd meddwl yn cael ei ddarparu i rai o'r bobl gwaelaf yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Bydd y cyfleuster newydd, a fydd yn disodli'r Uned Ablett sy'n bod yn barod, yn rhan o'r gwaith trawsnewid ehangach i wasanaethau iechyd meddwl a amlinellir yn ein strategaeth Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru.

Bydd y cyfleuster newydd yn cynnwys:

  • Cyfleusterau sydd wedi'u gwella'n sylweddol sy'n mynd i'r afael â materion strwythurol sy'n bod ers amser maith yn yr Uned Ablett. 
  • Mwy o welyau iechyd meddwl llym i'n helpu i fodloni galw presennol a'r dyfodol.
  • Amgylcheddau modern, wedi'i seilio ar y dystiolaeth ddiweddaraf, a fydd yn rhoi hyblygrwydd i ni ymateb i anghenion y dyfodol.

Bydd y cyfleuster newydd hefyd yn ein galluogi i gyflwyno model newydd o ofal sy'n bodloni anghenion ein cleifion yn well yn awr, ac yn y dyfodol.

Ym mis Awst 2019 bu i ni benodi Gleeds fel rheolwr prosiect a chostau ar gyfer yr ailddatblygiad a BAM Construction fel ein partner adeiladu. 

Gan weithio'n agos â Gleeds a BAM Construction, rydym wedi ymgynghori'n eang ar y newidiadau i'n model o ofal, a'r manyleb ar gyfer y cyfleuster newydd.

Diweddaraf ar y Prosiect

Awst 2020
Mae gwaith wedi symud ymlaen i baratoi Achos Busnes Amlinellol ar gyfer darparu'r cyfleuster newydd. Fel rhan o'r broses hon, bwriedir y bydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ym mis Hydref 2020.

Cyn cyflwyno'r cais cynllunio, rydym yn gwahodd adborth ar y cynigion datblygu drafft ar gyfer y cyfleuster newydd.

Ochr yn ochr â'r cynigion ar gyfer y cyfleuster iechyd meddwl newydd, bydd y cais cynllunio hefyd yn cynnwys maes parcio aml-lawr newydd ar Gampws Glan Clwyd i wella darpariaeth parcio ceir yn yr ysbyty.

Bydd y cais cynllunio yn cael ei wneud fel 'amlinelliad', gan olygu nad yw'r manylion dylunio ar gyfer y cyfleuster newydd  a'r maes parcio wedi'i ddatblygu'n llawn eto. Mae'r cynigion drafft yn cael eu rhannu ac felly'n rhoi dyluniad o'r cysyniad a fwriedir i gael ei basio ymlaen.

Bydd y manylion dylunio llawn ar gyfer y cynigion datblygu yn bwnc cais cynllunio ar wahân i'w wneud i Gyngor Sir Ddinbych maes o law. 

Gellir cael manylion am y cynigion isod;

Cysylltwch
Cyn cyflwyno'r cynlluniau i Gyngor Sir Ddinbych, rydym yn gwahodd pobl i rannu eu barn am y cynigion.

Os hoffech roi sylw ar y cynnig, gellir darparu adborth ar-lein drwy gwblhau'r arolwg. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw 20/09/2020.

Fel arall, gellir darparu sylwadau drwy anfon e-bost at y tîm prosiect ar: planning.manchester@wyg.com

Os oes gennych unrhyw ofynion penodol o ran rhoi sylwadau neu i weld y deunydd yn Gymraeg, cysylltwch â'r tîm prosiect ar y cyfeiriad e-bost uchod. 

Cylchlythyrau Ailddatblygiad Uned Ablett
Tachwedd 2019

 

Rhannu: