Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Deintyddol Brys

Sylwer: mae pob clinig drwy apwyntiad yn unig

Mae gwasanaethau deintyddol brys yn parhau i gael eu darparu yn ystod yr COVID-19

Mae gennym nifer gyfyngedig o apwyntiadau ar gael ar gyfer clinigau deintyddol brys yn ystod y dydd ac ar benwythnosau. Gwneir y rhain trwy apwyntiad yn unig. Peidiwch â mynychu unrhyw glinig deintyddol brys heb apwyntiad, gan na fyddwch yn cael eich gweld.

Os ydych chi wedi cofrestru gyda phractis deintyddol ar hyn o bryd, cysylltwch â nhw yn y lle cyntaf oherwydd efallai y byddan nhw'n gallu cynnig apwyntiad brys i chi.

Os bydd arnoch angen triniaeth ddeintyddol frys y tu allan i oriau agor arferol eich deintyddfa neu os nad oes gennych ddeintydd, cysylltwch â GIG 111 Cymru ar gyfer brysbennu a chyngor. Mae galw mawr am apwyntiadau penwythnos, felly lle bo hynny'n bosibl, ffoniwch yn ystod yr wythnos ac archebwch apwyntiadau yn ystod yr wythnos hefyd.

Problemau deintyddol brys yw’r rhai na all aros am ofal deintyddol arferol. Maen nhw’n cynnwys:

 • Heintiau deintyddol a meinwe meddal neu chwydd i’r wyneb neu’r geg sydd ddim yn lledaenu ar draws y gwddf neu tuag at y llygaid a lle nad ydych yn teimlo’n dda.
 • Wlserau’r geg, lympiau neu ddoluriau sydd wedi bod yn bresennol am fwy na phythefnos.
 • Gwaedu yn dilyn triniaeth ddeintyddol na all ei reoli gartref.
 • Dant oedolyn sydd wedi torri sy’n achosi poen difrifol sydd ddim yn gwella gyda phoen laddwyr.
 • Poen deintyddol ac i’r wyneb difrifol na ellir ei reoli - ddannoedd gyson neu boen o’r geg sydd ddim yn gwella gyda phoen laddwyr.

Mae cyflyrau deintyddol nad ydynt yn rhai brys yn cynnwys: 

 • Poen sy’n ymateb i fesurau lleddfu poen
 • Trawma deintyddol mân
 • Gwaedu ar ôl tynnu dant y mae’r claf yn gallu ei reoli gan ddefnyddio mesurau hunanofal
 • Coron rhydd neu wedi symud; pont neu argaen; dannedd gosod wedi torri neu ddim yn ffitio’n iawn a dyfeisiau eraill 
 • Pyst toredig sy’n cynnal coronau 
 • Llenwadau wedi torri, yn rhydd neu wedi symud o’u lle 
 • Triniaethau a gysylltir fel arfer â gofal deintyddol arferol 
 • Gymiau sy’n gwaedu

Dylai cleifion â chyflyrau nad ydynt yn rhai brys gael gofal arferol gyda'u deintydd eu hunain cyn pen saith diwrnod. Efallai y bydd rhai cyflyrau nad ydynt yn rhai brys yn gallu cael eu trin gennych chi eich hun. Efallai y bydd eich fferyllfa leol yn gallu helpu gyda meddyginiaethau dros y cownter ar gyfer poen deintyddol. Ewch i'n tudalen hunanofal. 

Gofal Deintyddol Brys

Dylech fynd i Adran Achosion Brys ysbyty (ED) os ydych angen gofal deintyddol brys. Byddwch angen gwneud hyn gyfer gofal deintyddol pan fo’ angen triniaeth arnoch o fewn cyfnod o amser penodol.

Mae argyfyngau deintyddol sydd angen gofal deintyddol brys yn cynnwys:

 • anafiadau trawmatig i'r wyneb neu'r geg fel dadleoli dant yn llwyr o'i soced
 • chwydd wyneb  a cheg sy'n sylweddol ac yn gwaethygu;
 • gwaedu ar ôl tynnu dant nad yw'r claf yn gallu ei reoli ei hunan; heintiau deintyddol sy'n gysylltiedig â salwch systemig acíwt neu dymheredd uwch; trismws difrifol (cyfyngiad ar y gallu i agor y geg); a chyflyrau ceg a dannedd sy'n debygol o waethygu cyflyrau meddygol systemig fel diabetes 

Cysylltwch â GIG 111 Cymru i gael cyngor pellach.

Cyfnodau Prysur

Rhoddir blaenoriaeth bob amser i blant, cleifion bregus neu oedrannus neu'r rheini â chanddynt chwydd difrifol yn eu hwynebau. Nid yw'r ddannodd, waeth pa mor boenus, yn cael ei hystyried yn argyfwng deintyddol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Wasanaethau Deintyddol y GIG sy'n darparu'r ystod lawn o wasanaethau deintyddol o fewn gofal cychwynnol, gan gynnwys mynediad at driniaethau brys yn ystod oriau gwaith arferol.

Y tu allan i oriau arferol, dylai cleifion sydd ar hyn o bryd yn derbyn cwrs triniaeth trwy Feddyg Teulu Cyffredinol gysylltu â'u meddygfa eu hunain a gwrando ar y neges ffôn ateb i gael manylion trefniadau y tu allan i oriau. Efallai y bydd gofyn ichi gysylltu â GIG 111 Cymru

Ffioedd

Oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu am driniaethau deintyddol y GIG ac yn gallu darparu prawf, mae'n ofynnol ichi dalu ffi fach am eich triniaeth. Y dull talu sy’n cael ei ffafrio yw cerdyn debyd, er y derbynnir arian parod a sieciau hefyd.