Neidio i'r prif gynnwy

GIG 111 Cymru

Mae GIG 111 Cymru ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ac mae’n cynnig arweiniad a gofal ar gyfer problemau meddygol nad ydynt yn rhai brys.

Gwefan GIG 111 Cymru yw eich pwynt cyswllt cyntaf pan fyddwch chi'n teimlo'n sâl.  Gallwch wirio'ch symptomau ar-lein i dderbyn cyngor a gwybodaeth ddibynadwy am ddim i'ch helpu i gymryd y camau gorau posibl.  

Ni ddylech ffonio rhif llinell dir GIG 111 Cymru oni bai bod eich pryder iechyd yn fater brys. Bydd hyn yn helpu cleifion i gael y cymorth a’r arweiniad priodol yn y lle iawn ar yr amser iawn.

Gwefan GIG 111 Cymru 

Mae'r gwirwyr symptomau ar-lein yn cynnig cefnogaeth os ydych chi'n teimlo'n sâl ac nid yw'n argyfwng meddygol.  Mae yna dros 40 o wirwyr symptomau i roi cyngor dibynadwy i chi ar eich camau nesaf.  Mae enghreifftiau’n cynnwys poen ddeintyddol, poen yn y cefn, brech ar y croen a mwy.

Mae'r rhestr A-Y Iechyd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf i'ch helpu gyda chyflyrau cronig, salwch cyffredin a gweithredoedd meddygol.  Mae ystod eang o bynciau gan gynnwys diabetes, asthma, yr eryr, norofeirws a mwy.  

Mae'r adran Byw’n Iach yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i'ch cynorthwyo a'ch lles meddyliol a chorfforol. Mae hyn yn cynnwys cyngor i’ch helpu i fwyta’n dda, cysgu’n well, rhoi’r gorau i ysmygu ac ati. 

 

Pryd ddylwn i ffonio GIG 111 Cymru.

Ffoniwch GIG 111 Cymru os yw’ch cyflwr yn un brys os nid yw’n fygythiad i fywyd yn eich tyb chi neu os byddwch angen sylw meddygol brys gan Feddyg Teulu y tu allan i’w horiau agor arferol ac ni all aros hyd nes y diwrnod gwaith nesaf.  Ffoniwch 999 mewn argyfwng meddygol.  

Gellir ffonio GIG 111 Cymru yn rhad ac am ddim o linellau tir a ffonau symudol ac mae’n cyfuno’r gwasanaethau a gynigiwyd yn flaenorol gan Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau.  Mae'r rhif ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos ac mae’n cynnig arweiniad a gofal ar gyfer problemau meddygol nad ydynt yn rhai brys.

Bydd eich galwad yn cael ei hateb gan weithredwr galwadau hyfforddedig a fydd yn nodi ychydig o fanylion.  Yna cewch gynnig arweiniad a chymorth, eich cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf priodol, neu gynnig apwyntiad yn un o'n canolfannau gofal cychwynnol. Os yw'r meddyg teulu o'r farn bod angen hynny, efallai y bydd ymweliad cartref yn cael ei drefnu.  

Darganfyddwch ragor o wybodaeth am wasanaethau lleol eraill eraill ledled Gogledd Cymru gan gynnwys Fferyllfeydd a hunan ofalUnedau Mân AnafiadauGwasanaeth Deintyddol Brys a chefnogaeth iechyd meddwl.